Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Прогнозування потреби економіки в енергетичних ресурсах з урахуванням попиту на енергоємні експортно-орієнтовані види продукції

Маляренко О.Є., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Майстренко Н.Ю., Куц Г.О., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 4(43):5-13
https://doi.org/10.15407/pge2015.04.005
Рубрика: Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
УДК: 622.324:338.5
Надійшла: 12.11.2015
Затверджено до друку: 03.12.2015
Анотація: Надано методичний підхід та математичну модель прогнозування рівнів споживання енергетичних ресурсів з урахуванням попиту на енергоємні види продукції. Проаналізовано енергетичні витрати на експорт за 2010–2012 рр. та тенденції зміни показників випуску, експорту та енергетичних витрат для продукції прокату чорних металів та олії соняшникової.
Для визначення обсягів вивозу або ввозу енергетичних ресурсів в результаті експорту-імпорту певного виду продукції, а також з метою порівняння цих обсягів й оцінки доцільності зазначених операцій з точки зору енергетичного фактора запропоновані алгоритми розрахунку. Оцінено прогнозні обсяги ПЕР, що вивозяться з країни з експортованою продукцією, та їх частку від загального енергоспоживання на виробництво продукції.
Очевидно, що лише збільшення виплавки чавуну та збільшення урожайності соняшнику, як головних експортних продуктів, не врятують економіку України; необхідна суттєва технологічна модернізація, що створить нові галузі, попит на продукцію яких на світових ринках буде стабільно високим в умовах третьої промислової революції.
Ключовi слова: обсяги споживання, експорт енергетичних ресурсів, енергоємність продукції, прогнозні рівні енергоспоживання.
Лiтература:
1. Лір В.Е., Письменна У.Є. Економічний механізм реалізації політики енергоефективності в Україні. – К.: НАН України, Ін-т екон. та прогнозув., 2010. – 208 с.
2. Соціально-економічний стан України: наслідки для народу та держави: національна доповідь / За заг. ред. В.М. Гейця та ін. – К.: НВЦ НБУВ, 2009. – 687 с.
3. Сталинский Д.В., Каневский А.Л., Литвиненко В.Г. Энергоемкость производства продукции на металлургических предприятиях Украины // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2010. – № 4. – С.126–130.
4. Симборський А.І. Напрями підвищення енергоефективності товарної структури експортно-імпортних операцій у промисловості України / А.І. Симборський, О.Є. Маляренко // Проблеми загальної енергетики. – 2007. – № 16. – С.39–46.
5. ДСТУ 3740–98. Методы анализа и расчета снижения расхода топлива и энергии на металлургических предприятиях / В.Г. Литвиненко, Г.Н. Грецкая, Т.А. Андреева. – К.: Госстандарт Украины, 1999. – 31 с.
6. Гнідий М.В. Метод розрахунку повної енергоємності витрат на виробництво продукції / М.В. Гнідий, Г.О. Куц, Д.А. Терещук // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 1997. – №5. – С.67–71.
7. Паливно-енергетичні ресурси України. Статистичний збірник. – К.: Держстат України. – 2014. – 334 с. – Режим доступу: [www.ukrstat.gov.ua].
8. Катунин В.В. Основные показатели развития черной металлургии России за 2000–2012 г. // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013. – №3. – С.20–26.
9. Антипин В.Г., Зиновьева Н.Г. Состояние и некоторые перспективы мировой черной металлургии // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2013. – №3. – С.2–19.
10. Молодежникова Л.И. Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологиях: учебное пособие. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – С.138.