Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Дубовський С. В., Твердохліб О. С.  Термодинамічний аналіз систем комбінованого виробництва теплоти та холоду Дубовський С. В., Твердохліб О. С. Термодинамічний аналіз систем комбінованого виробництва теплоти та холоду

популярний!
Збірник №: 2 (37) 2014 р.
Розмір файлу: 428.26 Кбайт
Скачувань: 4237
Використання систем комбінованого виробництва теплоти і холоду наразі набуває світового розвитку та взяте на озброєння в багатьох країнах світу. Для оцінки конкурентоспроможності зазначених систем необхідно проводити детальний аналіз, заснований на показниках питомих витрат приводної енергії на виробництво теплоти і холоду. Визначення таких показників базується на ексергетичному методі, що передбачає поділ витрат приводної енергії пропорційно ексергії продуктів, виходячи з припущення щодо рівності ексергетичних ККД процесів виробництва теплоти і холоду, яке не має наукового обґрунтування.
У статті запропоновано нову методику поділу витрат на отримання теплоти та холоду за умов комбінованого їх виробництва, засновану на використанні першого та другого законів термодинаміки, вільну він згаданого припущення. Вона дозволяє розділити витрати і визначити показники ефективності виробництва теплоти та холоду, нерівні між собою. Встановлено, що поділ втрат ексергії таких комбінованих процесів необхідно здійснювати пропорційно ексергетичним температурним функціям продуктів. Методичні викладки ілюстровані прикладом кількісного порівняння запропонованого (термодинамічного) та ексергетичного методів поділу витрат у системах комбінованого виробництва тепла та холоду на основі поршневих холодильних машин. Встановлено, що у розглянутому випадку ексергетичний метод занижує ефективність виробництва теплоти і завищує – холоду на 2–24% залежно від ступеня необоротності комбінованих процесів.

Ключові слова: комбіноване виробництво теплової енергії та холоду, система централізованого тепло- та холодопостачання, ексергетичний метод поділу витрат, термодинамічний метод поділу витрат.

Дерій В. О.  Технічні та інституційні фактори впровадження споживачів-регуляторів в системах централізованого теплопостачання Дерій В. О. Технічні та інституційні фактори впровадження споживачів-регуляторів в системах централізованого теплопостачання

популярний!
Збірник №: 2 (37) 2014 р.
Розмір файлу: 529.72 Кбайт
Скачувань: 4158
Проведені дослідження показали, що впровадження електротеплових споживачів-регуляторів (ЕТСР) призведе до значного коливання теплової потужності в системах теплопостачання. Для її згладжування виникне необхідність акумуляції теплової енергії в мережах. А оскільки управління ЕТСР буде здійснювати диспетчер енергосистеми, то необхідно враховувати деякі особливості функціонування централізованих систем теплопостачання для забезпечення їх надійної та ефективної роботи. А саме: характер зміни теплового навантаження, порядок регулювання відпуску теплової енергії споживачам, параметри теплоносія. У диспетчера системи теплопостачання крім температури навколишнього середовища додається ще один дестабілізуючий фактор – надлишкова потужність ЕТСР. Він не зможе керувати системою теплопостачання тільки по температурному графіку. Для забезпечення надійної роботи системи централізованого теплопостачання необхідно розробити відповідний алгоритм взаємодії диспетчера енергосистеми та диспетчера системи теплопостачання з необхідними технічними та програмно-інформаційними засобами. Виконаний аналіз дозволив визначити обмежуючі фактори для системи теплопостачання, граничні швидкості зміни потужностей ЕТСП та час упередження зменшення потужності штатних теплогенераторів. Він також показав необхідність створення нормативно-правового поля функціонування ЕТСР.

Ключові слова: електротеплові споживачі-регулятори, теплові мережі, акумуляція, теплове навантаження, температурний графік, теплова потужність, температура теплоносія.

Федінчик І. В.  Числове дослідження особливостей мокрої очистки газів у скрубері Вентурі Федінчик І. В. Числове дослідження особливостей мокрої очистки газів у скрубері Вентурі

популярний!
Збірник №: 2 (37) 2014 р.
Розмір файлу: 458.82 Кбайт
Скачувань: 4242
Поліпшення ефективності очистки димових газів пиловугільних котлів від леткої золи є важливою екологічною задачею. Серед апаратів для мокрої очистки найбільш ефективними вважаються скрубери Вентурі, проте їх ККД не відповідає сучасним вимогам, хоча можливості покращення їх роботи ще далеко не вичерпані. Найбільш раціональний шлях розв’язання цієї задачі пов’язаний із математичним моделюванням. Таку модель було свого часу побудовано, і на цій основі розроблено програму. З її допомогою проведено числові дослідження впливу параметрів трифазового полідисперсного потоку на ефективність очистки газів у скрубері Вентурі.
На прикладі найбільш типового варіанта розрахунків проаналізовано закономірності зміни швидкості фаз та питомої витрати твердих частинок по довжині потоку. Досліджено залежність ефективності уловлювання частинок золи від витрати води, початкових швидкостей крапель і газу, а також перетину введення крапель у скрубер. Показано, що уловлювання покращується зі збільшенням кількості води, швидкості газу, відстані між перерізом введення крапель та горловиною, а також зі зменшенням швидкості крапель. Наведено пояснення отриманих залежностей.

