Зміст журналів



Тенденції розвитку систем централізованого теплопостачання України

Дерій В.О., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2021, 1(64):52―59
https://doi.org/10.15407/pge2021.01.052
Рубрика: Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля
УДК: 621.643.053
Надійшла: 25.11.2020
Опубліковано: 29.03.2021

Анотація:

Розглянуто тенденції розвитку систем централізованого теплопостачання (СЦТ) країн Європи та України. Встановлено, що СЦТ широко використовуються та вносять значний вклад у теплопостачання країн Європи. В цілому по країнах Європейського Союзу частка СЦТ становить 13 % та планується її доведення до 50% в 2050 р. з широким використанням когенерації та відновлювальних джерел, зокрема енергії довкілля з застосуванням теплових насосів. Україна відноситься до країн з високим рівнем СЦТ, але останнім часом спостерігаються негативні тенденції по зменшення їх вкладу в загальне постачання теплової енергії для потреб опалення та постачання гарячої води – з 65,2% в 2014 р. до 52% в 2017 р. У ряді міст СЦТ взагалі перестали функціонувати. Основне обладнання СЦТ України фізично зношене та технологічно застаріло і потребує оновлення шляхом проведення масової реконструкції, модернізації та технологічного переоснащення. Визначено фактори та величину їх впливу на попит у тепловій енергії СЦТ. Встановлено, що фактори, які зменшують попит, мають значно більший потенціал. Створено прогнози попиту на теплову енергію, паливного балансу та структури генерації СЦТ до 2050 р. Показано, що попит на теплову енергію СЦТ буде зменшуватися та досягне в 2050 р. близько 35 млн Гкал. Для забезпечення низьковуглецевого розвитку України в структурі генерації теплової енергії СЦТ використання вугільних ТЕЦ та котлів, а також котлів на нафтопродуктах буде суттєво зменшуватися. У паливному балансі СЦТ України частка природного газу буде теж зменшуватися, але він буде основним паливом на період технологічної трансформації генеруючих потужностей в умовах низьковуглецевого розвитку України. Застосування технологій для виробництва теплової енергії з біомаси, відходів, довкілля та електроенергії поступово буде збільшуватися, в 2050 р. з використанням цих джерел буде вироблено близько 23,8 млн Гкал, що становить понад 60% від всього обсягу теплової енергії СЦТ.

Ключовi слова: системи централізованого теплопостачання, теплова енергія, фактори впливу, попит, паливний баланс, структура генерації

Лiтература:

 1. Зарубіжний досвід розвитку систем централізованого та автономного тепло та електропостачання: Звіт Відокремленого підрозділу «Науково-проектний центр розвитку об’єднаної енергетичної системи України» ДП «НЕК «Укренерго». 2016. URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2018/01/5.-TSentralizovane-ta-avtonomne-teplozabezpechennya.pdf (дата звернення: 01.11.2020).
 2. Полуянов В.П., Кравченко Р.С. Перспективы развития централизованного теплоснабжения в Украине в контексте государственно-частного партнерства. Бізнес Інформ. 2012. № 5. С. 109―112. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_5_32 (дата звернення: 03.11.2020).
 3. Как сохранить и развивать централизованное теплоснабжение в Украине. URL: http://jkg-portal.com.ua/ru/publication/one/jak-zberegti--rozvivati-centralzovane-teplopostachannja-v-ukrajin-53570 (дата звернення: 03.11.2020).
 4. Дерій В.О. Можливості впровадження електричних теплогенераторів в системах централізованого теплопостачання. Проблеми загальної енергетики. 2017. Вип. 3(50). С. 50—59. https://doi.org/10.15407/pge2017.03.050.
 5. Директива Європейського Парламенту і Ради 2012/27/ЄС від 25 жовтня 2012 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_017-12#Text (дата звернення: 03.11.2020).
 6. Сценарії реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року. URL: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/UDEC_FinalWorkshop_28-03-2019-v06.pdf (дата звернення: 03.11.2020).
 7. Дячук О., Чепелєв М., Подолець Р., Трипольська Г. та ін. Перехід України на відновлювану енергетику до 2050 року. За заг. ред. Ю. Огаренко та О. Алієвої . Пред-во Фонду ім. Г. Бьолля в Україні. Київ : Вид-во ТОВ «АРТ КНИГА», 2017. 88 с. ISBN 978-617-7242-35-1. URL: https://ua.boell.org/sites/default/files/perehid_ukraini_na_vidnovlyuvanu_energetiku_do_2050_roku.pdf (дата звернення: 03.11.2020).
 8. Мельник М.І., Щеглюк С.Д., Яремчук Р.Є. Розвиток урбанізаційних процесів в умовах децентралізації. URL: http://ird.gov.ua/irdp/e20170301.pdf (дата звернення: 03.11.2020).
 9. Урбанізаційні процеси в Україні 1989-2013: Звіт Світового банку. URL: https://mistosite.org.ua/ru/articles/urbanizatsiini-protsesy-v-ukraini-1989-2013-zvit-svitovoho-banku (дата звернення: 03.04.2020).
 10. Урбанізація та її наслідки для України. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2013-2/doc/2/34.pdf (дата звернення: 03.04.2020).
 11. Система енергоефективності в Україні. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2018/09/GIZ-brochure.pdf (дата звернення: 03.11.2020).
 12. Модернізація системи централізованого теплопостачання в Україні: облік тепла та впровадження платежів на основі його фактичного споживання. URL: http://www.teplydim.com.ua/static/storage/filesfiles/2012_IBRD+WB_UkraineDHreportUKR.pdf (дата звернення: 03.11.2020).
 13. Кулик М.М., Горбулін В.П., Кириленко О.В. Концептуальні підходи до розвитку енергетики України. URL: http://www.ied.org.ua/files/book2.pdf (дата звернення: 05.04.2020).
 14. Про необхідність впровадження енергоефективних заходів. URL: https://www.minregion.gov.ua/press/news/pro-neobhidnist-provadzhennya-energoefektyvnyh-zahodiv-rozyasnennya-minregionu/ (дата звернення: 03.11.2020).
 15. Зміна клімату. URL: http://necu.org.ua/climate/ (дата звернення: 03.11.2020).
 16. Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей. Додаток Б. Проекції змін екстремальних погодних умов в Україні до 2050 року. ДП «НЕК «Укренерго». URL: https://ua.energy/wp-content/uploads/2019/12/Dodatok-B.pdf (дата звернення: 06.07.2020).
 17. Децентралізоване опалення в Україні: потенціал та шляхи впровадження. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Detsentralizovane-opalennya.-Potentsial-ta-shlyahi-vprovadzhennya.pdf (дата звернення: 03.10.2020).
 18. КТМ 204 Україна 244-94. Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько–побутові потреби в Україні. Київ, 2001.
 19. Про основні показники роботи опалювальних котелень і теплових мереж в Україні: статистичні бюлетені за 2005–2014 рр. К.: Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/Arhiv_u/05/Arch_tep_bl.htm (дата звернення: 05.06.2020).
 20. Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року “Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 (дата звернення: 03.06.2020).
 21. Розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні. URL: https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/03/Rozvitok-VDE-v-Ukrai--ni.pdf (дата звернення: 03.11.2020).
 22. International Energy Agency. Tracking Clean Energy Progress 2016. URL: http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/ TrackingCleanEnergyProgress 2016.pdf (дата звернення: 02.06.2019).
 23. Концепція реалізації державної політики у сфері теплопостачання: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 569-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2017-%D1%80 (дата звернення: 10.11.2019).

Скачування:

Повний текст (PDF)