Зміст журналівУдосконалена методика визначення повної енергоємності продукції для багатопродуктових виробництв

Маляренко О.Є., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Станиціна В.В., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2021, 2(65):12―20
https://doi.org/10.15407/pge2021.02.012
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 620.92
Надійшла: 25.03.2021
Опубліковано: 29.06.2021

Анотація:

Повна енергоємність продукції, робіт і послуг як показник енергетичної ефективності введена в ДСТУ 3682-98 «Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг», проте деякі її складові, що приведені у стандарті, досі не мають чітких алгоритмів їх визначення. В статті наведено огляд змін та доповнень до методики, представлених у роботах науковці Інституту загальної енергетики НАН України, які займались розвитком цієї методики з часу прийняття стандарту.
Авторами запропоновано наступні доповнення та розширення зазначеної методики: розширено та уточнено алгоритми визначення прямої та технологічної енергоємності продукції з наданням коефіцієнтів розподілу спільних енерговитрат для багатопродуктових виробництв, представлено нові алгоритми визначення повної енергоємності трудовитрат та основних виробничих фондів, уточнено методику оцінки повної енергоємності природоохоронних заходів. Удосконалена методика може бути використана для одно- і багато продуктових виробництв

Ключовi слова: енергоємність продукції, технологія, пряма енергоємність, повна енергоємність, розподіл спільних енерговитрат

Лiтература:

