Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Оцінка обсягів викидів парникових газів від об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до 2030 року

Лещенко І.Ч., канд. техн. наук, ст. наук. співр., Нечаєва Т.П.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2013, 1(32):55-61
Рубрика: Екологічні аспекти енергетики та захист довкілля
УДК: 620.621.31:502.131
Надійшла: 13.03.2013
Затверджено до друку: 25.04.2013
Анотація: Україна задекларувала скорочення викидів парникових газів до 2020 року на 20% відносно рівня базового 1990 року. За цих умов одним з головних завдань, що стоїть перед паливно-енергетичним комплексом України, є створення передумов для забезпечення потреб країни в паливно-енергетичних ресурсах за безумовного дотримання вимог щодо мінімізації негативного впливу на довкілля з урахуванням міжнародних зобов’язань країни.
У статті наведено результати прогнозних оцінок викидів парникових газів від об’єктів паливно-енергетичного комплексу України у другий період дії Кіотського протоколу і до 2030 року, які виконані із застосуванням математичних і програмно-інформаційних засобів, створених в Інституті загальної енергетики НАН України. Проаналізовано доцільні напрями зниження викидів парникових газів в енергетичних галузях країни.
Комплексні дослідження прогнозів викидів парникових газів виконано для сценаріїв розвитку паливно-енергетичного комплексу з проекту Оновлення енергетичної стратегії України та для уточненого сценарію розвитку електроенергетики.
Встановлено, що прийняття Україною більш жорстких зобов’язань – скорочення викидів парникових газів на 50% до 2050 року може негативно вплинути на соціально-економічний розвиток країни, такі зобов’язання буде важко виконати за умови зростання економіки країни.
Ключовi слова: посткіотський період, паливно-енергетичний комплекс, викиди парникових газів, напрями зниження викидів.