Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Зміст журналів

2018 рік
2017 рік
2016 рік
2015 рік
2014 рік
2013 рік
2012 рік
2011 рік
2010 рік
2009 рік
2008 рік
2007 рік
2006 рік
2005 рік
2004 рік
2003 рік
2002 рік
2001 рік
2000 рік
1999 рік


Удосконалений методичний підхід до визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження в енергоємних видах економічної діяльності

Маляренко О.Є., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 3(42):23-30
https://doi.org/10.15407/pge2015.03.023
Рубрика: Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
УДК: 620.002.8
Надійшла: 26.08.2015
Затверджено до друку: 05.11.2015
Анотація: Удосконалено методику визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження у зв’язку зі змінами у формуванні статистичної звітності (введення КВЕД-2010 на заміну КВЕД-2005) та у законодавстві (прийняття Податкового кодексу), що призвело до внесення коректив у комплексну методику оцінки енергетичної ефективності енергозберігаючих заходів. Для рівня виробництв критеріями вибрано максимум зниження енергоємності виробництва продукції або підвищення ККД процесу, зменшення питомих викидів, скидів та розміщених відходів (як один з результатів впровадження енергозберігаючих заходів), позитивний економічний ефект, що отримується при впровадженні заходу з енергозбереження за рік. Критеріями визначення ефективності енергозберігаючих заходів на рівні секції та укрупнених секцій (секторів) є максимум зниження енергоємності ВДВ або випуску продукції, зменшення обсягу екологічного податку на рівні виду економічної діяльності, позитивного економічного ефекту, що отримується при впровадженні заходів з енергозбереження за видом економічної діяльності. На рівні країни критерії визначаються за сумарною економією, отриманою при впровадженні заходів у секціях за видами економічної діяльності та міжсекційних енергозберігаючих заходів, максимумом зниження енергоємності ВВП або випуску продукції, зменшенням обсягу екологічного податку по країні, позитивним економічним ефектом, що отримується при впровадженні заходів з енергозбереження за всіма видами економічної діяльності. За удосконаленою методикою визначено економічно доцільний потенціал енергозбереження у виробництвах чавуну, коксу та цементу до 2030 р., які оцінено, відповідно, у 1126 тис. т у.п., 843 тис. т у.п. та 770 тис. т у.п. Сумарний потенціал енергозбереження розглянутих виробництв становитиме 2740 тис. т у.п. або 11,2% кінцевого споживання палива переробною промисловістю чи 10,4% кінцевого споживання палива сектором «Промисловість», та майже 5% кінцевого споживання палива країною відносно рівня 2013 р. При середній вартості умовного палива за 2013 р. – 2551,9 грн/т у.п. сумарна вартість зекономлених енергоресурсів по цих виробництвах становитиме 7 млрд грн у цінах 2013 р.
Ключовi слова: потенціал енергозбереження, класифікатор видів економічної діяльності, екологічний податок, показники ефективності.
Лiтература:
1. Гнідий М.В. Методологія визначення теоретичного потенціалу енергозбереження на різних рівнях управління економікою / М.В. Гнідий, О.Є. Маляренко // Проблеми загальної енергетики. – 2007. – № 15. – С. 17–21.
2. Гнедой Н.В. Энергоэффективность и определение потенциала энергосбережения в нефтепереработке / Н.В. Гнедой, Е.Е. Маляренко. – К.: Наукова думка, 2008. – 182 с.
3. Станиціна В.В. Визначення показників екологічної ефективності енергозберігаючих заходів, що впроваджуються у промислових технологіях на різних рівнях управління економікою / В.В. Станиціна, А.І. Симборський, О.Є. Маляренко // Зб. наук. праць ХVII Міжнар. наук.-прак. конф. «Казантип-ЭКО-2009. Экология, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей среды и здоровья человека, утилизация отходов». – 2009. – Т.1. – С. 55–63.
4. Білодід В.Д. Показники енергетичної ефективності для оцінки інновацій у промислових технологіях / В.Д. Білодід, О.Є. Маляренко, В.В. Станиціна // Проблеми загальної енергетики. – 2009. – № 20. – С. 45–50.
