Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


До визначення ефективності уловлювання частинок леткої золи краплями

Дубровський В.В., канд. техн. наук, Підвисоцький О.М., канд. техн. наук, Шрайбер О.А., д-р техн. наук
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2011, 3(26):45-49
Рубрика: Підвищення ефективності виробництва та використання енергетичних ресурсів
УДК: 66.074.51
Надійшла: 16.05.2011
Затверджено до друку: 26.05.2011
Анотація: Апарати для мокрої очистки димових газів, які широко використовуються в енергетиці України, не відповідають сучасним вимогам за нормами очистки, але можливості істотного покращення їх роботи ще далеко не вичерпані. Для цього необхідно розробити досить точну модель робочого процесу в апараті, що буде враховувати широке коло фізичних явищ у трифазовому потоці. Подібна модель повинна бути напівемпіричною, оскільки знайти аналітично або числовими методами імовірність коагуляції при зіткненні частинки з краплею, мабуть, неможливо.
Метою даної роботи є експериментальне дослідження імовірності коагуляції частинок із краплями залежно від параметрів взаємодії. В експериментах моделюються процеси, які відбуваються в апаратах мокрої очистки димових газів пиловугільних котлоагрегатів. Матеріальний баланс процесу уловлювання твердих частинок краплями характеризується параметром коагуляції Y. Розроблено методику визначення цього параметра, який являє собою відношення маси уловлених частинок за певний час до маси частинок, що зіткнулися з краплями.
На основі цієї методики розроблено та побудовано експериментальну установку для вимірювання параметра коагуляції. Виконано серію експериментальних досліджень, що дозволило встановити вплив відносної швидкості частинка – крапля і розміру частинок на параметр Y.
Ключовi слова: мокра очистка димових газів, краплі, тверді частинки, параметр коагуляції.