Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Удосконалений методичний підхід до визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження в енергоємних видах економічної діяльності

Маляренко О.Є., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Майстренко Н.Ю., Станиціна В.В.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 3(42):23-30
https://doi.org/10.15407/pge2015.03.023
Рубрика: Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
УДК: 620.002.8
Надійшла: 26.08.2015
Затверджено до друку: 05.11.2015
Анотація: Удосконалено методику визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження у зв’язку зі змінами у формуванні статистичної звітності (введення КВЕД-2010 на заміну КВЕД-2005) та у законодавстві (прийняття Податкового кодексу), що призвело до внесення коректив у комплексну методику оцінки енергетичної ефективності енергозберігаючих заходів. Для рівня виробництв критеріями вибрано максимум зниження енергоємності виробництва продукції або підвищення ККД процесу, зменшення питомих викидів, скидів та розміщених відходів (як один з результатів впровадження енергозберігаючих заходів), позитивний економічний ефект, що отримується при впровадженні заходу з енергозбереження за рік. Критеріями визначення ефективності енергозберігаючих заходів на рівні секції та укрупнених секцій (секторів) є максимум зниження енергоємності ВДВ або випуску продукції, зменшення обсягу екологічного податку на рівні виду економічної діяльності, позитивного економічного ефекту, що отримується при впровадженні заходів з енергозбереження за видом економічної діяльності. На рівні країни критерії визначаються за сумарною економією, отриманою при впровадженні заходів у секціях за видами економічної діяльності та міжсекційних енергозберігаючих заходів, максимумом зниження енергоємності ВВП або випуску продукції, зменшенням обсягу екологічного податку по країні, позитивним економічним ефектом, що отримується при впровадженні заходів з енергозбереження за всіма видами економічної діяльності. За удосконаленою методикою визначено економічно доцільний потенціал енергозбереження у виробництвах чавуну, коксу та цементу до 2030 р., які оцінено, відповідно, у 1126 тис. т у.п., 843 тис. т у.п. та 770 тис. т у.п. Сумарний потенціал енергозбереження розглянутих виробництв становитиме 2740 тис. т у.п. або 11,2% кінцевого споживання палива переробною промисловістю чи 10,4% кінцевого споживання палива сектором «Промисловість», та майже 5% кінцевого споживання палива країною відносно рівня 2013 р. При середній вартості умовного палива за 2013 р. – 2551,9 грн/т у.п. сумарна вартість зекономлених енергоресурсів по цих виробництвах становитиме 7 млрд грн у цінах 2013 р.
Ключовi слова: потенціал енергозбереження, класифікатор видів економічної діяльності, екологічний податок, показники ефективності.
Лiтература:
1. Гнідий М.В. Методологія визначення теоретичного потенціалу енергозбереження на різних рівнях управління економікою / М.В. Гнідий, О.Є. Маляренко // Проблеми загальної енергетики. – 2007. – № 15. – С. 17–21.
2. Гнедой Н.В. Энергоэффективность и определение потенциала энергосбережения в нефтепереработке / Н.В. Гнедой, Е.Е. Маляренко. – К.: Наукова думка, 2008. – 182 с.
3. Станиціна В.В. Визначення показників екологічної ефективності енергозберігаючих заходів, що впроваджуються у промислових технологіях на різних рівнях управління економікою / В.В. Станиціна, А.І. Симборський, О.Є. Маляренко // Зб. наук. праць ХVII Міжнар. наук.-прак. конф. «Казантип-ЭКО-2009. Экология, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей среды и здоровья человека, утилизация отходов». – 2009. – Т.1. – С. 55–63.
4. Білодід В.Д. Показники енергетичної ефективності для оцінки інновацій у промислових технологіях / В.Д. Білодід, О.Є. Маляренко, В.В. Станиціна // Проблеми загальної енергетики. – 2009. – № 20. – С. 45–50.
5. Маляренко Е.Е. Исследование структурных изменений в экономике Украины для определения потенциала энергосбережения / Е.Е. Маляренко, Н.Ю. Майстренко // Материалы межд. науч.-техн. конф. «Энергоэффективность-2014». Под. общ. ред. д.ф.-м.н. В.М. Асташинского. – Минск: Ин-т тепло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАН Беларуси, 2014. – C.160–164.
