Зміст журналівПрогнозна оцінка зменшення викидів парникових газів від використання вугілля в економіці України

Маляренко О.Є., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Майстренко Н.Ю., канд. техн. наук, Панченко Г.Г., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2021, 1(64):60―67
https://doi.org/10.15407/pge2021.01.060
Рубрика: Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
УДК: 620.9
Надійшла: 22.02.2021
Опубліковано: 29.03.2021

Анотація:

Стаття присвячена дослідженню зменшення обсягів викидів парникових газів при прогнозному використанні вугілля на перспективу, яке передбачається в економічному розвитку України на період до 2040 р. В ній проаналізовано напрями сучасного та перспективного використання вугілля в Україні за сценаріями розвитку економіки з урахуванням очікуваних змін у її структурі та обсягів технологічного енергозбереження за основними споживачами. Комплексність підходу полягає у врахуванні взаємозв’язку економічних, екологічних та енергетичних викликів і обмежень, тобто визначення прогнозного попиту на вугілля враховує штучне обмеження доступу до енергоресурсу на сході України внаслідок воєнних дій, перебудову економіки на військові потреби, обмеження доступу до покладів природного газу як альтернативного палива у Чорному морі. Ключовим питанням у прогнозуванні попиту на вугілля залишається максимально можливе заміщення дефіциту вугілля іншими більш доступними видами палива (іншими марками вугілля). Важливо, що Україна приєдналась до Директиви ЄС щодо скорочення викидів парникових газів та розробила Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок. Враховуючи положення цієї Директиви, визначено варіанти прогнозного попиту на електричну, теплову енергію та вугілля до 2040 р. в країні, укрупнених видах економічної діяльності та для населення за консервативним сценарієм, обчислено за цими варіантами прогнози викидів парникових газів від використання вугілля за групами споживачів.
При впровадженні технічно можливих обсягів технологічного енергозбереження в таких секціях економіки як Сільське господарство, Транспорт та Інші види економічної діяльності, буде відбуватись зростання викидів парникових газів від використання вугілля, обсяги яких не є значними відносно обсягів викидів по промисловому сектору та країні в цілому. У секції Енергетика (Постачання електроенергії та ін.; Водопостачання та ін.) зростання споживання вугілля обумовлене прогнозною структурою електрогенеруючих потужностей, що представлена у публікації [5]. Проте у Добувній і Переробній промисловості передбачається значне скорочення цих викидів, а в цілому по країні у 2040 р. загальне скорочення досягне не менше 3466 тис. т СО2-екв. при використанні вугілля.
Ключові слова: попит, вугілля, структура економіки, технологічний потенціал енергозбереження, викиди парникових газів.

Ключовi слова: попит, вугілля, структура економіки, технологічний потенціал енергозбереження, викиди парникових газів

Лiтература:

