Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків

Документи

Костюковський Б. А., Лещенко I. Ч. Проблеми реалізації положень закону «Про засади функціонування ринку електричної енергії в Україні» Костюковський Б. А., Лещенко I. Ч. Проблеми реалізації положень закону «Про засади функціонування ринку електричної енергії в Україні»

популярний!
Збірник №: 3 (38) 2014 р.
Розмір файлу: 284.71 Кбайт
Скачувань: 4790
У жовтні 2013 р. Верховною Радою України було прийнято Закон № 663-VII «Про засади функціонування ринку електричної енергії в Україні» (далі Закон), яким в країні запроваджується нова модель ринку електроенергії, що отримала назву моделі ринку двосторонніх договорів та балансуючого ринку. Але наявність фундаментального протиріччя між фізико-технічними особливостями функціонування об’єднаних енергосистем, в яких всі елементи працюють в межах єдиного технологічного процесу, що потребує централізованого планування розвитку та функціонування електроенергетики, та ринковими підходами до регулювання роботи ОЕС, коли конкуренція між окремими суб’єктами господарювання на ринку електроенергії має бути рушійною силою його ефективного розвитку та функціонування, зумовлює принципову неможливість створення ефективної моделі ринкового регулювання діяльності в електроенергетиці. Це ставить розробників відповідної нормативно-правової бази державного регулювання діяльності в цій галузі у складне становище через необхідність одночасно забезпечити реалізацію принципів ринкової конкуренції між суб’єктами господарювання і надійність електропостачання та роботи ОЕС.
Авторами виконано аналіз положень Закону, який дозволив визначити низку важливих проблем його реалізації, головною з яких є те, що запровадження нової моделі ринку буде зумовлювати зростання цін на електроенергію. Це зумовлено необхідністю значних додаткових витрат на запровадження та забезпечення функціонування нової моделі ринку, появою по суті штрафів за відхилення від заявлених обсягів споживання та виробництва електроенергії, що приведе до додаткових платежів споживачів і до збитків генерації, які вона зможе покрити лише внаслідок зростання цін, тощо.
У статті показано, що в Законі існує ціла низка положень, якими забезпечується можливість фактично повної заміни конкурентних ринкових механізмів використанням адміністративних методів формування структури генеруючих потужностей та регулювання їх роботи.
Тому впровадження нової моделі ринку електроенергії принесе величезні збитки економіці країни та ще більше понизить рівень життя населення, не дасть жодних позитивних наслідків від її впровадження.

Ключові слова: ринок електроенергії, Закон, моделі ринку електроенергії, ціна, ефективність.

Костюковський Б. А., Лещенко І. Ч., Іваненко Н. І., Богославська О. Ю.  Доцільні напрямки удосконалення державного регулювання ринку електроенергії України Костюковський Б. А., Лещенко І. Ч., Іваненко Н. І., Богославська О. Ю. Доцільні напрямки удосконалення державного регулювання ринку електроенергії України

