Зміст журналівМоделювання постачання енергетичного вугілля за марками в економіку країни в умовах світового ринку та скорочення обсягів власного видобутку

Білан Т.Р., Каплін М.І.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2016, 2(45):16-25
https://doi.org/10.15407/pge2016.02.016
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 004.942:620.9
Надійшла: 20.05.2016
Опубліковано: 10.06.2016

Анотація:

Запропоновано економіко-математичну модель постачання енергетичного вугілля за марками в економіку країни в умовах світового ринку та скорочення обсягів власного видобутку. Модель побудовано на основі потокового подання системи вуглепостачання. Виконано розрахунки забезпечення енергетичним вугіллям економіки країни за різних значень співвідношення у потребі окремих марочних груп в умовах дефіциту окремих марок вугілля та загального скорочення вуглевидобутку, спричиненого скороченням шахтного фонду країни внаслідок окупації частини території.
Врахування окупації при моделюванні вуглезабезпечення виконано шляхом суттєвої перебудови структури системи постачання енергетичного вугілля на підконтрольній державі території, зокрема врахуванням тимчасово окупованої території як джерела імпорту з власними обсяговими та ціновими параметрами надходження, елементами транспортної інфраструктури, а також необхідним коригуванням обсягу потреби у цілому по країні з урахуванням споживання цієї території. Можливість такої модифікації моделі забезпечується мережним поданням системи.
Суттєво відмінні умови надходження окремих груп енергетичного вугілля, як з джерел власного видобутку, так і за імпортом, враховано вміщенням у модель окремих підсистем постачання та споживання газової та антрацитової груп вугілля, які взаємодіють між собою з метою розподілення обсягів імпортування між країнами-експортерами з близького та далекого зарубіжжя при задоволенні пропускної здатності національної транспортної інфраструктури.
Отримані обсяги імпортування антрацитової групи вугілля значно перевищують вільні обсяги цього типу вугілля на світовому ринку. Тому, забезпечення потреби у цьому виді палива неможливе без надходження необхідних обсягів марок А та П з територій, що наразі не контролюються державою.

Ключовi слова: енергетичне вугілля, антрацит, газова група, потокове подання, система вуглепостачання.

Лiтература:

 1. Статистична інформація за січень–грудень 2013 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/printable_article?art_id=244907076.
 2. Статистична інформація за січень–грудень 2015 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/printable_article?art_id=245086132.
 3. Економічна ситуація на окупованих територіях Донбасу [Електронний ресурс] // Інститут стратегічних досліджень «Нова Україна». – Режим доступу: http://newukraineinstitute.org/new/583#_Toc435611179.
 4. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Офіц. вид. – К.: М-во економічного розвитку і торгівлі України, 2013. – (Нормативний документ Мінекономіки України).
 5. Improvement of Pulverized Coal Combustion Technology for Power Generation / [ed. Hisao Makino]. – Central Research Institute of Electric Power Industry, 1998. – 123 p.
 6. Вугілля буре, кам’яне та антрацит. Класифікація: ДСТУ 3472-96 [Чинний від 1998-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 1996. – 12 с. – (Національний стандарт України).
 7. Standard Classification of Coals by Rank. standard by ASTM International, 01/01/1998 ASTM D388-98a.
 8. Якубов А. Российские производители угля: в поисках качества. – ЦентрИнвест Груп, 2 марта 2006.
 9. William G. (Bill) Meister. Anthracite production & exports. A world map: World Coke & Anthracite Summit, 16-17 March 2009, Krarow, Poland.
 10. Угольные генералы. Кто нелегально вывозит антрацит из Донбасса [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://biz.liga.net/print/all/tek/stati/3360062-ugolnye-generaly-kto-nelegalno-vyvozitantratsit-iz-donbassa.htm.
 11. Перов М.О. Структура та потенціал виробництва енергетичного вугілля в Україні / М.О. Перов, В.М. Макаров // Проблеми загальної енергетики. – 2015. – №2 (41). – С. 23–31. https://doi.org/10.15407/pge2015.02.023
 12. Програма розвитку вугільної промисловості України на період до 2030 року. Офіц. вид. – К.: М-во енергетики та вугільної промисловості України, 2012.
 13. Споживання вугілля в Україні в 2015 році скоротилося на третину [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://economics.unian.ua/energetics/1259540-spojivannya-vugillya-v-ukrajini-v-2015-rotsiskorotilosya-na-tretinu.html.
 14. Білан Т.Р. Методи та засоби економікоматематичного моделювання розвитку вугільної промисловості в умовах світового ринку: Автореф. дис. … канд. техн. наук: спец. 05.14.01 «Енергетичні системи та комплекси» / Т.Р. Білан. – Київ, 2015. – 20 с.

Скачування:

Повний текст (PDF)