 1. ДСТУ 3682–98 (ГОСТ 30583–98). Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг. Київ, 1998. 11 c.
 2. Гнідий М.В, Куц Г.О., Терещук Д.А. Метод розрахунку повних енергетичних витрат на виробництво продукції. Экотехнологии и ресурсосбережение. 1997. № 5. С. 67—72.
 3. Маляренко О.Є. Методи оцінювання енергетичної ефективності для визначення потенціалу енергозбереження та прогнозування енергоспоживання в процесах нафтопереробки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.14.01 “Енергетичні системи та комплекси”. Ін-т загальної енергетики НАН України. Київ, 2005. 20 с.
 4. Станиціна В.В. Розвиток методу повної енергоємності для визначення показників енергетичної ефективності та потенціалів енергозбереження: автореф. дис. на здобуття ступеня канд. техн. наук : спец. 05.14.01 “Енергетичні системи та комплекси”. Ін-т загальної енергетики НАН України. Київ, 2016. 20 с.
 5. Білодід В.Д. Оцінювання ефективності енергетичних технологій за методологією визначення повних енергетичних витрат. Проблеми загальної енергетики. 2012. Вип. 3 (30). С. 12—18. http://pge.org.ua/index.php?option=com_docman&task=art_list&mid=20123&gid=30&lang=ua
 6. Литвиненко В.Г., Мантула В.Д., Каневский А.Л., Андреева Т.А., Юхнов В.Ю. Оценка энергоэффективности производства на основе анализа сквозной энергоемкости продукции. Экология и промышленность. 2009. № 2. С. 47—52. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekolprom_2009_2_11
 7. Панченко Г.Г. Огляд стану і перспектив розвитку енергетичного аналізу. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2019. № 4. С. 48—54.
 8. Herendeen R.A. Net Energy Analysis: Concepts and Methods. Encycl. Energy. 2004. Vol. 4. Р. 283—289.
 9. Frischknecht R., Wyss F., Knöpfel S.B., Lützkendorf T. Cumulative energy demand in LCA: the energy harvested approach. The International Journal of Life Cycle. Assessment. 20(7). May 2015.
 10. Boopendranath, M.R. and Shahul Hameed, M. Gross energy requirement in fishing operations. Fishery Technology. 2013. 50(1). Р. 27—35.
 11. ДСТУ 3740–98. Енергозбереження. Методи аналізу та розрахунку зниження витрат палива та енергії на металургійних підприємствах. Київ, 1999. 11 c.
 12. ГОСТ Р 51750–2001 Энергосбережение. Методика определения энергоемкости при производстве продукции и оказании услуг в технологических энергетических системах. Общие положения. 2002.
 13. ДСТУ 7674:2014 Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу вироблення електричної та теплової енергії, відпущеної тепловою електростанцією. Методика визначення. Київ, 2014. 34 c.
 14. Розробка методів визначення та обрахування показників енергетичної ефективності енергоємних технологій промисловості на базі використання методів повної енергоємності, енергетичного та ексергетичного аналізу: звіт про НДР. Керівник: В. Білодід; Відпов. викон.: О. Маляренко, А. Симборський; Викон.: Г. Куц, В. Сизоненко, М. Гнідий, Т. Євтухова, В. Станиціна, ін. ДР № 0106U009434. ІЗЕ НАН України. Київ, 2009. 209 с.
 15. Маляренко О.Є. Показники енергоекономічного аналізу для визначення ефективності використання паливно-енергетичних ресурсів у багатопродуктових виробництвах промислової продукції. Проблеми загальної енергетики. 2010. Вип. 1(21). С. 40—46.
 16. Станиціна В.В. Енергоємність заходів з охорони навколишнього середовища як складова повної енергоємності продукції. Проблеми загальної енергетики. 2011. Вип. 4(27). С. 47—52.
 17. Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Куц Г.О. Прогнозування потреби економіки в енергетичних ресурсах з урахуванням попиту на енергоємні експортно-орієнтовані види продукції. Проблеми загальної енергетики. 2015. Вип. 4(43). С. 5—13. https://doi.org/10.15407/pge2015.04.005
 18. Горський В.В. Вибір методу розподілу спільних повних енергетичних витрат у комбінованому виробництві енергоносіїв на ТЕЦ. Збірник тез XXXIX науково-технічної конференції молодих вчених та спеціалістів ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України (м. Київ, 12 травня 2021 р.). Київ: ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАН України. 2021. С. 26―28.
 19. Станиціна В.В. Аналіз методів визначення показників енергетичної ефективності. ScienceRise. 2015. № 10. С. 2—15.
 20. Maliarenko O., Horskii V., Stanytsina V., Bogoslavska O., Kuts H. (2020). An improved approach to evaluation of the efficiency of energy saving measures based on the indicator of products total energy intensity. Studies in Systems, Decision and Control 298, 201–216. https://doi.org /10.1007/978-3-030-48583-2_13.
 21. Мельник Л.Г. Економіка енергетики: підручник. [За ред. Л.Г. Мельника, І.Н. Сотник]. Суми: Університетська книга, 2015. 378 с.
 22. Розин С.Е., Щелоков Я.М. Энергетический анализ общественного производства. Проблемы энергосбережения. 1991. № 8. С. 49—57.
 23. Куц Г.О., Тесленко О.І. Методичні положення щодо розподілу повної технологічної енергоємності між окремими видами продукції багатопродуктових виробництв. Проблеми загальної енергетики. 2020. Вып. 4(63). С. 58—62. https://doi.org/10.15407/pge2020.04.058
 24. Тесленко О.І. Особливості визначення окремих складових частин технологічної енергоємності продуктів коксохімічного виробництва. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Т. 32 (71). Ч. 2, № 1. 2021. С. 38—44. https://doi.org/10.32838/2663-5941/2021.1-2/07
 25. Панченко Г.Г. Повна енергоємність трудовитрат. Актуальні питання розвитку сучасної економіки, управління та адміністрування: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28 грудня 2019 р.). Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019. Ч. 2. С. 43—46. ISBN 978-966-992-002-7.
 26. Панченко Г.Г. Повна енергоємність валюти. Актуальні питання розвитку сучасної економіки, управління та адміністрування: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28 грудня 2019 р.). Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019. Ч. 2. С. 80—84. ISBN 978-966-992-002-7.
 27. Панченко Г.Г. Повна енергоємність основних виробничих фондів. Актуальні питання розвитку сучасної економіки, управління та адміністрування: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 28 грудня 2019 р.). Київ: Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 2019. Ч. 1. С. 101—104. ISBN 978-966-992-002-7.

Скачування:

Повний текст (PDF)