Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Триточкова апроксимація функцій розподілу мінливого параметра для стохастичних моделей оцінювання техніко-економічних показників

Костюк В.О., канд. техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 2(45):26-33
https://doi.org/10.15407/pge2016.02.026
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: [519.245+519.65]:620.92+621.31
Надійшла: 14.04.2016
Затверджено до друку: 10.06.2016
Анотація: Розглянуто питання підвищення точності результатів імітаційного моделювання широкого класу фізичних об’єктів з мінливими техніко-економічними показниками, що виконуються на основі детерміновано-стохастичних моделей (ДСМ) для розв’язання економіко-математичних задач з використанням ймовірнісних методів (методу Монте-Карло, методу моментів), в енергетичних системах зокрема.
Проаналізовано стандартні функції опису стохастичних (мінливих) параметрів моделі із застосуванням прийомів триточкового оцінювання розподілу їх імовірних значень. Сконструйовано функцію щільності синтетичного несиметричного розподілу на основі стандартного нормального, яка є придатною для опису прогнозного і/або статистичного розподілу ймовірних значень параметрів моделі енергетичного об’єкта, й отримано аналітичні записи для обчислення моментів такого розподілу. Варіантні й співставні цінові розрахунки, виконані за різними ймовірнісними методами, свідчать про вищу досяжну точність  числових результатів імітаційного моделювання за умови застосування прийомів триточкового оцінювання параметрів моделі.
Ключовi слова: імітаційне моделювання в енергетиці, точність оцінювання, стохастичний  параметр, триточкова апроксимація, дисперсійний і факторний аналіз.
Лiтература:
1. Ron Davis. Teaching Project Simulation in Excel Using PERT-Beta Distributions. Teaching Note // INFORMS Transactions on Education. – 2008. – No. 8(3). – P.139–148. https://doi.org/10.1287/ited.1080.0013
2. Шульженко С.В. Методи та засоби визначення показників ефективності функціонування і розвитку електричних станцій в умовах ринку: Автореф. дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси» / Шульженко Сергій Валентинович; Ін-т загальної енергетики НАН України. – К., 2011. – 41 с.
3. Костюк В.О. Системний огляд методів дослідження енергоустановок з мінливими технологічними показниками й практичні аспекти моделювання / В.О. Костюк // Проблеми загальної енергетики. – 2015. – № 2. – C. 39–47. https://doi.org/10.15407/pge2015.02.039
4. Костюк В.О. Модифіковані схеми розрахунку нормованої ціни виробництва в задачах детерміновано-стохастичного моделювання нових електрогенерувальних об’єктів / В.О. Костюк // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2015. – № 2. – C. 64–77.
5. Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учеб. для вузов. 6-е изд. стер. — М.: Высш. шк., 1999.— 576 c.
6. Костюк В.О. Детерміновано-стохастичні моделі об’єктів електричної генерації для розрахунку нормованої ціни виробництва електроенергії / В.О. Костюк // Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України. – 2015. – № 42. – C. 42–47.
7. Олейникова С.А. О недостатках оценок математического ожидания и дисперсии, используемых в методе ПЕРТ // Новые технологии в научных исследованиях, проектировании, управлении, производстве: труды Всерос. конф. – Воронеж: ГОУВПО «Воронежский государственный технический университет», 2008. – С. 11–12.
8. Campbell M. et al. The drivers of the levelized cost of electricity for utility-scale photovoltaics / M. Campbell, P. Aschenbrenner, J. Blunden, E. Smeloff, S. Wright. – SunPower Corp., USA. – 2008. – 21p.