Content of collections

Total energy costs for electricity produced by power objects

Bilodid V.D., PhD (Engin.), Senior Research Scientist
Institute of General Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine, 172 Antonovycha str., Kyiv, 03150, Ukraine
Language: Ukrainian
Source: The Problems of General Energy, 2017, 3(50):23-32
https://doi.org/10.15407/pge2017.03.023
Section: Systems analysis of energy-saving technologies and optimization of power-consuming industries
UDC: 620.92
Received: 15.08.2017
Published: 17.10.2017

Abstract:

We have proposed new, detailed methods of determining some values of the total energy expenditures in components of power plants as well as important constants for their finding, which will enable one to determine more exactly and substantially the efficiency of power plants by the methodology of total energy expenditures. The determination of components of the energy expenditures for building, operation, and elimination of power plants is performed by formulas, which differ from existing ones by DSTU 3682-98 concerning the specification of calculations and taking into account direct and indirect expenditures at all stages.

Keywords: total energy expenditures, parameters of efficiency, power plants.

References:

  1. Bilodid, V.D., Kuts, H.O., Syzonenko, V.P., Malyarenko O.Ye., Symborskyi, A.I., Tarasenko, P.V., & Stanytsina, V.V. (2009). Doslidzhennia zahalnykh tekhniko-ekonomichnykh kharakterystyk vykorystannia netradytsiinykh ta vidnovliuvanykh dzherel enerhii: zvit pro NDR (zakliuchn.). V.D. Bilodid (nauk. ker.). K.: Instytut zahalnoi enerhetyky NAN Ukrainy. DR №0107U001054. DO №0210U000162 [in Ukrainian].
  2. Bilodid, V.D. (2012). Evaluation of the effectiveness of energy technologies by the methodology of determination of total energy costs. Problemy Zahal’noi Enerhetyky - The Problems of General Energy, 3 (30), 12—18 [in Ukrainian].
  3. Zhuk, I.M. (Ed.). (2016). Statystychnyi shchorichnyk Ukrainy za 2015 rik. K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].
  4. Key World Energy Statistics 2012. Paris: IEA, 2012. 80 p.
  5. Menshikov, V.F. (1998). Rossyia s atomnoi enerhetykoi ili bez neie. Rossiia v okruzhaiushchem mire: 1998 h.: analit. ezhehodnik. N.N. Moiseev, S.A. Stepanov (Eds.). Moscow: Mezhdunarodnyi nezavisimyi ekoloho-politolohicheskii universitet [in Russian].
  6. Bilodid, V.D., Kulyk, M.M., Malyarenko, O.Ye., Syzonenko, V.P., Stanytsina, V.V. et al. (2013). Rozrobka metodychnykh rekomendatsii dlia analizu ta spivstavlennia enerhoefektyvnykh tekhnolohii ta proektiv: zvit pro NDR (zakliuchn.) zghidno iz dohovorom № 10151236000 vid 07.12.12 z Minenerhovuhillia Ukrainy. V.D. Bilodid. (nauk. ker.). K.: Instytut zahalnoi enerhetyky NAN Ukrainy. DR №0112U008382. DO№0214U001109 [in Ukrainian].
  7. Rezultaty vykorystannia palyva, teploenerhii ta elektroenerhii za 2014 rik. (2015). K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].
  8. Transport i zv’iazok Ukrainy 2015: statystychnyi zbirnyk. (2015). K.: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [in Ukrainian].
  9. Strategy of Ukraine for the period till 2030 by the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine on 24 July 2013 No. 1071-r. [in Ukrainian].
  10. Shurchkov, A.V., Beloded, V.D., Krupevich, T.H., & Vasilik, I.I. (1986). Matematicheskoe modelirovanie i tekhniko-ekonomicheskaia optimizatsiia tekhnolohicheskikh skhem heotermalnykh elektrostantsii s prinuditelnoi tsirkuliatsiei teplonositelia cherez pronitsaemye kollektora: otchёt o NIR (promezh.). 13-ShB. Provesti issledovaniia tekhnolohii izvlecheniia i ispolzovaniia heotermalnoi enerhii na opytnykh HeoTES i opytnykh sistemakh heotermalnoho teplosnabzheniia. A.V Shurchkov, V.D. Beloded (nauchn. ruk.). K.: Institut tekhnicheskoi teplofiziki AN USSR. 115 s. HR № 0186.0083866. Inv. № 0287.0051580 [in Russian].

Downloads:

Full text (PDF)