Ключові слова: трифазовий потік, краплі, тверді частинки, скрубер Вентурі, очистка газів від золи, ефективність.

Дубовський С. В., Твердохліб А. С. Удосконалений метод оцінки технологій комбінованого виробництва електричної енергії і теплоти за середньою вартістю життєвого циклу Дубовський С. В., Твердохліб А. С. Удосконалений метод оцінки технологій комбінованого виробництва електричної енергії і теплоти за середньою вартістю життєвого циклу

популярний!
Збірник №: 1 (36) 2014 р.
Розмір файлу: 915.56 Кбайт
Скачувань: 4429
Метод середньої вартості виробництва (собівартості) енергії за життєвий цикл ( LCOE ) зручний при порівнянні різнотипних перспективних технологій вироблення електричної енергії, що знаходяться на різних стадіях освоєння. Він застосовується багатьма авторитетними організаціями і зокрема, Міжнародним енергетичним агентством ( МЕА ) для визначення доцільних напрямків розвитку енергетичних технологій. Складнощі застосування методу виникають при оцінці технологій комбінованого виробництва електричної енергії та теплоти. Вони зумовлені методичною невизначеністю співвіднесення фактичних витрат на отримання теплоти та електричної енергії, змушуючи неправомірно використовувати для цього ринкові ціни на дані види продукції.
У статті запропоновано удосконалення методу LCOE із застосуванням термодинамічного методу співвіднесення витрат на отримання теплоти та електричної енергії в умовах їх комбінованого виробництва, обґрунтованого авторами раніше. Внесені удосконалення забезпечують роздільне визначення середньої вартості виробництва електричної енергії та теплоти за життєвий цикл на основі законів збереження і перетворення енергії, без використання ринкових цін. Методичні викладки ілюстровані прикладом порівняльних оцінок середньої вартості виробництва електричної енергії та теплоти за життєвий цикл для основних технологій комбінованого виробництва. Вони виконані з використанням загальновідомих літературних вихідних даних.

Ключові слова: середня вартість електричної енергії за життєвий цикл, LCOE, ТЕЦ, термодинамічний метод поділу витрат.

Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Теплообмін у плівкових градирнях з профільованою поверхнею зрошувачів в умовах поздовжнього та перехресного напрямку повітряного потоку Дубровський В. В., Підвисоцький О. М. Теплообмін у плівкових градирнях з профільованою поверхнею зрошувачів в умовах поздовжнього та перехресного напрямку повітряного потоку

популярний!
Збірник №: 1 (36) 2014 р.
Розмір файлу: 500.03 Кбайт
Скачувань: 4223
Пошук можливостей інтенсифікувати процес охолодження циркуляційної води у градирнях становить значний практичний інтерес, оскільки ступінь її охолодження істотно впливає на техніко-економічні показники енергоблоків ТЕС і АЕС та різних промислових об’єктів.
Як відомо, процес охолодження води у градирнях істотно залежить від інтенсивності повітряного потоку, що її обдуває. В плівкових градирнях, в залежності від того, як розташовані зрошувачі відносно потоків повітря, обдування поверхонь з плівкою рідини може бути у різних напрямках.
Мета цієї роботи – дослідження теплообміну між водою і повітрям в умовах поздовжньої та поперечної (перехресної) взаємодії фаз. На експериментальному стенді було проведено відповідний комплекс досліджень. Знайдено значення коефіцієнтів тепловіддачі від води до повітря в різних напрямках дії повітря, проведено їх порівняння. Встановлено, що ефективність охолодження води в режимі поперечної дії повітря вища, ніж у режимі протитечії.
Отримано безрозмірні узагальнюючі залежності для визначення тепловіддачі від води до повітря при її течії по профільованих поверхнях зрошувачів в умовах поздовжньої та перехресної взаємодії контактуючих фаз, які можуть бути використані при розрахунках ступеня охолодження у плівкових градирнях.

Ключові слова: тепловіддача, профільована поверхня зрошувачів, відносна швидкість води та повітря, поздовжня та перехресна взаємодія фаз.


<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 21