Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Математична модель прогнозування розвитку систем теплозабезпечення країни

Куц Г.О., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2015, 3(42):17-22
https://doi.org/10.15407/pge2015.03.017
Рубрика: Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем
УДК: 621.31
Надійшла: 09.09.2015
Затверджено до друку: 05.11.2015
Анотація: Формування систем теплопостачання на прогнозний період пов’язано з рішенням задачі по зміні структури теплогенеруючих джерел з більш високими техніко-економічними показниками їх роботи при якісному і надійному забезпеченню тепловою енергією споживачів різних напрямків їх діяльності. Для розв’язання цієї задачі було розроблено математичну модель, яка відповідає рівнянню між попитом на теплову енергію споживачів через їх теплове навантаження та пропозиції від системи теплогенеруючих джерел. Розрахунок прогнозних рівнів попиту теплової енергії споживачів за напрямками їх використання (опалення, приточна вентиляція, гаряче водопостачання) проводився за нормами питомих витрат тепла на одиницю виміру. Узагальнені норми питомих витрат тепла надано в діючих нормативних документах (КТМ204 Україна, ДБН) та інші. До алгоритмів розрахунку прогнозних рівнів теплової енергії введено коефіцієнти, які враховують зниження значень норм питомих витрат тепла від впровадження енергозберігаючих заходів.
За даними розрахунків прогнозних рівнів попиту теплової енергії формується структура теплогенеруючих джерел системи теплопостачання та визначається її теплова потужність. При виборі структури джерел враховується вплив таких факторів, як зміни вартості природного газу, зовнішня та внутрішня галузева конкуренція, стан надійності системи теплопостачання по всьому її ланцюгу від виробництва до кінцевого споживання.
Як приклад, в роботі за алгоритмами математичної моделі проведено розрахунок річних питомих витрат теплової енергії за напрямками споживання на період до 2035 року.
В кінцевому вигляді алгоритм математичної моделі було спрощено за рахунок введення узагальнених коефіцієнтів, значення яких надано в діючих нормативних положеннях.
Ключовi слова: математична модель, система теплозабезпечення, структура системи, теплова потужність, теплове навантаження, теплогенеруючі джерела, питомі витрати, споживачі.
Лiтература:
1. Ионин А.А. Теплоснабжение / А.А. Ионин, Б.М. Хлыбов и др. – М.: Стройиздат, 1982. – 336 с.
2. Соколов Е.А. Теплофикация и тепловые сети. Учебник для вузов. – М.: Стройиздат, 1982. – 360 с.
3. Надежность систем теплоснабжения / Справочник под ред. акад. Ю.Н. Руденко. – М.: Радио и связь, 1986. – 608 с.
4. Сеннова Е.В. Методология и алгоритм расчета показателей надежности теплоснабжения потребителей и резервирования тепловых сетей при разработке схем теплоснабжения / Е.В. Сеннова, С.Н. Кирюхин и др. // Новости теплоснабжения. – №12. – 2013. – С. 11–19.
5. Створення методичних підходів математичних моделей, дослідження пріоритетних напрямів використання енергоефективних технологій в галузях енергокомплексу України: звіт про НДР (заключн.): «НАПРЯМ-2». Т.2. Системи теплозабезпечення України / Інститут загальної енергетики НАН України: кер. Кулик М.М. – К.: 2011. – 137 с. – Викон.: Білодід В.Д., Куц Г.О., Сизоненко В.П., Маляренко О.Є., Симборський А.І., Тарасенко П.В., Євтухова Т.О., Станиціна В.В. – Бібліогр. С. 112–121. – ДР№0107U002336, ДО№0212U000256.
6. Доповнення до Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні. КТМ204 Україна 244-94-ВАТ «Укрінжпроект». – Київ, 2001. – 265 с.
7. Посібник до Норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні. КТМ204 Україна 244-94-ВАТ «Укрінжпроект». – Київ, 2001. – 17 с.
8. Патон Б.Є. Проект державної цільової програми модернізації комунальної теплоенергетики на 2012–2016 рр. – інноваційна основа технологічного оновлення систем теплозабезпечення населених пунктів в Україні / Б.Є. Патон, А. Долінський, Б.І. Басок, Є.Т. Базєєв // Вісник НАН України. – 2012. – №9. – С.14–27.
9. Долінський А. Основні положення концепції Національної стратегії теплозабезпечення населених пунктів України / А. Долінський, Б. Басок, Є. Базєєв, Г. Куцін // Промислова теплотехніка. – 2009. – Т. 31, №4. – С. 8–77.