Зміст журналівУдосконалений підхід до оцінки ефективності енергозберігаючих заходів та технологій на теплоелектроцентралях

Маляренко О.Є., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Горський В.В.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2019, 4(59):24-31
https://doi.org/10.15407/pge2019.04.024
Рубрика: Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
УДК: 620.9
Надійшла: 23.10.2019
Опубліковано: 27.12.2019

Анотація:

Розглянуто та проаналізовано сучасний стан комбінованих систем генерації тепло- та електроенергії в Україні шляхом теплофікації на теплоелектроцентралях (ТЕЦ). Приведено структуру споживання різних видів палива теплоелектроцентралями загального користування та промисловими ТЕЦ. Проаналізовано існуючі методичні підходи до визначення енергоємності енергоносіїв та її види (на кінцевому етапі виробництва та наскрізна по технологічному ланцюгу). Удосконалено методичний підхід до визначення наскрізної технологічної енергоємності енергоносіїв, що виробляються у процесі їх сумісного виробництва на теплоелектроцентралі, з виділенням енергетичних витрат на окремі технології: розвантаження та підготовка палива, його подавання до пальникових пристроїв, спалювання в котельній установці та реалізація природоохоронних заходів для дотримання екологічних вимог. Розроблено та апробовано модель розрахунку наскрізної технологічної енергоємності виробництва енергоносіїв на ТЕЦ, що спалює вугілля, за двома варіантами технологій (розповсюджені та новітні енергоефективні), та для ТЕЦ на природному газі, де використовуються вторинні енергетичні ресурси надлишкового тиску, що утворюються при зниженні тиску природного газу на газорозподільчому пункті для мережі електростанції з наведенням розрахованих даних по кожному технологічному процесу і обладнанню та підсумованих кінцевих результатів по цехах і електростанції в цілому. В усіх варіантах електрична потужність турбіни однакова. Така деталізація енергетичних витрат дозволяє наочно представляти, аналізувати та порівнювати варіанти модернізації енергетичного обладнання за всіма цехами теплової електростанції.

Ключовi слова: енергетика, теплофікація, енергопостачання, енергоефективність, технології виробництва енергоносіїв, наскрізна технологічна енергоємність.

Лiтература:

