Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів

Документи

Майстренко Н. Ю., Сизоненко В. П.  Вплив заміни класифікатора видів економічної діяльності на розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів Майстренко Н. Ю., Сизоненко В. П. Вплив заміни класифікатора видів економічної діяльності на розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів

популярний!
Збірник №: 2 (37) 2014 р.
Розмір файлу: 1.53 Мбайт
Скачувань: 4217
З метою поступового переходу статистики України до міжнародних стандартів, запроваджених ООН, та вже діючих в країнах ЄС, вводиться в державну статистичну діяльність нова версія стандартної міжнародної Класифікації видів економічної діяльності – КВЕД-2010. В роботі розглянуто відмінності КВЕД-2005 і КВЕД-2010 і наведено також класифікацію видів економічної діяльності за існуючим класифікатором Європейського Співтовариства – NACE (Rev 2) та попередньо діючим класифікатором NACE (Rev 1.1). Запровадження нового класифікатора КВЕД-2010 замість КВЕД-2005 деталізує і одночасно ускладнює розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів. Для розрахунків рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів по видах економічної діяльності пропонується виділити чотири групи показників енергетичної ефективності на різних рівнях управління економікою. Визначення показників енергетичної ефективності на різних рівнях структурної побудови економіки країни передбачає вирішення великої кількості різноманітних задач з аналізу існуючих показників енергоефективності, виявлення найбільш енергоємних видів економічної діяльності, вивчення та визначення рівнів енергоспоживання на основі показників розвитку економіки країни, оцінку тенденцій і т. ін. В ролі інструменту ефективного аналізу споживання енергоресурсів створено базу даних показників енергетичної ефективності за новим КВЕД-2010. Наведено інформаційно-логічну структуру бази даних.

Ключові слова: КВЕД-2005, КВЕД-2010, паливно-енергетичні ресурси, розрахунки рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів, база даних.

Маляренко О. Є., Євтухова Т. О., Майстренко Н. Ю.  Прогнозування змін кінцевого споживання енергоресурсів з урахуванням структурних і технологічних зрушень в економіці країни Маляренко О. Є., Євтухова Т. О., Майстренко Н. Ю. Прогнозування змін кінцевого споживання енергоресурсів з урахуванням структурних і технологічних зрушень в економіці країни

популярний!
Збірник №: 4 (35) 2013 р.
Розмір файлу: 1.3 Мбайт
Скачувань: 3976
Запропоновано методику розрахунку рівнів кінцевого споживання паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням структурних та технологічних зрушень в економіці України в цілому та за її секціями (ВЕД). Розрахунок прогнозного енергетичного балансу країни виконується методом «знизу-вгору». Прогнозні рівні кінцевого споживання ПЕР доцільно обчислювати за окремими видами енергоресурсів: паливо, теплова і електрична енергія. Визначаються вони з використанням прогнозної енергоємності ВДВ за певним ВЕД у конкретному році та обсягу ВДВ за цим ВЕД у відповідному досліджуваному році. На величину енергоємності ВДВ має вплив коефіцієнт завантаження технологічного обладнання, зміна структури сектору економіки (внутрішньосекторні структурні зрушення) та міжсекторні структурні зрушення.
Рівні витрат енергоресурсів на здійснення послуг населенню на прогнозні роки необхідно розраховувати за соціальними показниками, такими, як витрати окремих видів енергії на душу населення з урахуванням їх змін на прогнозовані роки. Прогнозні показники питомих витрат на душу населення на подальшу перспективу доцільно корегувати із європейськими нормами.
Визначено потенціал енергозбереження в економіці країни та в її складових по найбільш енергоємних ВЕД.

Ключові слова: кінцеве споживання енергетичних ресурсів, структурні та технологічні зрушення в економіці, потенціал енергозбереження.

Куц Г. О.  Формування загального енергетичного балансу країни за показниками річних форм державної статистичної звітності та його математичне забезпечення Куц Г. О. Формування загального енергетичного балансу країни за показниками річних форм державної статистичної звітності та його математичне забезпечення