 1. Ініціатива прозорості видобувних галузей. Національний звіт України. 2016. 360 с. URL: http: mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245274058&cat_id=245015861 (дата звернення: 21.01.2021).
 2. Про основні показники роботи паливно-енергетичного комплексу України за січень-серпень 2019 року. Енергоінформ-Информэнерго, № 570. https://www.ntseu.net.ua/docs/review570-201909.pdf (дата звернення: 21.01. 2021).
 3. Директива 2003/87/ЄC щодо заснування схеми для зменшення викидів в атмосферу парникових газів, торгуючи в межах Співтовариства та про внесення змін до Директиви Ради 96/61/ЄС. URL: https://mepr.gov.ua/news/31300.html
 4. Національний план скорочення викидів (НПСВ) від великих спалювальних установок: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 796-р. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245255506&cat_id=245255478// (дата звернення: 21.01.2021).
 5. Кулик М.М., Горбулін В.П., Кириленко О.В. Концептуальні підходи до розвитку енергетики України (аналітичні матеріали). Київ: Інститут загальної енергетики НАН України, 2017. 78 с.
 6. S&P поліпшило прогноз зростання ВВП України у 2019 році до 3,2%. URL: https://mind.ua/news/20202632-sandampp-polipshilo-prognoz-zrostannya-vvp-ukrayini-u-2019-roci-do-32 (дата звернення: 21.01.2021).
 7. Прогноз зростання ВВП України збережено на рівні 2,7% в 2019. Світовий банк. URL: https:// zik.ua/news/2019/09/24/prognoz_zrostannya_vvp_ukrainy_zberezheno_na_rivni_27_v_2019__svitovyy_bank_1652987 (дата звернення 21.01. 2021).
 8. Fitch прогнозує зростання української економіки на 3,4% у 2019 році. URL: https://hromadske.ua/posts/fitch-prognozuye-zrostannya-ukrayinskoyi-ekonomiki-na-34-u-2019-roci Fitch (дата звернення 21.01.2021).
 9. Додатковий випуск Консенсус-прогнозу "Україна: перспективи розвитку очима молоді" (квітень 2019). URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=e69f9ab4-19bb-47dd-8571-11bcee739286&title=DodatkoviiVipuskKonsensusprognozu-ukraina-PerspektiviRozvitkuOchimaMolodi-kviten2019. (дата звернення: 21.01.2021).
 10. Сіденко В.Р. Глобальні структурні трансформації та тренди економіки України. Частина перша. Ключові тренди структурних змін у світовій економіці та в Україні. Економіка і прогнозування. 2018. № 1. С. 37 —57. https://doi.org/10.15407/eip2018.01.037
 11. Сіденко В.Р. Глобальні структурні трансформації та тренди економіки України. Частина друга. Інноваційні чинники структурних змін в умовах четвертої промислової революці. Економіка і прогнозування. 2018. № 2. С. 7—28. https://doi.org/10.15407/eip2018.02.007
 12. Майстренко Н.Ю., Богославська О.Ю. Особливості прогнозування рівнів енергоспоживання України при застосуванні різних прогнозних структур економіки. Проблеми загальної енергетики. 2019. Вип. 2(57). С. 21—26. https://doi.org/10.15407/pge2019.02.021
 13. Антидемпінг в дії: В Україні прогнозують ріст виробництва цементу. Бізнес. 30.05.2019. URL: https://www.business.ua/uk/v-ukrajini-prognozuyut-rist-virobnitstva-tsementu (дата звернення: 21.01.2021).
 14. Кулик М.М., Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В., Спітковський А.І. Застосування методу комплексного прогнозування для визначення перспективного попиту енергетичні ресурси. Проблеми загальної енергетики. 2017. Вип. 1(48). С. 5—15. https://doi.org/10.15407/pge2017.01.005
 15. Шабалина Л.В., Земелько Ю.С. Повышение конкурентоспособности металлургической отрасли Украины на внешних рынках. URL: http://89.185.3.253/bitstream/123456789/18334/1/%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F.pdf (дата звернення: 15.02.2021).
 16. Федіна І.В. Енергозбереження при виробництві чорних та кольорових металів. Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві. 2014. Вип. 4(9). С. 152—159. http://dspace.opu.ua/jspui/bitstream/123456789/2944/1/18.pdf (дата звернення: 15.02.2021).
 17. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006. Глава 2. Стационарное сжигание топлива. URL: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/russian/pdf/2_Volume2/V2_2_Ch2_Stationary_Combustion.pdf (дата звернення 21.01.2021).
 18. Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006. Глава 3. Мобильное сжигание топлива. URL: https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/russian/pdf/2_Volume2/V2_3_Ch3_Mobile_Combustion.pdf (дата звернення 21.01.2021).
 19. UKRAINE’S GREENHOUSE GAS INVENTORY 1990-2017. Annual National Inventory Report for Submission under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol . Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine. Kyiv. 2019. URL: https://unfccc.int/documents/195605 (дата звернення 21.01.2021).
 20. Другий Національно визначений внесок України до Паризької угоди. URL: https://mepr.gov.ua/files/ images/2021/29042021/Проєк%20розпорядження%20КМУ.pdf (дата звернення 21.01.2021).

Скачування:

Повний текст (PDF)