Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків

Документи

Саух С. Є., Борисенко А. В. Моделювання конкурентної рівноваги на енергоринку з урахуванням втрат електроенергії в електричних мережах Саух С. Є., Борисенко А. В. Моделювання конкурентної рівноваги на енергоринку з урахуванням втрат електроенергії в електричних мережах

популярний!
Збірник №: 3 (46) 2016 р.
Розмір файлу: 993.52 Кбайт
Скачувань: 4202
Запропоновано математичний опис мережі ліній електропередачі, який адекватно відображає фізичні властивості мережі в моделі рівноважного стану ринку електроенергії. Заснований на теорії енергетичних кіл, такий опис електричної мережі встановлює звязок між потоками електроенергії в лініях електропередачі і потенціалами у вузлах мережі в строгій відповідності із законами Кірхгофа і принципом найменшої дії Гамільтона. Крім того, в описі використовуються фізичні параметри ліній електропередачі, що забезпечує можливість його застосування для вирішення практичних задачах моделювання рівноважних станів ринку електроенергії.

Ключові слова: лінія електропередачі, електрична мережа, ринок, конкуренція, рівновага, модель.

Стогній О. В.  Математичні моделі та засоби прогнозування розвитку вугільної промисловості України Стогній О. В. Математичні моделі та засоби прогнозування розвитку вугільної промисловості України

популярний!
Збірник №: 3 (34) 2013 р.
Розмір файлу: 1.19 Мбайт
Скачувань: 4934
Оскільки основним чинником перспективності видобутку вугілля є гірничо-геологічні умови, які визначають рівень рентабельності видобування, то актуальною проблемою розвитку вугільної галузі є задача оптимального вибору видобувної техніки нового технічного рівня для заданих гірничо-геологічних умов окремого вуглевидобувного підприємства. Тому розроблено моделі оптимізації комплексів видобувної техніки нового технічного рівня та оптимального розподілу навантаження між шахтами при заданих потребах на вугілля за марками.
Моделі реалізовано в єдиному програмно-інформаційному комплексі «Вугілля України» і забезпечують оптимізацію реконструкції та планове функціонування галузі. Розроблений програмно-інформаційний комплекс порівняння варіантів реконструкції шахт містить інформаційну базу технічних параметрів вуглевидобувних комплексів, капітальні та експлуатаційні витрати при їх впровадженні. Завдяки поєднанню інформаційної бази з алгоритмом ранжування вуглевидобувних підприємств на основі запропонованого багатокритеріального підходу розв’язано задачу технічного переобладнання шахтного фонду шляхом оптимального вибору варіантів комплектації вуглевидобувних комплексів із використанням критерію максимальної продуктивності за мінімальних капітальних витрат на переобладнання та енергетичних витрат при їх експлуатації.
Виконано розрахунки оптимізації прибутку за коефіцієнтом використання машинного часу нової техніки. Визначено варіанти розвитку вуглевидобувного фонду України з виділенням найбільш імовірного варіанта. У всіх варіантах видобуток вугілля в 2030 році буде знаходитись в діапазоні 95–110 млн т з врахуванням потужностей, що вибувають. Із врахуванням введення в експлуатацію на рівні 0,9 млн т у 2015 році, 15,0 млн т – у 2020 році та 21,6 млн т – у 2030 році обсяги видобування можуть становити 115–135 млн т вугілля.

Ключові слова: математична модель, вугільна промисловість, оптимізація, розвиток.

Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р.  Методи оптимізації видобутку вітчизняного вугілля в умовах світового ринку Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р. Методи оптимізації видобутку вітчизняного вугілля в умовах світового ринку

популярний!
Збірник №: 2 (33) 2013 р.
Розмір файлу: 652.65 Кбайт
Скачувань: 4631
Наведено огляд моделей розвитку вугільної промисловості вітчизняних та зарубіжних авторів, виділено їх специфічні властивості й можливості врахування окремих аспектів функціонування систем видобутку, постачання та споживання вугільної продукції в загальноенергетичному балансі країни. Виконано аналіз впливу ринкових механізмів ціноутворення на регулювання галузі та перспективні напрямки її реорганізації, а також реконструкції та модернізації окремих вуглевидобувних підприємств. Запропоновано модель оптимізації структури (складу) шахтного фонду України, що запроваджує врахування конкурентних засад діяльності шахтопідприємств в умовах наявної пропозиції світових ринків вугільної продукції. Задоволення потреби економіки на енергетичне та коксівне вугілля здійснюється в моделі за рахунок підсумовування обсягів вугільної продукції власного видобутку та імпортованої із врахуванням марочної структури потреби, транспортних обмежень імпортування, вимог енергетичної безпеки держави. Окреслено перспективи застосування запропонованої структури моделі для багатоперіодного моделювання розвитку (перебудови, реструктуризації) шахтного фонду із врахуванням ефективності інвестицій в галузь.

Ключові   слова: вугілля, власний видобуток, ринок вугілля, оптимізація шахтного фонду, балансово-оптимізаційна модель.

Стогній О. В., Макортецький М. М., Перов М. О.  Математична модель оптимальної структури вугільної продукції для ТЕС України Стогній О. В., Макортецький М. М., Перов М. О. Математична модель оптимальної структури вугільної продукції для ТЕС України

популярний!
Збірник №: 4 (35) 2013 р.
Розмір файлу: 939.98 Кбайт
Скачувань: 4565
Існуюча ситуація, що склалась в енергетичному секторі України, при обмеженому доступі до енергоносіїв власного видобутку, потребує залучення твердого органічного палива, яким виступає вугілля. Забезпечення вітчизняних ТЕС вугільною продукцією необхідної якості є важливим фактором як з точки зору енергетичної незалежності держави, так і екологічної ситуації, яка в значній мірі потерпає внаслідок спалювання високозольного вугілля.
Метою даної роботи є розроблення математичної моделі оптимізації забезпечення вітчизняних ТЕС вугільною продукцією із заданими (паспортними) теплофізичними властивостями за мінімальну ціну. Розробка алгоритму, що реалізує цю модель, передбачає наявність показників якості вугільної продукції, які є визначальними при розрахунку ціни цієї продукції.
Для досягнення цієї мети сформульована змістовна та математична постановка задачі, а також алгоритм і програмні засоби для її розв’язання.
Розв’язок задачі забезпечує оптимальну структуру запасів палива енергогенеруючої галузі країни з допустимими параметрами якості при мінімальній вартості.
Дана модель апробована при оптимізації структури вугільної продукції для 6-ти ТЕС, що споживають антрацитове і пісне вугілля і доводить її адекватність об’єкту дослідження.

Ключові слова: енергетична безпека, математична модель, вуглевидобуток, екологія довкілля, теплофізичні властивості.

Стрелков М. Т. Неокласична теорія регулювання структури ринків енергії Стрелков М. Т. Неокласична теорія регулювання структури ринків енергії

популярний!
Збірник №: 2 (3) 2000 р.
Розмір файлу: 481.06 Кбайт
Скачувань: 4342
Розроблено елементи неокласичної теорії регулювання структури ринків енергії виходячи з основних положень неокласичної теорії ідентифікації їх структури. Виконано постановку та отримано рішення оптимізаційної задачі структурного регулювання в "статиці" та "динаміці". Як цільові функції використовуються функції індексів ринку (неоднорідності, монополізації, структури), стосовно яких попередньо доведено лему єдності їх глобальних мінімумів. Можливості використання запропонованої теорії проілюстровано на прикладі ігрових модельних ситуації регулювання структури гіпотетичного ринку природного газу.

Ключові слова: енергоринок, структурне регулювання, неокласична теорія, оптимізаційна задача, індекси ринку, правила регулятора, ринок домінуючої фірми, ринок лідируючої фірми.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
Сторінка 3 з 4