 1. Дубовський С.В. Енергоекономічний аналіз сполучених систем генерації електричної енергії і теплоти. К.: Наук. думка, 2014. 182 с.
 2. Звіт про постачання та використання енергії за 2017 рік: форма статистичної звітності № 11-МТП (річна). К.: Державна служба статистики України, 2018.
 3. Звіт про використання та запаси палива за 2017 р.: форма статистичної звітності № 4-МТП (річна). К.: Державна служба статистики України, 2018.
 4. Плачков І.В. Типи теплових електростанцій та принцип їх роботи. Енергетика: історія, сучасність і майбутнє. Київ. Кн. 3. URL: http://energetika.in.ua/ru/books/book-3/part-1/section-1/1-2 (дата звернення: 27.09.2019).
 5. Сміхула А.В., Сігал І.Я., Бондаренко Б.І., Семенюк Н.І. Технології зниження шкідливих викидів до атмосфери тепловими електростанціями та котельними великої і середньої потужності України: монографія. К.: ФОП Маслаков, 2019. 108 с.
 6. Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок. URL: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_id=245255506 (дата звернення: 29.08.2019).
 7. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети: учебник для вузов. 5-е изд., перераб. М.: Энергоиздат, 1982. 360 с.
 8. Яковлев Б.В. Повышение эффективности систем теплофикации и теплоснабжения. Минск: Адукацыя і выхаванне, 2002. 448 с.
 9. Долінський А.А., Басок Б.І., Базєєв Є.Т., Піроженко І.А [Ред. кол.]. Комунальна теплоенергетика України: стан, проблеми, шляхи модернізації. Т. 2. К., 2007. 820 с.
 10. Клименко В.Н., Мазур А.И., Сабашук П.П. Когенерационные системы с тепловыми двигателями6 справочное пособие в 3-х частях. Ч. 1. Общие вопросы когенерационных технологий. К.: ИПЦ АЛКОН НАН Украины, 2008. 560 с.
 11. Аракелян Э.К., Кожевников Н.Н., Кузнецов А.М. Тарифы на электроэнергию и тепло от ТЭЦ. Теплоэнергетика. 2006. № 11. С. 60-64.
 12. Зайцев Е.Д. Термодинамический метод расчета удельных расходов топлива на различные виды энергии, отпускаемой ТЭЦ. Новости теплоснабжения. 2012. № 12(148). С. 24-26.
 13. Дубовський С.В., Левчук А.П., Каденський М.Я. Підвищення маневрених можливостей енергетичної системи шляхом впровадження теплових насосів-регуляторів у складі ТЕЦ. Проблеми загальної енергетики. 2013. Вип. 4(35). С. 16-23.
 14. Шубенко О.Л. Перевод малой теплоэлектроцентрали на сжигание местного топлива в объемах, обеспечивающих ее работу в летнее время. Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит. 2014. № 4. С. 17-26.
 15. Маляренко В.А. Когенерационные технологии в энергетике на основе применения паровых турбин малой мощности: монография. Харьков: Ин-т проблем машиностроения НАН Украины, 2014.
 16. Кєсова Л.О., Горський В.В. Підвищення ефективності роботи ТЕЦ із використанням маловитратних технологій. Проблеми загальної енергетики. 2018. Вип. 2(53). С. 60-64. https://doi.org/10.15407/pge2018.02.060
 17. ДСТУ 3755-98. Номенклатура показників енергоефективності та порядок їх внесення до нормативної документації. К., 1998. 20 с.
 18. Вагин Г.Я., Дудникова Л.В., Зенютич Е.А. Экономия энергоресурсов в промышленных технологиях: справ.-метод. пособие. Под ред. С.К. Сергеева. Н. Новгород: НГТУ, НИЦЭ, 2001. 296 с.
 19. Бродянский В.М. Эксергетический метод термодинамического анализа. М.: Энергия. 1973.
 20. ДСТУ 3682-98 (ГОСТ 30583-98). Енергозбереження. Методика визначення повної енергоємності продукції, робіт та послуг. К., 1998. 11 c.
 21. ДСТУ 7674:2014 Енергозбереження. Енергоємність технологічного процесу вироблення електричної та теплової енергії, відпущеної тепловою електростанцією. Методика визначення. К., 2014. 34 c.
 22. Гнідой М.В., Куц Г.О., Терещук Д.А. Метод розрахунку повних енергетичних витрат на виробництво продукції. Экотехнологии и ресурсосбережение. 1997. № 5. С. 67-72.
 23. Горський В.В., Маляренко О.Є. Методичний підхід до оцінки ефективності модернізації ТЕЦ України. Матеріали науково-практичної конференції «Сучасні світові тенденції розвитку науки, технологій та інновацій» (28-29 червня 2019 року), м. Ужгород. .URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/37june2019/37june2019.pdf.
 24. Станиціна В.В. Розвиток методу повної енергоємності для визначення показників енергетичної ефективності та потенціалів енергозбереження: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси». К.: Ін-т загальної енергетики НАН України., 2016. 20 с.
 25. Артемчук В.О., Білан Т.Р., Блінов І.В. та ін. Теоретичні та прикладні основи економічного, екологічного та технологічного функціонування об’єктів енергетики. [за ред. А.О. Запорожця, Т.Р. Білан]. К., 2017. 312 с. URL: http://er.nau.edu.ua:8080/handle/NAU/30702 (дата звернення: 03.09.2019).
 26. План розвитку Об’єднаної енергетичної системи України на 2016–2025 роки. ДП «НЕК «Укренерго». URL: http://www.ukrenergo.energy.gov.ua (дата звернення: 03.10.2019).

Скачування:

Повний текст (PDF)