популярний!
Збірник №: 3 (34) 2013 р.
Розмір файлу: 1.13 Мбайт
Скачувань: 4815

Розглянуто питання загальних методичних положень складання продуктових і енергетичних балансів за форматами балансів, рекомендованих Євростатом і МЕА. Надано визначення розділів балансу та їх статей, встановлено перелік видів палива, які найбільш поширено використовуються у країні, для їх включення до балансу. Як приклад, на базі показників діючих форм державної статистичної звітності сформовано загальний енергетичний баланс за 2010 рік та проведено його аналіз за показниками окремих видів палива і енергії по всьому ланцюгу їх проходження – від видобування (виробництва), перетворення до кінцевого споживання. Згідно зі звітним енергетичним балансом в 2010 році при обсязі валового споживання 173155,8 тис. т у.п. з нього на перетворення надходить 88353,7 тис. т у.п. енергоресурсів (51,0% від обсягу валового споживання), надходить після перетворення: інших видів палива в обсязі 35809,1 тис. т у.п., електроенергії – 29737,5 тис. т у.п. (86426,7 млн кВт•год) і теплової енергії – 22807,1 тис. т у.п. ( 153479,8 тис. Гкал). За розділом «Споживання енергетичним сектором» витрати енергоресурсів становили 13627,1 тис. т у.п., за статтями «Витрати при транспортуванні і розподілі» і «Споживання на неенергетичні цілі» відповідно – 14119,8 і 8723,4 тис. т у.п., за розділом «Кінцеве споживання» – 136121,8 тис. т у.п.
Для проведення підсумкових операцій за розділами та статтями балансу розроблено математичні алгоритми їх супроводження.

Ключові слова: загальний енергетичний баланс, розділи і статті балансу, види палива, енергія, валове і кінцеве споживання, перетворення палива і енергії.

Маляренко О. Є., Євтухова Т. О.  Фактичний стан та напрями зниження втрат палива і енергії у загальному енергоспоживанні країни Маляренко О. Є., Євтухова Т. О. Фактичний стан та напрями зниження втрат палива і енергії у загальному енергоспоживанні країни

популярний!
Збірник №: 2 (33) 2013 р.
Розмір файлу: 986.96 Кбайт
Скачувань: 4232
Проаналізовано динаміку обсягів втрат природного газу за 2001–2010 рр., нафти, основних нафтопродуктів: бензину, дизельного палива і мазуту за 2001–2012 рр., вугілля і торфу за 2001–2012 рр., електричної енергії за 2001–2011 рр. і теплової енергії за 2005–2010 рр. Приведено складові втрат палива по видах, надано граничні показники втрат всіх видів палива по напрямах їх утворення, визначено можливі напрями скорочення понаднормативних величин втрат палива, особливо природного газу. Визначено частку кожного виду втрат у його валовому споживанні в загальних енергетичних балансах країни за 2005–2010 рр., та частку втрати палива або енергії у загальних втратах паливно-енергетичних ресурсів за той самий період. Визначено, що найбільшу частку у втратах ПЕР має електрична енергія, величина якої сягала 62,8–52,9% за період 2005–2010 рр. із тенденцією до зниження. Друге місце у загальних втратах належить тепловій енергії, частка якої за той самий період була в межах 23%. Серед втрат палива найбільша частка припадає на природний газ, втрати якого за вказаний період збільшились майже у двічі: 10,2–20,1% при зменшенні надходження палива у країну. У втратах природного газу при його транспортуванні газорозподільними мережами визначають дві складові: одна – залежить від організації робіт з газопостачання, а друга є постійною і має об’єктивний характер. Скорочення всіх видів втрат можливе при впровадженні інноваційних, енергозберігаючих технологій і обладнання з більш високими показниками енергетичної ефективності.

Ключові  слова: втрати палива і енергоносіїв, загальний енергетичний баланс країни, валове споживання енергетичних ресурсів.

Білодід В. Д., Куц Г. О.  Аналіз стану системи теплопостачання України та теплогенеруючих джерел за 2007-2010 роки Білодід В. Д., Куц Г. О. Аналіз стану системи теплопостачання України та теплогенеруючих джерел за 2007-2010 роки

популярний!
Збірник №: 4 (31) 2012 р.
Розмір файлу: 1.19 Мбайт
Скачувань: 4335
Визначено, що за розглянутий період в системі централізованого теплопостачання країни продовжує зберігатись тенденція зростання частки опалювальних котелень у загальному обсязі відпуску теплової енергії (в 2010 р. ця частка дорівнювала 64,8 % проти 61,8 в 2007 р.). В той же час в самій системі опалювальних котелень проходить її децентралізація, оскільки вводяться переважно котли потужністю до 3 МВт. Основним видом палива в енергетичному балансі теплогенеруючих джерел, які фігурують в статистиці, є природний газ, частка якого складає 85 % до загального обсягу спожитого палива. За розглянутий період не спостерігається зниження фактичних питомих витрат умовного палива на відпуск теплової енергії. Для опалювальних котелень цей показник, як і раніше, знаходиться в межах 168-170 кг у.п./Гкал. Незадовільно проводяться роботи заміни трубопроводів теплових мереж, що знаходяться в аварійному стані. Їх загальна протяжність в 2010 р. досягала 54127 км (що складає 16 % від загальної протяжності).
Статистика продовжує не помічати зміни у структурі генерування теплоти, які мають місце в Україні, оскільки набувають великого розмаху процеси використання електричної енергії для цих цілей, особливо щодо генерування теплоти тепловими насосами (кондиціонерами).

Ключові слова: теплогенеруючі джерела, система теплопостачання, опалювальні котельні, теплові мережі, питомі витрати палива.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>
Сторінка 1 з 6