Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем

Документи

Сортувати по : автору | даті | популярності | № збірника | [ по успаданню ]

Нечаєва Т.П. Модель та структура довгострокового розвитку генеруючих потужностей електроенергетичної системи з урахуванням динаміки вводу-вибуття потужностей та зміни їх техніко-економічних показників Нечаєва Т.П. Модель та структура довгострокового розвитку генеруючих потужностей електроенергетичної системи з урахуванням динаміки вводу-вибуття потужностей та зміни їх техніко-економічних показників

Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 3.34 Мбайт
Скачувань: 92

В статті наведено опис частково-цілочисельної математичної моделі довгострокового розвитку структури генеруючих потужностей електроенергетичної системи. Для врахування динаміки введення-вибуття нових потужностей протягом прогнозного періоду в моделі використовуються змінні кількості введених за етап одиничних установок та змінні загальної кількості нових установок, доступних до використання в етапі, при формуванні яких враховуються тільки ті введені на попередніх етапах нові установки, термін експлуатації яких ще не закінчився. В моделі також введені обмеження на доступність нових технологій на початкових етапах горизонту прогнозування, а також на прийнятність тільки тих, які будуть введені в експлуатацію до кінцевого етапу прогнозування. При визначенні середньозважених витрат на виробництво електроенергії для нових установок, що оптимізуються у моделі, враховано зміни їх техніко-економічних показників у часі та відповідні значення на етапі введення технології в експлуатацію.

Ключові слова: перспективна структура генеруючих потужностей, електроенергетична система, математична модель, середньозважена вартість виробництва електроенергії.

Каплін М.І., Білан Т.Р. Балансово-оптимізаційна модель паливозабезпечення теплової енергетики на основі мережного подання варіантів роботи електричних станцій Каплін М.І., Білан Т.Р. Балансово-оптимізаційна модель паливозабезпечення теплової енергетики на основі мережного подання варіантів роботи електричних станцій

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 6.48 Мбайт
Скачувань: 481

Запропоновано мережне подання економіко-математичної моделі вибору варіантів паливозабезпечення теплової енергетики за обмежених обсягів постачання окремих видів вугільного палива. Розглянуто варіанти змін інтенсивностей використання встановленої потужності електричних станцій, можливості їх переобладнання на альтернативні види палива. Наведено потокову структуру ланцюгів постачання вугілля різних марочних груп та відповідних способів генерування електричної енергії. Для цієї структури пояснено властивості частково-цілочисельної задачі лінійного програмування, що забезпечують «перемикання» ланцюгів паливозабезпечення залежно від потреби на електричну енергію, наявності необхідних обсягів палива відповідного виду.
У мережному поданні варіантів паливозабезпечення та функціонування ТЕС і ТЕЦ показано можливості формування паливного балансу теплової енергетики в умовах структурних змін у видобувних галузях, викликаних тимчасовою окупацією частини територій країни.
Наведено результати розрахунків прогнозних обсягів постачання вугілля в теплову енергетику, включно з обсягами його імпортування, у 2020 та 2025 рр. при здійсненні запланованих на цей період заходів з переобладнання частини генеруючих потужностей на споживання газового вугілля, а також вугільних сумішей різних марочних груп.

Ключові слова: теплова енергетика, паливозабезпечення електростанції, мережна модель, антрацитне вугілля.

Кулик М.М., Дрьомін І.В., Згуровець О.В. Дослідження режимів роботи об’єднаних енергосистем з потужними вітровими електростанціями та акумуляторними батареями Кулик М.М., Дрьомін І.В., Згуровець О.В. Дослідження режимів роботи об’єднаних енергосистем з потужними вітровими електростанціями та акумуляторними батареями

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 3.57 Мбайт
Скачувань: 482

Розроблено і апробовано математичну модель процесів регулювання частоти і потужності в об’єднаних енергосистемах з вітровими електростанціями та акумуляторними батареями, яка надає можливість аналізу режимів регулювання енергосистеми та формування найбільш ефективних законів регулювання.
Встановлено, що введення у структуру генеруючих потужностей об’єднаних енергосистем вітрових електростанцій (ВЕС) великої потужності може призвести до недопустимих відхилень частоти в системі.
Доведено, що стабілізація частоти і потужності в об’єднаних енергосистемах (ОЕС) із потужними ВЕС у їх складі може бути забезпечена шляхом введення в структуру ОЕС акумуляторних батарей з потужністю, що є співставною зі встановленою потужністю ВЕС.
Результати моделювання режимів зазначених енергосистем показали, що точність регулювання частоти і потужності в них досягається вищою за точність, що є нормативною для енергосистеми Євросоюзу ENTSO-E.