6. Майстренко Н.Ю. Вплив зміни класифікатора видів економічної діяльності на розрахунки рівнів споживання паливноенергетичних ресурсів / Н.Ю. Майстренко, В.П. Сизоненко // Проблеми загальної енергетики. – 2014. – №2(37). – С.35–45.
7. Письменна У.Є. Особливості застосування показника енергомісткості ВВП як індикатора енергоефективності національної економіки // Економіст. – 2010. – № 6. – С. 2–5.
8. Руководство по энергетической статистике. – Международное энергетическое агентство. ОЭСР/МЭА, 2007.
9. Суходоля О.М. Енергоємність валового внутрішнього продукту: тенденції та чинники впливу // ЭСКО. – 2003. – №7(19). – Режим доступу: http://esco-ecosys.narod.ru/2003_7/art92.htm.
10. Методологічні положення обчислення обсягів економіки, яка безпосередньо не спостерігається. Затверджено наказом Держкомстату України 31.12.2004 №680.
11. Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища, наказ Мінекобезпеки України № 162/379 від 19.07.99.
12. Симборський А.І. Потенціал енергозбереження у цементній промисловості / А.І. Симборський, В.В. Станиціна // Проблеми загальної енергетики. – 2010. – № 23. – С. 25–29.
13. Цементная промышленность Украины. Итоги за 2014 год [Електронний ресурс] // Сайт «Buildportal». 16.07.2015. – Режим доступу : http://budport.com.ua/articles/125-cementnaya-promyshlennost-ukrainy-itogi-za-2014-god.
14. Снижение производства цемента в Украине в 2013 г. может составить до 7% – «Укрцемент». [Електронний ресурс] // Сайт «Укрцемент». – 2013. – Режим доступу: http://news.ukrcement.com.ua/2013/02/2013-7.html.
15. Производство цемента стагнирует. Но и в этих условиях отрасль обновляется – комментарий Сергея Михальчука, аналитика аналитического департамента компании Pro-Consulting. Газета Капитал. [Електронний ресурс] // Сайт холдинга «Pro Capital Group». – Режим доступу:http://procapital.ua/press_center/expert/proizvodstvoczementa-stagniruet.-no-i-v-etix-usloviyaxotrasl-obnovlyaetsya.
16. Суханова О. Ціна українського вугілля в липні знизилась на 1,4% [Електронний ресурс] / О. Суханова // Українські національні новини. – 28 серпня 2013. – Режим доступу: http://www.unn.com.ua/uk/news/1244184-tsina-ukrayinskogo-vugillya-v-lipniznizilas-na-1-4.
17. Тарифы на электрическую энергию (кроме населения) [Електронний ресурс] // Сайт компанії «Київенерго». – Режим доступу: http://kyivenergo.ua/ru/ee-company/tarifi.
18. Минаев А.А. Перспективы применения пылеугольного топлива в доменных цехах Украины [Електронний ресурс] / А.А. Минаев, А.Н. Рыженков, С.Л. Ярошевский и др. // Донбас-2020:наука і техніка – виробництву: матеріали IV наук.- практ. конф., м. Донецьк, 27–28 трав. 2008 р. – Донецьк: ДонНТУ, 2008. – С.147– 157. – Режим доступу: http://ea.dgtu.donetsk.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/9290/1/%D0%90.%D0%90.%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%B2.pdf.
19. Воденников С.А. Анализ эффективности доменной плавки с заменой кокса пылеугольным топливом / С.А. Воденников, В.Г. Аносов, Д.А. Лаптев // Металургія. – 2012. – Вип. 3. – С. 20–24. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Metalurg_2012_3_6.pdf.
20. Вдувание пылеугольного топлива сэкономило украинским металлургам в 2013 году 4,3 млрд гривен [Електронний ресурс] // Укррудпром. – 14.02.2014. – Режим доступу: http://www.ukrrudprom.ua/news/Vduvanie_pileugolnogo_topliva_sekonomilo_ukrainskim_metallurgam_.html.
21. Статистичний щорічник України за 2013 рік / За редакцією О.Г. Осауленка. – К.: Державна служба статистики України, 2014. – 534 с.