Зміст журналівАктуальні завдання оновлення нормативної бази електроенергетики України у сучасних умовах

Соколовська І.С.
Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03680, Україна
Мова: українська
Джерело: Проблеми загальної енергетики, 2011, 1(24):19-25
Рубрика: Системні дослідження та комплексні проблеми енергетики
УДК: 621.311:006.07
Надійшла: 01.02.2011
Затверджено до друку: 17.03.2011

Анотація:

Основним завданням Енергетичної стратегії України на період до 2030 р. є приведення електроенергетичного комплексу країни у стан відповідності до світових вимог щодо економічності, екологічності та надійності енергопостачання, що потребує удосконалення нормативно-правової бази електроенергетики України.
Систематизацію та аналіз чинних міжнародних, міждержавних, національних та галузевих стандартів в галузі проведено на основі концепції систем енергетичних технічних (СЕТ), яка втілює методологію функціонального моделювання предметної області і разом з вирішенням техніко-економічних питань дає можливість врахувати багатоплановий глобальний вплив енергооб’єктів на довкілля, а також соціальні питання. Застосування концепції СЕТ дозволило виявити, що в Україні відсутні стандарти стосовно цілих напрямів розвитку галузі електроенергетики, які вже існують на міжнародному рівні, а наявні документи не охоплюють всі аспекти сучасного виробництва та проблеми захисту довкілля.
Встановлено, що оновлення нормативної бази галузі доцільно проводити на основі гармонізації національних стандартів з міжнародними. Розглянуто ряд розроблених міжнародними організаціями окремих нормативних документів і серій стандартів та ті з них, які гармонізовані в Україні. Визначено основні завдання оновлення нормативної бази галузі електроенергетики у сучасних умовах.

Ключовi слова: електроенергетика, стандарти, аналіз, технічні енергетичні системи.

Скачування:

Повний текст (PDF)