Зміст журналівМетодичний підхід до визначення прогнозної структури енергоспоживання на основі комплексного методу

Маляренко О.Є., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172. м. Київ, 03150, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2018, 1(52):24-31
https://doi.org/10.15407/pge2018.01.024
Рубрика: Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
УДК: 620.9
Надійшла: 14.03.2018
Опубліковано: 30.03.2018

Анотація:

Виконано аналітичний огляд існуючих методичних підходів щодо визначення прогнозної структури енергоспоживання. Розглянуто застосування комплексного методу при визначенні прогнозної структури ПЕР з виділенням особливостей визначення показників енергетичної ефективності на рівнях країни, видів економічної діяльності та населення. Запропоновано окремий алгоритм розрахунку попиту на ПЕР для секції «Постачання електроенергії та ін.» з урахуванням прогнозної структури електро- та теплогенеруючих джерел. Надано прогнозні структури споживання палива по видах та за напрямами використання і ПЕР разом по країні та виробництво теплової і електричної енергії до 2040 р.

Ключовi слова: паливо, теплова та електрична енергії, генеруючі потужності, попит, структура, споживання.

Лiтература:

 1. Пириашвили Б.З., Ворончук М.М., Галиновский Е.И. и др. Имитационное моделирование в энергетике; под ред. Б.М. Данилишина. К.: Наук. думка, 2008. 303 с.
 2. Слободяник С.Н. Анализ и прогнозирование сдвигов в уровне и структуре энергопотребления России: автореф. дис. ... канд. экон. наук: спец. 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством». М., 2015. 22 с.
 3. Білодід В.Д., Маляренко О.Є., Куц Г.О. та ін. Розробка наукових основ та розвиток методології формування прогнозних енергетичних балансів країни в умовах глобалізації економіки з урахуванням потенціалів енергозбереження / Звіт про НР № ДО 0213U001372. Білодід В.Д. (наук. керівник), Маляренко О.Є.(відп. вик.). 2012. 255 с.
 4. Маляренко О.Є. Методичний підхід до визначення прогнозної структури споживання первинного палива. Проблеми загальної енергетики. 2016. № 3(46). С. 28—39. https://doi.org/10.15407/pge2016.03.028.
 5. Кулик М.М. Методи узгодження прогнозних рішень. Проблеми загальної енергетики. 2014. № 2(37). С. 5—12.
 6. Кулик М.М., Майстренко Н.Ю., Маляренко О.Є. Двоетапний метод прогнозування перспективного попиту на енергетичні ресурси. Энерготехнологии и ресурсосбережение. 2015. № 5-6. С. 25—33.
 7. Кулик М.М., Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю. та ін. Застосування методів комплексного прогнозування для визначення перспективного попиту на первинні енергетичні ресурси. Проблеми загальної енергетики. 2017. № 1(48). С. 5?15. https://doi.org/10.15407/pge2017.01.005.
 8. Нечаєва Т.П. Методи та засоби прогнозування розвитку структури генеруючих потужностей електроенергетичної системи з урахуванням екологічних вимог: автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси». К., 2015. 20 с.
 9. Кулик М.М., Горбулін В.П., Кириленко О.В. Концептуальні підходи до розвитку енергетики України (аналітичні матеріали). К.: НАН України, ВФТПЕ НАН України, 2017. 77 с.
 10. Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю. Прогнозування рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням потенціалу енергозбереження при структурних змінах в економіці. Проблеми загальної енергетики. 2015. № 2(41). С. 5?22. https://doi.org/10.15407/pge2015.02.005.
 11. Маляренко О.Є., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В. Обгрунтування прогнозних обсягів потенціалу енергозбереження в укрупнених секторах економіки з урахуванням технологічних і структурних зрушень. Проблеми загальної енергетики. 2016. № 4(47). С. 58?67. https://doi.org/10.15407/pge2016.04.058.
 12. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь; за заг. ред. В.М. Гейця та ін. К., 2009. 687 с.
 13. Куц Г.О., Маляренко О.Є., Станиціна В.В., Богославська О.Ю. Оцінка стану та прогноз структури споживання палива та енергії для систем теплопостачання України з урахуванням регіональних особливостей. Проблеми загальної енергетики. 2017. № 4(51). С. 23?32. https://doi.org/10.15407/pge2017.04.023

Скачування:

Повний текст (PDF)