Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Економіко-математична модель паливозабезпечення теплової енергетики із врахуванням заміни штатного палива та обмежень на викиди

Каплін М.І., Білан Т.Р.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 4(43):24-30
https://doi.org/10.15407/pge2015.04.024
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 004.942:620.9
Надійшла: 30.10.2015
Затверджено до друку: 03.12.2015
Анотація: Запропоновано економіко-математичну модель вибору оптимального варіанта функціонування теплової енергетики та відповідного йому способу вуглепостачання. Модель виробничого типу містить технологічні способи вуглезабезпечення варіантів функціонування ТЕС, що розглядаються, виробітку електроенергії, що супроводжується викидами забруднювачів. Модель являє собою задачу змішаного цілочисельного лінійного програмування з бінарними змінними, що забезпечують вибір варіанта вуглезабезпечення. Виконано розрахунки забезпечення вугіллям теплової енергетики України з урахуванням обмежень на викиди шкідливих речовин за різних варіантів функціонування.
З огляду на відсутність на разі профіциту вугілля газової групи, а також високий рівень викидів забруднювачів при спалюванні цього вугілля на діючих ТЕС, переоснащення станцій, що споживають антрацитову групу, на марки Г, ДГ, Д без встановлення очисного обладнання є недоцільним. Враховуючи наявність цього виду палива у покладах країни, а також можливість імпортування з джерел світового ринку, на відміну від антрацитової групи, оптимальним напрямком модернізації вугільно-енергетичного комплексу є побудова сучасних ТЕС, що використовують газову групу вугілля. Як тимчасовий варіант вуглезабезпечення теплової енергетики слід розглядати надходження необхідних обсягів антрацитової групи вугілля за імпортом.
Ключовi слова: вугілля, теплова енергетика, викиди, паливний баланс, оптимізація, технологічний спосіб.
Лiтература:
1. Вольчин І.А. Перспективи впровадження чистих вугільних технологій в енергетику України / І.А. Вольчин та ін. – К.: ГНОЗІС, 2013. – 310 с.
2. Характеристика станцій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ecu.gov.ua/ua/activity/production/power_plant.html.
3. Ильченко К.Д. Исследование зависимости вредных выбросов в атмосферу от вида твердого топлива, сжигаемого на тепловых электрических станциях / К.Д. Ильченко // Металургійна теплотехніка: Збірник наукових праць Національної металургійної академії України. – Дніпропетровськ: Нова ідеологія, 2008. – С. 152–158.