Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків

Документи

Стогній О. В., Макортецький М. М., Перов М. О.  Математична модель оптимальної структури вугільної продукції для ТЕС України Стогній О. В., Макортецький М. М., Перов М. О. Математична модель оптимальної структури вугільної продукції для ТЕС України

популярний!
Збірник №: 4 (35) 2013 р.
Розмір файлу: 939.98 Кбайт
Скачувань: 4138
Існуюча ситуація, що склалась в енергетичному секторі України, при обмеженому доступі до енергоносіїв власного видобутку, потребує залучення твердого органічного палива, яким виступає вугілля. Забезпечення вітчизняних ТЕС вугільною продукцією необхідної якості є важливим фактором як з точки зору енергетичної незалежності держави, так і екологічної ситуації, яка в значній мірі потерпає внаслідок спалювання високозольного вугілля.
Метою даної роботи є розроблення математичної моделі оптимізації забезпечення вітчизняних ТЕС вугільною продукцією із заданими (паспортними) теплофізичними властивостями за мінімальну ціну. Розробка алгоритму, що реалізує цю модель, передбачає наявність показників якості вугільної продукції, які є визначальними при розрахунку ціни цієї продукції.
Для досягнення цієї мети сформульована змістовна та математична постановка задачі, а також алгоритм і програмні засоби для її розв’язання.
Розв’язок задачі забезпечує оптимальну структуру запасів палива енергогенеруючої галузі країни з допустимими параметрами якості при мінімальній вартості.
Дана модель апробована при оптимізації структури вугільної продукції для 6-ти ТЕС, що споживають антрацитове і пісне вугілля і доводить її адекватність об’єкту дослідження.

Ключові слова: енергетична безпека, математична модель, вуглевидобуток, екологія довкілля, теплофізичні властивості.

Стогній О. В.  Математичні моделі та засоби прогнозування розвитку вугільної промисловості України Стогній О. В. Математичні моделі та засоби прогнозування розвитку вугільної промисловості України

популярний!
Збірник №: 3 (34) 2013 р.
Розмір файлу: 1.19 Мбайт
Скачувань: 4585
Оскільки основним чинником перспективності видобутку вугілля є гірничо-геологічні умови, які визначають рівень рентабельності видобування, то актуальною проблемою розвитку вугільної галузі є задача оптимального вибору видобувної техніки нового технічного рівня для заданих гірничо-геологічних умов окремого вуглевидобувного підприємства. Тому розроблено моделі оптимізації комплексів видобувної техніки нового технічного рівня та оптимального розподілу навантаження між шахтами при заданих потребах на вугілля за марками.
Моделі реалізовано в єдиному програмно-інформаційному комплексі «Вугілля України» і забезпечують оптимізацію реконструкції та планове функціонування галузі. Розроблений програмно-інформаційний комплекс порівняння варіантів реконструкції шахт містить інформаційну базу технічних параметрів вуглевидобувних комплексів, капітальні та експлуатаційні витрати при їх впровадженні. Завдяки поєднанню інформаційної бази з алгоритмом ранжування вуглевидобувних підприємств на основі запропонованого багатокритеріального підходу розв’язано задачу технічного переобладнання шахтного фонду шляхом оптимального вибору варіантів комплектації вуглевидобувних комплексів із використанням критерію максимальної продуктивності за мінімальних капітальних витрат на переобладнання та енергетичних витрат при їх експлуатації.
Виконано розрахунки оптимізації прибутку за коефіцієнтом використання машинного часу нової техніки. Визначено варіанти розвитку вуглевидобувного фонду України з виділенням найбільш імовірного варіанта. У всіх варіантах видобуток вугілля в 2030 році буде знаходитись в діапазоні 95–110 млн т з врахуванням потужностей, що вибувають. Із врахуванням введення в експлуатацію на рівні 0,9 млн т у 2015 році, 15,0 млн т – у 2020 році та 21,6 млн т – у 2030 році обсяги видобування можуть становити 115–135 млн т вугілля.

Ключові слова: математична модель, вугільна промисловість, оптимізація, розвиток.

Костюковський Б. А., Лещенко І. Ч., Іваненко Н. І., Богославська О. Ю.  Доцільні напрямки удосконалення державного регулювання ринку електроенергії України Костюковський Б. А., Лещенко І. Ч., Іваненко Н. І., Богославська О. Ю. Доцільні напрямки удосконалення державного регулювання ринку електроенергії України