Ключові слова: математична модель, об’єднана енергосистема, вітрова електростанція, акумуляторна батарея, регулювання, точність.

Кулик М.М. Нові моделі рівноважних цін в теорії міжгалузевого балансу Кулик М.М. Нові моделі рівноважних цін в теорії міжгалузевого балансу

популярний!
Збірник №: 1 (52) 2018 р.
Розмір файлу: 5.11 Мбайт
Скачувань: 545

Детально досліджено властивості моделі, яка масово застосовується у багатьох сучасних публікаціях з теорії міжгалузевого балансу і називається моделлю рівноважних цін. Доведено, що методика отримання моделі рівноважних цін, наведена в [2], є неспроможною. Побудова цієї моделі базується на балансі витрат системи таблиць «витрати-випуск» (input-output), проте сама модель, як доведено в цій статті, в загальному випадку не задовольняє цій умові і дає неправильні результати. Тому модель, наведена в [2], [3] і безлічі інших публікацій, не є моделлю рівноважних цін у системі моделей міжгалузевого балансу, її не можна використовувати в практичних додатках.
Отримано чотири нові моделі, які є системами рівнянь взаємозв’язків між рівноважними цінами і обсягами випуску в одиницях випуску. Дві з них побудовано на основі балансу витрат у структурі таблиць «витрати-випуск», дві інші – на балансі випусків. Матриці моделей мають діагональну форму, зв’язок між показниками різних секторів здійснюється через діагональні елементи, які розраховуються з використанням даних проміжного споживання, витрат і випусків усіх секторів. Усі ці моделі є недовизначеними, і тому при розрахунках рівноважних цін і випусків необхідно задати додаткову інформацію, що не міститься в таблицях «витрати-випуск», як це робиться в [2], [3] і багатьох інших публікацій з цієї проблематики. Представлені нові моделі дають співпадаючі результати, використання кожної з них зумовлюється наявністю вихідних даних або іншими чинниками.

Ключові слова: рівноважні ціни, випуск, міжгалузевий баланс, матриця, вектор, додана вартість, кінцеве споживання.

Каплін М.І., Макаров В.М., Білан Т.Р. Балансово-оптимізаційна модель взаємодії енергетики з паливними галузями ПЕК України з урахуванням європейських екологічних норм Каплін М.І., Макаров В.М., Білан Т.Р. Балансово-оптимізаційна модель взаємодії енергетики з паливними галузями ПЕК України з урахуванням європейських екологічних норм

популярний!
Збірник №: 1 (52) 2018 р.
Розмір файлу: 3.77 Мбайт
Скачувань: 559

Для вирішення задач оптимізації взаємоузгодженого функціонування енергетики і паливних галузей ПЕК України розроблено балансово-оптимізаційну модель виробничого типу. Модель відрізняється від відомих можливостями співставлення рівнів розвитку паливно-енергетичних секторів економіки з метою гарантованого задоволення вимог енергетичної безпеки держави. Виробництво паливних ресурсів галузями ПЕК, а також їх використання об’єктами генерації електричної і теплової енергії представлено в моделі в межах єдиного підходу технологічними способами Л.В. Канторовича, що забезпечило можливості отримання взаємоузгоджених обсягів потреби на паливо в задачах прогнозування розвитку енергетики. Застосування технологічного способу багатопродуктової моделі виробничого типу дозволило врахувати утворення забруднювачів оточуючого середовища, як побічних продуктів технологій виробництва електричної і теплової енергії, що надає можливості оцінки заходів, спрямованих на поступове досягнення екологічних норм європейського законодавства.

Ключові слова: енергетика, органічне паливо, модель виробничого типу, технологічний спосіб, екологічні норми.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 9