Content of collections

Methodical approach to the determination of forecasting structure of energy consumption on the basis of a complex method

Malyarenko O.Ye., PhD (Engin.), Senior Research Scientist
Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, 172 Antonovycha str., Kyiv, 03150, Ukraine
Language: Ukrainian
Source: The Problems of General Energy, 2018, 1(52):24-31
https://doi.org/10.15407/pge2018.01.024
Section: Scientific foundations of the development and optimization of fuel-and-energy balances
UDC: 620.9
Received: 14.03.2018
Published: 30.03.2018

Abstract:

An analytical survey of existing methodological approaches to determining the predictive structure of energy consumption is carried out. We consider the application of a complex method in determining the predictive structure of FER with emphasizing the specific features of determination of the parameters of energy efficiency at the levels of the country, types of economic activity, and population. A separate algorithm for calculating the demand for FER for the section "Electricity supply, etc." is proposed with taking into account the forecasting structure of electric and heat sources. We also  give the predicted structures of fuel consumption by type and directions of use and FER over the entire country as well as the production of thermal and electric energy by 2040.

Keywords: fuel, heat and electricity, generating capacity, demand, structure, consumption.

References:

 1. Piriashvili, B.Z., Voronchuk, M.M., Halynovskii, E.Y., Chirkyn, B.P., & Shchepets, O.Y. (2008). Imitatsionnoe modelirovanie v enerhetike. B.M. Danilishin (Ed.). Kyiv: Naukova dumka [in Russian].
 2. Slobodjanik, S.N. (2015). Analiz i prognozirovanie sdvigov v urovne i strukture jenergopotreblenija Rossii: avtoref. dis. ... kand. jekon. nauk: spec. 08.00.05 «Jekonomika i upravlenie narodnym hozjajstvom». Moscow [in Russian].
 3. Bіlodіd, V.D., Malyarenko O.Ye., Kuts G.O. et al. (2012). Rozrobka naukovyh osnov ta rozvytok metodologіi formuvannia prohnoznih enerhetychnyh balansіv krainy v umovah globalіzacіi ekonomіky z urahuvanniam potencіalіv energozberezhennia. Zvіt pro NR № DO 0213U001372. Bіlodіd V.D. (nauk. kerіvnyk), Malyarenko O.Ye.(vіdp. vyk.). 255 p.
 4. Malyarenko, O.Ye. (2016). Methodical approach to determining the predictive structure of the consumption of primary fuel. Problemy Zahal’noi Enerhetyky - The Problems of General Energy. 3(46), 28—39 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/pge2016.03.028
 5. Kulyk, М.M. (2014). Methods for adjusting predictive decisions. Problemy Zahal’noi Enerhetyky - The Problems of General Energy. 2(37), 5—12 [in Ukrainian].
 6. Kulyk, M.M., Maistrenko, N.Yu., & Malyarenko, O.Ye. (2015). Dvoetapnyi metod prohnozuvannia perspektyvnoho popytu na enerhetychni resursy. Enerhotekhnolohii i resursosberezhenie. № 5—6. 25—33 [in Ukrainian].
 7. Kulyk, М.M., Malyarenko, O.Ye., Maistrenko, N.Yu., Stanytsina, V.V., & Spitkovskyi, A.I. (2017). Application of the method of complex forecasting for the determination of long-term demand for energy resources. Problemy Zahal’noi Enerhetyky - The Problems of General Energy. 1(48). 5—15 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/pge2017.01.005
 8. Nechaieva, T.P. (2015). Metody ta zasoby prohnozuvannia rozvytku struktury heneruiuchykh potuzhnostei elektroenerhetychnoi systemy z urakhuvanniam ekolohichnykh vymoh: avtoref. dys. … kand. tekhn. nauk: spets. 05.14.01 - Enerhetychni systemy ta kompleksy. Kyiv: Instytut zahalnoi enerhetyky NAN Ukrainy. 20 p.
 9. Kulyk, M.M., Horbulin, V.P., & Kyrylenko, O.V. (2017). Kontseptualni pidkhody do rozvytku enerhetyky Ukrainy (analitychni materialy). Kyiv: Institute of General Energy of NAS of Ukraine [in Ukrainian].
 10. Malyarenko, O.Ye., & Maistrenko. N.Yu. (2015). Forecasting fuel and energy consumption levels taking into account energy saving potential in the context of structural changes in the economy. Problemy Zahal’noi Enerhetyky - The Problems of General Energy. 2(41), 5—22 [in Ukrainian, English]. https://doi.org/10.15407/pge2015.02.005
 11. Malyarenko, O.Ye., Maistrenko, N.Yu., & Stanytsina, V.V. (2016). Substantiation of the predictive volumes of energy saving potential in the enlarged sectors of economy with regard for technological and structural changes. Problemy Zahal’noi Enerhetyky - The Problems of General Energy, 4(47), 58—67 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/pge2016.04.058
 12. Heits, V.M. (Ed.) et al. (2009). Sotsialno-ekonomichnyi stan Ukrainy: naslidky dlia narodu ta derzhavy: natsionalna dopovid. Kyiv. 687 p.
 13. Kuts G.A., Malyarenko O.Ye., Stanytsina V.V., Bogoslavska O.Yu. (2017). Estimation of the state and forecast of structure of the consumption of fuel and energy for heat supply systems of Ukraine with regard for regional peculiarities. Problemy Zahal’noi Enerhetyky - The Problems of General Energy, 4(51), 23—32 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/pge2017.04.023

Downloads:

Full text (PDF)