Refinement of the method for predicting the demand for fuel with an assessment of the structural potential of energy saving in the energy sector

Maliarenko O.Ye., PhD (Engin.), Senior Research Scientist, https://orcid.org/0000-0001-5882-916X ,
Stanytsina V.V., PhD (Engin.), https://orcid.org/0000-0002-1005-6185
Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, 172 Antonovycha str., Kyiv, 03150, Ukraine
Language: Ukrainian
Source: The Problems of General Energy, 2019, 1(56):19-23
https://doi.org/10.15407/pge2019.01.019
Section: Scientific foundations of the development and optimization of fuel-and-energy balances
UDC: 620.9
Received: 07.02.2019
Published: 29.03.2019

Abstract:

In this paper, the methodical approach to determining the energy saving potential in the course of change in the structure of economy for taking into account its value in finding the predictive demand for fuel and its types has been improved with the change in approach to the formulation of concept of "end-use". We present the algorithm for calculating the structural potential of energy saving for the section "Supply of electricity, gas, steam, and conditioned air", where 99.0% of fuel is used for conversion into other types of energy (electric, thermal). We propose a separate algorithm for calculating the demand for electricity for the section "Electricity supply, etc.", which allowed us to unify the methodological approach to determining this type of energy saving potential for all sections of economy. The refined predictive levels of fuel consumption by types up to 2040 are given.

Keywords: fuel, coal, natural gas, demand, energy saving potential, structural changes.

References:

 1. Kononov, Yu.D., Galperova, E.V., Kononov, D.Yu. et al. (2009). Metody i modeli prognoznyh issledovanij vzaimosvyazej energetiki i ekonomiki. N.I. Voropaj, Yu.D. Kononov (Ed.). Novosibirsk. 177 p. [in Russian].
 2. Piriashvili, B.Z., Voronchuk, M.M., Halinovskii, E.I., Chirkin, B.P., & Shchepets, O.Y. (2008). Imitatsionnoe modelirovanie v enerhetike. B.M. Danilishin (Ed.). Kyiv: Nauk. dumka [in Russian].
 3. Li Chao. (2016). Modeli prohnozuvannia spozhyvannia elektroenerhii v KNR na dovhostrokovu perspektyvu. Visnyk Odeskoho natsionalnoho universytetu. Ekonomika. Vol. 21, Vyp. 5(47), 26—32. URL: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_5/06.pdf (Last accessed: 10.01.2019) [in Ukrainian].
 4. Rozen, V.P., & Demchyk, Ya.M. (2016). Porivnialnyi analiz metodiv prohnozuvannia spozhyvannia elektroenerhii vyrobnychykh system. Visnyk Kryvorizkoho natsionalnoho universytetu. Zb. nauk. Prats, Vyp. 42, 41—47. URL: http://visnykknu.com.ua/wp-content/uploads/file/42/11.pdf (Last accessed: 10.01.2019) [in Ukrainian].
 5. Chernenko, P.O., & Martyniuk, O.V. (2008). Serednostrokove dvorivneve prohnozuvannia elektrychnoho spozhyvannia enerhoobiednannia. Visnyk Vinnytskoho politekhnichnoho instytutu, 6, 77—81 [in Ukrainian].
 6. Aheieva, T.P. (2002). Metodychni osnovy otsinky enerhozberezhennia ta prohnozuvannia enerhospozhyvannia v sferi zhytlovoho ta komunalno-pobutovoho obsluhovuvannia naselennia Ukrainy. Candidate’s thesis. K.: Instytut zahalnoi enerhetyky NAN Ukrainy [in Ukrainian].
 7. Kasianova, N.V., & Levshova, Yu.O. (2014). Kompleksna model otsinky enerhospozhyvannia v rehioni. Nauchnyiy vestnik Donbasskoy gosudarstvennoy mashinostroitelnoy akademii, 2(14E), 164—171 [in Ukrainian].
 8. Kulyk, M.M., & Sas, D.P. (2014). Deterministic-stochastic modeling electricity production in integrated power systems for a long-term perspective. Tekhnichna elektrodynamika, 5, 32—34 [in Ukrainian].
 9. Kulyk M.M. (2014) Methods for adjusting predictive decisions. Problemy Zahal’noi Enerhetyky – The Problems of General Energy, 2(37), 5-12 [in Ukrainian].
 10. Kulyk, M.M, Maistrenko, N.Yu., & Malyarenko, O.Ye. (2015). Dvoetapnyy metod prohnozuvannya perspektyvnoho popytu na enerhetychni resursy. Enerhotekhnolohii i resursosberezhenie, 5-6, 25—33 [in Ukrainian].
 11. Gnidyi, M.V. (1999). Methodical Approach to Estimation of Energy Consumption for Different Variants of Economy Structure. Problemy Zahal’noi Enerhetyky – The Problems of General Energy, 1(1), 52—57 [in Ukrainian].
 12. Malyarenko, O.Ye., & Maistrenko, N.Yu. (2015). Forecasting fuel and energy consumption levels taking into account energy saving potential in the context of structural changes in the economy. Problemy Zahal’noi Enerhetyky – The Problems of General Energy 2015, 2(41), 5—13 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/pge2015.02.005
 13. Malyarenko, O.Ye., Evtukhova, T.O., & Maistrenko, N.Yu. (2013). Forecasting of changes in the final energy resources consumption with regard to the structural and technological shifts in the economy of the country. Problemy Zahal’noi Enerhetyky – The Problems of General Energy, 4(35), 33—40 [in Ukrainian].
 14. Metodolohichni polozhennia iz formuvannia enerhetychnoho balansu: nakaz Derzhkomstatu Ukrainy vid 23.12.2011 No. 374 [in Ukrainian].
 15. Malyarenko, O.Ye. (2016). Methodical approach to determining the predictive structure of the consumption of primary fuel. Problemy Zahal’noi Enerhetyky – The Problems of General Energy, 3(46), 28—39 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/pge2016.03.028
 16. Palyvno-enerhetychni resursy Ukrayiny: statystychnyy zbirnyk. (2015). A.O Fryzorenko (Ed.), V.M. Bozhok (vidp. za vypusk). K.: Derzhavna sluzhba statystyky. 303 p. [in Ukrainian].
 17. Kulyk, М.M., Malyarenko, O.Ye., Maistrenko, N.Yu., Stanytsina, V.V., & Spitkovskyi, A.I. (2017). Application of the method of complex forecasting for the determination of long-term demand for energy resources. Problemy Zahal’noi Enerhetyky – The Problems of General Energy, 1(48), 5—15 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/pge2017.01.005
 18. Enerhetychna stratehiya Ukrayiny do 2030 r., redaktsiya 2013 r. URL: http://www.energoatom.kiev.ua/ua/about/strategy_2030/ [in Ukrainian].
 19. Zvit pro zalyshky i vykorystannia palyva ta palno-mastylnykh materialiv za 2015 r.: forma statystychnoi zvitnosti № 4-MTP [in Ukrainian].

Downloads:

Full text (PDF)