Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Удосконалення методу визначення основних параметрів пластинчастого електрофільтра

Котляров О.Л., канд. фіз.-мат. наук, ст. наук. співр., Редькін В.Б., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Яценко В.П., канд. техн. наук, ст. наук. співр.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2014, 4(39):46-51
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики
УДК: 662.965: 697.946
Надійшла: 12.11.2014
Затверджено до друку: 27.11.2014
Анотація: Електрофільтри широко застосовуються для очищення димових газів пиловугільних котлів теплових електричних станцій від леткої золи і відносяться до найбільш ефективних пиловловлюючих апаратів. В статті запропоновано удосконалення відомого аналітичного методу розрахунку складових вектора напруженості електричного поля в каналі пластинчастого електрофільтра.
Удосконалення полягає в тому, що праві частини відомих теоретичних виразів для обчислення поздовжньої і поперечної складових вектора напруженості поля помножуються на безрозмірний комплекс Z, який розраховується за формулою Z = 1,829K-0,668L0,297M-0,258, де К = Е0D/U; L = h/d; M = d/D; Е0 – критична напруженість електричного поля; d – відстань між коронуючими електродами; D – їх діаметр; h – відстань між площинами коронуючих і осаджувальних електродів; U – напруга на електродах. Цим досягається задовільне узгодження теоретичних та практичних залежностей для електричного поля в електрофільтрі.
Наведено приклад використання запропонованого методу в розрахунках характеристик руху дисперсних частинок у каналі електрофільтра, який показує, що внесене удосконалення дозволяє пояснити неузгодженість значень швидкостей дрейфу частинок, розрахованих за традиційною методикою.
Ключовi слова: електрофільтр, напруженість електричного поля, складові вектора напруженості, електроди, напруга на електродах.