Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Методичний підхід до визначення прогнозної структури споживання первинного палива

Маляренко О.Є., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 3(46):28-39
https://doi.org/10.15407/pge2016.03.028
Рубрика: Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
УДК: 620.002.8
Надійшла: 10.06.2016
Затверджено до друку: 28.09.2016
Анотація: Запропоновано методичний підхід до визначення прогнозних рівнів споживання первинного палива з використанням показників енергоємності валової доданої вартості видів первинного палива за видами економічної діяльності та питомих витрат палива на людину для населення, який дозволяє визначити прогнозну структуру споживання палива для окремих видів економічної діяльності, секторів економіки та країни; оцінено прогнозні обсяги первинного палива на перспективу до 2030 р.
Визначено прогнозну економію палива за оптимістичним та песимістичним сценаріями та обсяги можливого заміщення природного газу в енергетичному секторі країни.
Приведено прогнозні розрахункові обсяги кінцевого споживання палива за укрупненими видами економічної діяльності та для населення за двома сценаріями, обсяги прогнозного споживання палива в енергетичному секторі за типами електро- та теплогенеруючих джерел.
Ключовi слова: первинне паливо, газоємність, нафтоємність, вуглеємність, паливоємність, валова додана вартість, прогноз, структура.
Лiтература:
1. Методологічні положення із формування енергетичного балансу. – Режим доступу: http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/24/metod_374.pdf.
2. Пириашвили Б.З. Имитационное моделирование в энергетике / Под ред. Б.М. Данилишина / Б.З. Пириашвили, М.М. Ворончук, Е.И. Галиновский, Б.П. Чиркин, О.И. Щепец. – К.: Наукова думка, 2008. – 303 с.
3. Енергетична стратегія України до 2030 р. редакції 2013 р. – Режим доступу: http://www.energoatom.kiev.ua/ua/about/strategy_2030/.
4. Маляренко О.Є. Прогнозування рівнів споживання паливно-енергетичних ресурсів з урахуванням потенціалу енергозбереження при структурних змінах в економіці / О.Є. Маляренко, Н.Ю. Майстренко // Проблеми загальної енергетики. – 2015. – 2. – С. 5–13. https://doi.org/10.15407/pge2015.02.005
5. Соціально-економічний стан Укра-їни: наслідки для народу та держави: національна доповідь / За заг. ред. В.М. Гейця та ін. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.
6. Форма статистичної звітності 4-МТП « Звіт про залишки і використання палива та пально-мастильних матеріалів» (річна). – 2013.
7. Звіт про НДР «Розвиток теоретичних засад та розроблення методів і засобів прогнозування потреби в енергетичних ресурсах з урахуванням структурних і технологічних зрушень», ДР 0113U001133, Інв. 0716U000186 / Наук. кер. О.Є. Маляренко. – К.: ІЗЕ НАН України, 2015. – 249 с.
8. Маляренко О.Є. Удосконалений методичний підхід до визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження в енергоємних видах економічної діяльності / О.Є. Маляренко, Н.Ю. Майстренко, В.В. Станиціна // Проблеми загальної енергетики. – 2015. – 3. – С. 23–30. https://doi.org/10.15407/pge2015.03.023
9. Маляренко Е.Е. Показатели энергетической эффективности и определение потенциала энергосбережения в промышленных технологиях / Е.Е. Маляренко, Н.Ю. Майстренко // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2015. – 3. – С.18–28.
10. Форма статистичної звітності 11-МТП «Звіт про результати використання палива, теплоенергії і електроенергії» (річна). – 2013.
11. Енергетичний баланс України за 2013 р. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.