Determination of the efficiency of electric power production by nuclear power plants using the methodology of full energy costs. Part 1. Energy costs for construction

Bilodid V.D., Cand. Sci. (Eng.), Senior Researcher
Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, 172 Antonovycha str., Kyiv, 03150, Ukraine
Language: Ukrainian
Source: Problemy zahal`noi enerhetyky - The Problems of General Energy, 2018, 2(53):36-44
https://doi.org/10.15407/pge2018.02.036
Section: Systems analysis of energy-saving technologies and optimization of power-consuming industries
UDC: 620.92
Received: 25.05.2018
Abstract: The results of a study on the determination of the efficiency of electric power generation by nuclear power plants with VVER-1000 reactors based on the full energy cost methodology are presented. The methodology for determining the effectiveness of technology using this methodology was published earlier. Part 1 defines the total energy costs for the construction of nuclear power plants. The main indicators of the energy intensity of the construction of nuclear power plants with VVER-1000 reactors are determined, among which: the specific energy intensity of the NPP unit construction is 246 GJ / kW provided that the policy of National Bank of Ukraine is invariable, and the average hryvnia inflation is 6% /yr, or it is 140 GJ/kW at the hryvnia rate corresponding to the predicted parity of purchasing power of US dollar. The specific energy intensity of a large nuclear power plant is 220 or 125 GJ/kW for the Same two variants. The obtained results will allow to estimate the NPP energy efficiency by the methodology of determining the total energy costs.
In Part 2, calculations will be made on the energy costs for nuclear fuel. Part 3 provides coverage of energy costs for NPP operation for 40 years, the costs of its elimination and the determination of the final efficiency of electricity generation at nuclear power plants. Parts 2 and 3 will be published in the next issue of the collection.
Keywords: nuclear power plant, full energy costs, efficiency of power generation.
References:
1. Bilodid, V.D. (2017). Total energy costs for electricity produced by power objects. Problemy Zahal’noi Enerhetyky - The Problems of General Energy, 3 (50). 23—32. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/pge2017.03.023).
2. Enerhetychna stratehiia Ukrainy na period do 2035 roku «Бezpeka, enerhoefektyvnist, konkurentospromozhnist». Skhvalena rozporiadzhenniam Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 serpnia 2017 r. № 605-r. [in Ukrainian].
3. Kulyk, M.M., Horbulin, V.P., & Kyrylenko, O.V. (2017). Kontseptualni pidkhody do rozvytku enerhetyky Ukrainy (analitychni materialy). Kyiv: Institute of General Energy of NAS of Ukraine [in Ukrainian].
4. Turchyn, N.Ya.,. Aheev, H.S, & Alekseev Y.A. et al. (1985). Stroytelstvo teplovykh i atomnykh elektrostantsii: spravochnik stroytelia. V 2-kh vol. Vol. 1 [pod red. P.S. Neporozhneho]. 3-e izd., pererab. i dop. M.: Stroiizdat [in Russian].
5. VVER-1000. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%92%D0%95%D0%A0-1000
6. Marhulova, T.Kh. (1974). Atomnye elektricheskie stantsii: ucheb. dlia VUZ-ov. Izd. 2-e, pererab. i dopoln. Moscow: Vysshaia shkola, 359 p. [in Russian].
7. Key World Energy Statistics 2016. Paris: IEA, 2016. 80 p.
8. The Economics of Nuclear Power. World Nuclear Association. URL: http://www.worldnuclear.org/info/Economic-Aspects/Economics-of-Nuclear-Power.
9. Rishennia Kolehii Ministerstva palyva ta enerhetyky Ukrainy vid 07.04.2004 №3.3 [in Ukrainian].
10. Pro skhvalennia tekhniko-ekonomichnoho obgruntuvannia budivnytstva enerhoblokiv № 3 i 4 Khmelnytskoi atomnoi elektrostantsii: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 04.07.2012 №498-r. [in Ukrainian].
11 Volkov, D. P., Aleshin, N.Y., Krikun V.Ya., & Rynskov, O.E. (1998). Stroitelnye mashiny: ucheb. dlia vuzov. Pod red. D.P. Volkova. Moscow: Vysshaia shkola, 319 p. [in Russian].
12. HOST R 51750-2001. Metodika opredeleniia enerhoemkosti pri proizvodstve produktsii i okazanii usluh v tekhnolohycheskikh enerheticheskikh sistemakh: [Deistvuet s 2002.01.01]. URL: http://www.elec.ru/library/gosts_e01/gost_r_51750-2001/ [in Russian].
13. Sberezhenie teplovoi i elektricheskoi enerhii pri proizvodstve betona i zhelezobetona. URL: http://www.nestor.minsk.by/sn/2001/17/sn11708.html [in Russian].
14. DSTU B V.2.7-43-96. Betony vazhki. Tekhnichni umovy. URL: http://beton.dp.ua/pdf/2-7-43-96.pdf [in Ukrainian].
15. Raskhod armatury na kub betona. URL: http://stroibeton.com/%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0 [in Russian].
16. Perspektivy snizheniia enerhoemkosti staleplavilnoho proizvodstva na metallurhicheskikh mini zavodakh. URL: http://steeltimes.ru/books/steelmaking/minizavod/15/15.php [in Russian].
17. Hnidyi, M.V. (Nauk. ker.). (2006). Otsinka enerhoefektyvnosti eksportno-importnoi diialnosti v haluziakh promyslovosti Ukrainy: Zvit pro NDR. DR № 0104U003064. Kyiv: Institute of General Energy of NAS of Ukraine. 75 p. [in Ukrainian].
18. Shaliahin H.L., Poloz, V.N., & Klykov, M.S. (1998). Proektirovanie proizvodstva montazhnykh rabot. Part 1. Opredelenie obemov rabot i vybor montazhnykh sredstv. Khabarovsk: Ministerstvo putei soobshcheniia Rossiiskoi Federatsii, Dalnevostochnyi hosudarstvennyi universytet putei soobshcheniia. 48 p. [in Russian].
19. Statystychni shchorichnyky Ukrainy za 2005-2015 rr. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].
20. Serednia zarplata v Yevrosoiuzi — 244 hryvni za hodynu. URL: http://vkurse.ua/ua/economics/srednyaya-zarplata-v-evrosoyuze.html [in Ukrainian].
21. Obshchee ustroistvo reaktornoho otdeleniia s reaktorom VVER-1000. URL: http://ecoatominf.ru/ustr-rost-aehs/obsh-ustr-reak-otde-reak-vveh.html [in Russian].
22. Podatkovyi kodeks Ukrainy vid 2 hrudnia 2010 roku № 2755-VI. (2011). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 13-17, st.112 [in Ukrainian].