Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Удосконалення механізму впровадження директиви 2012/27/EU про енергоефективність шляхом адаптації міжнародних стандартів з енергоменеджменту на національному рівні

1Розен В.П., д-р техн. наук, проф., 2Соколовська І.С., канд. техн. наук, 1Іншеков Є.М., канд. техн. наук, доц., 2Стоянова І.І., канд. техн. наук
1Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", пр. Перемоги, 37, м. Київ, 03056, Україна
2Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 4(43):52-57
https://doi.org/10.15407/pge2015.04.052
Рубрика: Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
УДК: 621.311:006.07
Надійшла: 05.11.2015
Затверджено до друку: 03.12.2015
Анотація: Проблема енергозбереження в Україні сьогодні є однією з найважливіших, її вирішення має відбуватись з огляду на спрямованість країни в бік євроінтеграції, що передбачає виконання вимог відповідних Директив ЄС, зокрема Директиви 2012/27/EU про енергоефективність, та впровадження міжнародних стандартів. Розглянуто основні положення Директиви 2012/27/EU щодо систем енергоменеджменту та проведення енергоаудиту. Наведено порівняння базових стандартів різних систем менеджменту, створених на основі методології безперервного поліпшення процесів, та коротку характеристику серії стандартів з енергоменеджменту ISO 50000. На основі аналізу чинних національних стандартів та згідно з вимогами Директиви 2012/27/EU визначено групи взаємопов’язаних міжнародних стандартів, які необхідно гармонізувати в Україні з метою побудови ефективних систем енергоменеджменту.
Ключовi слова: Директива 2012/27/EU, системи енергоменеджменту, стандарти, гармонізація.
Лiтература:
1. Directive 2012/27/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on energy efficiency, amending Directives 2009/125/EC and 2010/30/EU and repealing Directives 2004/8/EC and 2006/32/EC. Official Journal of the European Union, L 315, 14 November 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:en:PDF.
2. Plan – Do – Check – Act (PDCA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mindtools.com/pages/article/newPPM_89.htm.
3. Хохлявин С.А. Энергоменеджмент. Стандарты. Основные тенденции [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal-energo.ru/articles/details/id/527.
4. Guidebook for ISO 50001 Energy Management System / The Hong Kong Electronic Industries Association (HKEIA) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.hkeia.org.
5. Розен В.П. Формирование функционального ядра модели системы энергетического менеджмента производственных систем / В.П. Розен, А.И. Соловей, А.В. Чернявский // Промелектро. – 2006. – № 4. – С. 78–83.