популярний!
Збірник №: 2 (33) 2013 р.
Розмір файлу: 397.89 Кбайт
Скачувань: 4110
Задачі розвитку та функціонування генеруючих потужностей в ОЕС повинна вирішувати відповідна система управління, яка має забезпечити надійне покриття потреб при мінімізації цін на електроенергію для споживачів. У роботі доведено, що рішення цих задач можливе при централізованому управлінні розвитком та функціонуванням ОЕС на плановій основі.
В статті показано неефективність організації ринку електроенергії на базі запропонованої моделі двосторонніх договорів (МДДБР) та доведено недоцільність створення системи управління національним ринком електроенергії на базі ринкових методів керування.
Для розв’язку означених проблем ринкового регулювання, на підставі аналізу досвіду європейських країн, авторами запропоновано використання механізму «гарантування інвестицій в потужність» (МГІП) для впровадження генеруючих потужностей, які необхідні для надійного покриття потреб споживачів в електроенергії. На основі ретельного аналізу законодавчих актів та порівняння МДДБР і МГІП, зроблено висновки, що трансформація моделі ОРЕ в ДДБР, при будь-якій конкретній її реалізації, недоцільна, як внаслідок відсутності передумов для її впровадження в Україні, так і через об’єктивно притаманні цій моделі недоліки – неможливість збалансувати розвиток генеруючих потужностей, значні фінансові ризики, необґрунтоване зростання цін для споживачів тощо. Разом з тим показано, що впровадження моделі МГІП в Україні не потребує значних організаційних трансформацій, а передбачає лише певні зміни у повноваженнях та обов’язках регулюючих органів і суб’єктів господарювання, що працюють на ринку електроенергії. У статті даються рекомендації щодо реалізації алгоритму управління розвитком та функціонуванням ОЕС України для впровадження МГІП, а також для впровадження механізму «економічно-обґрунтованої мінімізації ціни на електроенергію». Для реалізації моделі ринку, доцільність якої обґрунтовується в статті, наведено зміни, що необхідно внести в закон «Про електроенергетику». Запропонована структура та організація діяльності національного ринку електроенергії забезпечує можливість ефективного управління розвитком і функціонуванням електроенергетичного комплексу країни та дає змогу мінімізувати технологічні й економічні ризики як для споживачів, так і енергетичних компаній.

Ключові   слова: ринок електроенергії, регулювання, моделі ринку електроенергії, ціна, ефективність.

Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р.  Методи оптимізації видобутку вітчизняного вугілля в умовах світового ринку Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р. Методи оптимізації видобутку вітчизняного вугілля в умовах світового ринку

популярний!
Збірник №: 2 (33) 2013 р.
Розмір файлу: 652.65 Кбайт
Скачувань: 4276
Наведено огляд моделей розвитку вугільної промисловості вітчизняних та зарубіжних авторів, виділено їх специфічні властивості й можливості врахування окремих аспектів функціонування систем видобутку, постачання та споживання вугільної продукції в загальноенергетичному балансі країни. Виконано аналіз впливу ринкових механізмів ціноутворення на регулювання галузі та перспективні напрямки її реорганізації, а також реконструкції та модернізації окремих вуглевидобувних підприємств. Запропоновано модель оптимізації структури (складу) шахтного фонду України, що запроваджує врахування конкурентних засад діяльності шахтопідприємств в умовах наявної пропозиції світових ринків вугільної продукції. Задоволення потреби економіки на енергетичне та коксівне вугілля здійснюється в моделі за рахунок підсумовування обсягів вугільної продукції власного видобутку та імпортованої із врахуванням марочної структури потреби, транспортних обмежень імпортування, вимог енергетичної безпеки держави. Окреслено перспективи застосування запропонованої структури моделі для багатоперіодного моделювання розвитку (перебудови, реструктуризації) шахтного фонду із врахуванням ефективності інвестицій в галузь.

Ключові   слова: вугілля, власний видобуток, ринок вугілля, оптимізація шахтного фонду, балансово-оптимізаційна модель.

Шульженко С. В.  Оцінка доцільного рівня цільової надбавки до тарифу на електроенергію існуючих АЕС України для забезпечення виконання робіт із зняття їх з експлуатації Шульженко С. В. Оцінка доцільного рівня цільової надбавки до тарифу на електроенергію існуючих АЕС України для забезпечення виконання робіт із зняття їх з експлуатації

популярний!
Збірник №: 1 (32) 2013 р.
Розмір файлу: 308 Кбайт
Скачувань: 4054
В статті наведено аналіз вітчизняного законодавства та нормативної бази стосовно забезпечення радіаційної безпеки вітчизняних АЕС та накопичення коштів на зняття з експлуатації енергоблоків АЕС, також в статті викладено методичні рекомендації МАГАТЕ щодо формування тарифу на електроенергію АЕС, який передбачає необхідність фінансування робіт із зняття з експлуатації АЕС. Обґрунтовано доцільність використання рекомендацій МАГАТЕ при формуванні тарифу для існуючих АЕС України, зокрема в контексті подальшої інтеграції енергосистеми України з енергосистемами країн Європейського Союзу.
З використанням методичних рекомендацій МАГАТЕ запропонована методика розрахунку цільової надбавки до тарифу існуючих АЕС України, яка дозволяє забезпечити фінансування робіт із зняття з експлуатації АЕС. З урахуванням невизначеності умов функціонування вітчизняних АЕС, обсягів необхідних коштів на зняття з експлуатації енергоблоків АЕС розраховано доцільний обсяг такої цільової надбавки.
В статті визначено, що реалізація запропонованого підходу до забезпечення фінансовими ресурсами робіт із зняття з експлуатації АЕС України дозволить зменшити потенційне значне навантаження на Державний бюджет України і сприятиме сталому безпечному розвитку вітчизняної ядерної енергетики.

Ключові слова: атомна енергетика, атомна електростанція, життєвий цикл, тариф, зняття з експлуатації.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 4