Content of collections

Directions of the development OF heating boilers of the Ukrainian district heating system under conditions of present-day ecological requirements

Teslenko O.I., PhD (Engin.)
Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, 172 Antonovycha str., Kyiv, 03150, Ukraine
Language: Ukrainian
Source: The Problems of General Energy, 2020, 2(61):30-37
https://doi.org/10.15407/pge2020.02.030
Section: Forecasting, systems analysis, and optimization of the structural development of the energy sector
UDC: 620.9:628.5
Received: 30.04.2020
Published: 15.07.2020

Abstract:

The district heating system (DHS) of Ukraine was formed during 1960−1980. The existing boilers and furnace rooms of the DHS with a nominal heat capacity of 50 MW and more are physically worn out and technologically obsolete. Emissions of nitrogen oxides are the main emissions of contaminants at the combustion of natural gas in the boilers of DHS of Ukraine and currently constitute about 200−240 mg/nm3 without using the technologies of their reduction.
Ukraine has implemented the provisions of Directive 2010/75/EU, which limit the emission of nitrogen oxides from large natural gas combustion plants (in particular, from boilers of DHS) to no more than 100 mg/nm3.
The enhancement of energy efficiency, reduction of thermal energy consumption, and structural technological changes cause a gradual significant decrease in the installed capacity of DHS boilers in Ukraine: according to forecasts, from 80 GW (2015) to 20 GW (2040).
We consider the possible directions of development of powerful boilers of DHS in Ukraine to 2040 under conditions of modern ecological requirements: progressive (high-cost replacement of all existing boiler units by modern energy-efficient and environmentally safe ones, which requires $ 585 million investment), traditional (medium-cost technical reconstruction of the existing boilers for their compliance with environmental requirements with the extension of their service life, which requires $ 292.5 million), and conservative (low-cost modernization of the existing boilers to meet environmental requirements only, which requires $ 97.5 million).
We calculated the weighted average cost of heat for the life cycle of powerful DHS boilers by the directions of development given above. It is shown that this indicator for reconstructed and modernized boilers is higher by 7−11% than for new modern boilers due to the lower energy efficiency of existing boilers, the higher costs for their maintenance, and the greater environmental taxes. This leads to further low competitiveness of the existing boilers under the current environmental requirements and the increase in prices for natural gas and environmental taxes.

Keywords: heat supply, boiler, thermal energy, weighted average cost, ecological requirements, emissions.

References:

 1. Market Report Series: Coal 2017. (2017). Analysis and Forecasts to 2022. International Energy Agency (IEA). 148 p. ISBN PDF 978-92-64-28758-7 /URL: https://webstore.iea.org/market-report-series-coal-2017 (Last accessed: 04.11.2019).
 2. Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control): Official Journal of the European Union. 2010. 17 December. Vol. 53. 119 p.
 3. Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants. Official Journal of the European Communities. 2001. 27 November. 21 p.
 4. Nacionalnyi plan skorochennia vykydiv vid velykyh spaliuvalnyh ustanovok, shvaleno rozporyadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 lystopada 2017 roku No. 796-r. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245255506&cat_id=245255478// (Last accessed: 06.11.2019) [in Ukrainian].
 5. Pro ratyfikatsiiu Protokolu pro pryiednannia Ukrainy do Dohovoru pro zasnuvannia Enerhetychnoho Spivtovarystva: zakon Ukrainy No. 2787-VI vid 15 hrudnia 2010 r. [in Ukrainian].
 6. Pro osnovni pokaznyky roboty opaliuvalnykh kotelen i teplovykh merezh v Ukraini: statystychnyi biuleten. Vidp. za vypusk I.S. Petrenko. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy, 2015. 17 p. [in Ukrainian].
 7. Pro zatverdzhennia tekhnolohichnykh normatyviv dopustymykh vykydiv zabrudniuiuchykh rechovyn iz teplosylovykh ustanovok, nominalna teplova potuzhnist yakykh perevyshchuie 50 MVt: nakaz Ministerstva okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha Ukrainy vid 22.10.2008 r. No. 541 [in Ukrainian].
 8. Smikhula, A.V. et al. (2019). Tekhnolohii znyzhennia shkidlyvykh vykydiv do atmosfery teplovymy elektrostantsiiamy ta kotelnymy velykoi i serednoi potuzhnosti Ukrainy: monohrafiia. K.: FOP Maslakov. 107 p. ISBN 978-617-7777-05-1 [in Ukrainian].
 9. Teslenko, O.I. (2019). Development scenarios for the district heating system boiler stations of Ukraine, included in the National Plan for the reduction of emissions. The Problems of General Energy, 4(59), 54—62 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/pge2019.04.054
 10. Teslenko, O.I., & Maliarenko, O.Ye. (2019). Rozvytok kotelen systemy tsentralizovanoho teplopostachannia Ukrainy v umovakh mizhnarodnykh ta vnutrishnikh ekolohichnykh uhod ta obmezhen. Materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii «Science, engineering and technology: global and current trends». Prage, Czech Republic. December 27-28, P. 96—100 [in Ukrainian].
 11. Omelchenko, V.Iu., & Biliavskyi, M.L. (2019). Natsplan skorochennia vykydiv: potochnyi stan ta problemy realizatsii u rozrizi mizhnarodnoho dosvidu. Ukrainskyi tsentr ekonomichnykh ta politychnykh doslidzhen im. O. Razumkova. URL: http://razumkov.org.ua/statti/natsplan-skorochennia-vykydiv-potochnyi-stan-ta-problemy-realizatsii-u-rozrizi-mizhnarodnogo-dosvidu (Last accessed: 09.01.2020) [in Ukrainian].
 12. DSP-201-97. Derzhavni sanitarni pravyla okhorony atmosfernoho povitria naselenykh mists (vid zabrudnennia khimichnymy ta biolohichnymy rechovynamy). Zatverdzheno nakazom Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 9 lypnia 1997 r. № 201. Zupynennia dii Nakazu z 31.07.2014. Povidomlennia Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z pytan rehuliatornoi polityky ta rozvytku pidpryiemnytstva vid 07.08.2014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0201282-97#Text (Last accessed: 07.11.2019) [in Ukrainian].
 13. Directive (EU) 2015/2193 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from medium combustion plants. Official Journal of the European Union. 2015. 28 November. Volume 58. P. 1—19.
 14. Kulyk, M.M., Horbulin, V.P., & Kyrylenko, O.V. (2017). Kontseptualni pidkhody do rozvytku enerhetyky Ukrainy (analitychni materialy). Kyiv: Instytut zahalnoi enerhetyky NAN Ukrainy. P. 60—62 [in Ukrainian].
 15. Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2035 roku “Bezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist”. Skhvaleno rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 serpnia 2017 r. No. 605-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/605-2017-%D1%80 (Last accessed: 06.11.2019) [in Ukrainian].
 16. Projected Costs of Generating Electricity. (2015). International Energy Agency (IEA). 215 p.
 17. Baez, M.J., & Larriba Martínez, T. (2015). Technical Report on the Elaboration of a Cost Estimation Methodology, No. D.3.1. Creara, Madrid, Spain.
 18. Gabbrielli, R., Castrataro, P., Del Medico, F., Di Palo, M., & Lenzo, B. (2014). Levelized cost of heat for linear Fresnel concentrated solar systems. Energy Procedia. 49, 1340—1349. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.03.143
 19. Podatkovyi kodeks Ukrainy, rozdil VIII. Ekolohichnyi podatok. Derzhavna fiskalna sluzhba Ukrainy. URL: http://sfs.gov.ua/nk/rozdil-viii--ekologichniy-poda/ (Last accessed: 09.01.2020) [in Ukrainian].
 20. Stanytsina, V.V., Kuts, G.O., Teslenko, O.I., & Malyarenko, O.Ye. (2020). Comparative Analysis of the Average Cost of Heat Energy Produced in Boilers of Different Power, Taking into Account the Environmental Component. Energy technologies and resource saving, 2, 55—62 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.33070/etars.2.2020.07
 21. Teslenko, O.I. (2019). Technical and economic indicators of technology reduction of nitrogen oxide emissions from powerful heating boilers. The Problems of General Energy, 3(58), 30—36. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/pge2019.03.030
 22. TOV «KOTLOTURBOPROM». Komunalna teploenerhetyka (TETs ta kotelni). URL: https://ktp.must-ipra.com/solutions/kommunalnaja-teplojenergetika-tjec-i-k/ (Last accessed: 07.11.2019) [in Ukrainian].

Downloads:

Full text (PDF)