Зміст журналівПідвищення економічних та екологічних показників електростанцій шляхом утилізації золошлакових відходів котлів

Кєсова Л.О., д-р техн. наук, проф.,
Кравчук Г.В.
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського", пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2017, 3(50):60-67
https://doi.org/10.15407/pge2017.03.060
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 621.3.11.22
Надійшла: 20.09.2017
Опубліковано: 17.10.2017

Анотація:

В ЄС, США та ряді розвинутих країнах світу зола та шлак електростанцій розглядається як техногенна сировина для багатьох галузей промисловості. Системи пневмозолошлаковидалення є невід’ємною складовою технологічного процесу вугільних електростанцій з  утилізацією відходів до 92%. В1Україні застосовуються системи гідрозолошлаковидалення і, як наслідок, зола та шлак втрачають свої споживчі цінності щодо корисного використання, а їх накопичення на золовідвалах призводить до проблем землевідведення, забруднення ґрунту, водойм, атмосфери, запилення територій, можливості катастрофічного прориву огородження дамб. Надано рекомендації для українських електростанцій щодо вибору обладнання та технологій сухих способів видалення золи та шлаку, які отримали позитивну апробацію в світі.

Ключовi слова: зола, шлак, відходи, системи пневмо- та гідрозолошлаковидалення, пневмотранспорт, установки вакуумні, напірні, комбіновані, щільнофазні системи, насоси, повітродувні пристрої.

Лiтература:

 1. Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the limitation of emissions of certain pollutants into the air from large combustion plants. Official Journal of the European Communities, L 309/1, 27.11.2001.
 2. Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control). OJ L 334, 17.12.2010, 17 .
 3. Савицький О.В. Огляд теплової енергетики України. Національний екологічний центр України, 2014. С. 3. URL: http://www.necu.org.ua (дата звернення 05.03.2017).
 4. Здановский В. Глобальные проблемы энергетики. Как нам их решить? Тепловая энергетика Украины должна быть безопасной. Деньги, экономическая безопасность. 2013. № 21 (118). С. 9.
 5. Постанова Верховної Ради України № 188/98-ВР від 05.03.98 «Основні направлення державної політики України в галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки».
 6. Золошлаки ДТЕК – продукт, а не відхід – СКМ. URL: http://www.sustainability.scm.com.ua/uk/about_scm/.../84/ (дата звернення 03.03.2017).
 7. The Use and Disposal of Coal Combustion By-Products at Coal Mines: A Technical Interactive Forum. Morgantown, West Virginia, (2000). p. 290. URL: https://www.osmre.gov/resources/library/proceedings/ 2000UseDisposalCCBCoalMinesForum.pdf (дата звернення 17.04.2017)
 8. Агарвал В.К. Технологии удаления летучей золы ТЭС в Индии. Золошлаки ТЭС: удаление, транспорт, переработка, складирование. Сб. научн. работ 2-ой Междунар. науч-практ. семинара. (Москва, 23-24 апр. 2009). Москва. 2009. С. 95—100.
 9. Гаврилов Э.И. Топливно-Транспортное хозяйство и золошлакоудаление на ТЭС. Москва: Изд-во «Энергоатомиздат», 1987. С.149—154.
 10. Урбан Я. Пневматический транспорт. Москва: Изд-во «Машиностроение», 1967. 256 с.
 11. Каталог продукции. URL:http://www.flsmidth.com/ru-ru/ (дата звернення 17.04.2017).
 12. Укрелектросервіс: сайт. URL: http://www.ukrelektroservis.com.ua/ (дата звернення 17.04.2017).
 13. Опыт внедрения систем сухого золоудаления ООО «Кварц Групп». URL: https://www.quartz-group.ru. (дата звернення 05.08.2017).
 14. Клони М., Коломиец Ю. Применение технологии пневмотранспортирования золошлаков от энергоблоков мощностью 300 и 500 МВт угольных электростанций. Золошлаки ТЭС: удаление, транспорт, переработка, складирование. Сб. научн. работ 2-ой Междунар. науч-практ. семинара. (Москва, 23-24 апр. 2009). Москва. С. 101—103.
 15. Типы пневматранспортных систем: особенности. Продукты Clyde Bergemann Group. Презентация 12.2005. URL : https://www.cbpg.com/ru/produkty-i-resenia/transportirovka-materialov/sistemy-slakaudalenia/sistemy-suhogo-slakoudalenia-0 (дата звернення 06.09.2017).
 16. Angela Neville. The Better Environmental Option: Dry Ash Conversion Technology. 2011. URL: http://www.powermag.com/the-better-environmental-option-dry-ash-conversion-technology/ (дата звернення 10.11.2016).
 17. United Conveyor Corporation. URL: http://unitedconveyor.com/ (дата звернення 12.09.2017).
 18. Dry Bjtton Ash Handling Options & New Technology. World Ash Conference 2009 in Lexington. KY, USA. URL: http://www.flyash.info/2009/Charhut-WOCA2009-plenary.pdf (дата звернення 12.11.2016).
 19. Alan Bullock. Ash handling: Why dry bottoms are better than wet bottoms. Clyde Bergemann, UK. Power Engineering International. 2010. URL:http://www.powerengineeringint.com/articles/print/volume-18/issue-5/features/ash-handling-why-dry-bottoms-are-better-than-wet-bottoms.html (дата звернення 13.11.2016).
 20. Уфимцев В.М., Капустин Ф.Л. и др. Активное расширение использования золошлаков тепловых электростанций. Энергетик, 2013. № 7. С. 25—28.
 21. Радовенчик В.М., Гомеля М.Д. Тверді відходи: збір, переробка, складування. Київ: Вид-во «Кондор». 2010. С.149—153.
 22. Компанія Мagaldi Power S.p.A. Італія. URL: http://www.power- technology.com/contractors/materials/magaldigroup/ (дата звернення 15.11.2017).
 23. Кузьмин А.Г. Коппола Д., Половинчиков Г.В., Серант М.Д. Экологические решения для российских угольных ТЭС: в Сибири внедряется крупнейшая система шлакоудаления. Электрические станции. 2013. №9, С. 38—39.
 24. Кєсова Л.О., Кравчук Г.В. Проблеми та шляхи утилізації золошлакових відходів ТЕС. Новини енергетики. 2013. № 4. С.15—20.

Скачування:

Повний текст (PDF)