5. Маляренко Е.Е. Исследование структурных изменений в экономике Украины для определения потенциала энергосбережения / Е.Е. Маляренко, Н.Ю. Майстренко // Материалы межд. науч.-техн. конф. «Энергоэффективность-2014». Под. общ. ред. д.ф.-м.н. В.М. Асташинского. – Минск: Ин-т тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, 2014. – C.160–164.
6. Майстренко Н.Ю. Вплив зміни класифікатора видів економічної діяльності на розрахунки рівнів споживання паливноенергетичних ресурсів / Н.Ю. Майстренко, В.П. Сизоненко // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – №2(37). – С.35–45.
7. Письменна У.Є. Особливості застосування показника енергомісткості ВВП як індикатора енергоефективності національної економіки // Економіст. – 2010. – № 6. – С. 2–5.
8. Руководство по энергетической статистике. – Международное энергетическое агентство. ОЭСР/МЭА, 2007.
9. Суходоля О.М. Енергоємність валового внутрішнього продукту: тенденції та чинники впливу // ЭСКО. – 2003. – №7(19). – Режим доступу: http://esco-ecosys.narod.ru/2003_7/art92.htm.
10. Методологічні положення обчислення обсягів економіки, яка безпосередньо не спостерігається. Затверджено наказом Держкомстату України 31.12.2004 №680.
11. Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, наказ Мінекобезпеки України № 162/379 від 19.07.99.
12. Симборський А.І. Потенціал енергозбереження у цементній промисловості / А.І. Симборський, В.В. Станиціна // Проблеми загальної енергетики. – 2010. – № 23. – С. 25–29.
13. Цементная промышленность Украины. Итоги за 2014 год [Електронний ресурс] // Сайт «Buildportal». 16.07.2015. – Режим доступу : http://budport.com.ua/articles/125-cementnaya-promyshlennost-ukrainy-itogi-za-2014-god.
14. Снижение производства цемента в Украине в 2013 г. может составить до 7% – «Укрцемент». [Електронний ресурс] // Сайт «Укрцемент». – 2013. – Режим доступу: http://news.ukrcement.com.ua/2013/02/2013-7.html.
15. Производство цемента стагнирует. Но и в этих условиях отрасль обновляется – комментарий Сергея Михальчука, аналитика аналитического департамента компании Pro-Consulting. Газета Капитал. [Електронний ресурс] // Сайт холдинга «Pro Capital Group». – Режим доступу:http://procapital.ua/press_center/expert/proizvodstvoczementa-stagniruet.-no-i-v-etix-usloviyaxotrasl-obnovlyaetsya.
16. Суханова О. Ціна українського вугілля в липні знизилась на 1,4% [Електронний ресурс] / О. Суханова // Українські національні новини. – 28 серпня 2013. – Режим доступу: http://www.unn.com.ua/uk/news/1244184-tsina-ukrayinskogo-vugillya-v-lipniznizilas-na-1-4.
17. Тарифы на электрическую энергию (кроме населения) [Електронний ресурс] // Сайт компанії «Київенерго». – Режим доступу: http://kyivenergo.ua/ru/ee-company/tarifi.
18. Минаев А.А. Перспективы применения пылеугольного топлива в доменных цехах Украины [Електронний ресурс] / А.А. Минаев, А.Н. Рыженков, С.Л. Ярошевский и др. // Донбас-2020:наука і техніка – виробництву: матеріали IV наук.- практ. конф., м. Донецьк, 27–28 трав. 2008 р. – Донецьк: ДонНТУ, 2008. – С.147– 157. – Режим доступу: http://ea.dgtu.donetsk.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/9290/1/%D0%90.%D0%90.%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2.pdf.
19. Воденников С.А. Анализ эффективности доменной плавки с заменой кокса пылеугольным топливом / С.А. Воденников, В.Г. Аносов, Д.А. Лаптев // Металургія. – 2012. – Вип. 3. – С. 20–24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Metalurg_2012_3_6.pdf.
20. Вдувание пылеугольного топлива сэкономило украинским металлургам в 2013 году 4,3 млрд гривен [Електронний ресурс] // Укррудпром. – 14.02.2014. – Режим доступу: http://www.ukrrudprom.ua/news/Vduvanie_pileugolnogo_topliva_sekonomilo_ukrainskim_metallurgam_.html.
21. Статистичний щорічник України за 2013 рік / За редакцією О.Г. Осауленка. – К.: Державна служба статистики України, 2014. – 534 с.