популярний!
Збірник №: 2 (33) 2013 р.
Розмір файлу: 397.89 Кбайт
Скачувань: 4110
Задачі розвитку та функціонування генеруючих потужностей в ОЕС повинна вирішувати відповідна система управління, яка має забезпечити надійне покриття потреб при мінімізації цін на електроенергію для споживачів. У роботі доведено, що рішення цих задач можливе при централізованому управлінні розвитком та функціонуванням ОЕС на плановій основі.
В статті показано неефективність організації ринку електроенергії на базі запропонованої моделі двосторонніх договорів (МДДБР) та доведено недоцільність створення системи управління національним ринком електроенергії на базі ринкових методів керування.
Для розв’язку означених проблем ринкового регулювання, на підставі аналізу досвіду європейських країн, авторами запропоновано використання механізму «гарантування інвестицій в потужність» (МГІП) для впровадження генеруючих потужностей, які необхідні для надійного покриття потреб споживачів в електроенергії. На основі ретельного аналізу законодавчих актів та порівняння МДДБР і МГІП, зроблено висновки, що трансформація моделі ОРЕ в ДДБР, при будь-якій конкретній її реалізації, недоцільна, як внаслідок відсутності передумов для її впровадження в Україні, так і через об’єктивно притаманні цій моделі недоліки – неможливість збалансувати розвиток генеруючих потужностей, значні фінансові ризики, необґрунтоване зростання цін для споживачів тощо. Разом з тим показано, що впровадження моделі МГІП в Україні не потребує значних організаційних трансформацій, а передбачає лише певні зміни у повноваженнях та обов’язках регулюючих органів і суб’єктів господарювання, що працюють на ринку електроенергії. У статті даються рекомендації щодо реалізації алгоритму управління розвитком та функціонуванням ОЕС України для впровадження МГІП, а також для впровадження механізму «економічно-обґрунтованої мінімізації ціни на електроенергію». Для реалізації моделі ринку, доцільність якої обґрунтовується в статті, наведено зміни, що необхідно внести в закон «Про електроенергетику». Запропонована структура та організація діяльності національного ринку електроенергії забезпечує можливість ефективного управління розвитком і функціонуванням електроенергетичного комплексу країни та дає змогу мінімізувати технологічні й економічні ризики як для споживачів, так і енергетичних компаній.

Ключові   слова: ринок електроенергії, регулювання, моделі ринку електроенергії, ціна, ефективність.

Костюковський Б. А., Нечаєва Т. П., Парасюк М. В., Шульженко С. В. Вплив на стан та розвиток національної електроенергетики впровадження «зеленого тарифу» та нової моделі ринку електроенергії в Україні Костюковський Б. А., Нечаєва Т. П., Парасюк М. В., Шульженко С. В. Вплив на стан та розвиток національної електроенергетики впровадження «зеленого тарифу» та нової моделі ринку електроенергії в Україні

популярний!
Збірник №: 3 (23) 2010 р.
Розмір файлу: 404.35 Кбайт
Скачувань: 4167
У статті наведені результати аналізу основних задач, які на сьогодні існують в електроенергетиці країни, з точки зору впливу нової моделі ринку електроенергії на можливість їх вирішення.
Першою задачею є створення реального конкурентного середовища на оптовому ринку електроенергії (ОРЕ) України, без чого впровадження моделей регулювання діяльності в електроенергетиці, побудованих на ринкових принципах, не має жодного сенсу, а лише ускладнює процеси управління та ведення господарчої діяльності в галузі.
Друга задача фінансового оздоровлення галузі пов’язана з необхідністю зміни цінової та тарифної політики, яка проводиться на державному рівні практично в усіх галузях ПЕК.
Третя задача залучення інвестицій у традиційну енергетику є ключовою з точки зору можливості забезпечення надійної та ефективної роботи електроенергетичного комплексу країни у перспективі.
Також висвітлено проблеми, пов’язані з можливим негативним впливом на структуру та режими функціонування традиційної електроенергетики, що виникають унаслідок реалізації положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії.

Ключові слова: електроенергетика, ринок електроенергії, тариф, модель ринку електроенергії, відновлювальні джерела виробництва електроенергії.

Куц Г. О., Станиціна В. В. , Коберник В. С. Порівняльна оцінка вартості теплової енергії від діючих та прогнозованих теплогенеруючих джерел для систем теплопостачання країни Куц Г. О., Станиціна В. В. , Коберник В. С. Порівняльна оцінка вартості теплової енергії від діючих та прогнозованих теплогенеруючих джерел для систем теплопостачання країни

популярний!
Збірник №: 3 (46) 2016 р.
Розмір файлу: 1.04 Мбайт
Скачувань: 4071
Приведено результати розрахунків середньої вартості теплової енергії за життєвий цикл котельних, що працюють на різних видах органічного палива, утилізаційних установок, теплонасосної станції та сонячної установки.
Визначено, що в умовах ринкової конкуренції найбільш доцільне впровадження котлів, що використовують кам’яне вугілля та вторинні енергоресурси (відхідні гази). Для того щоб теплонасосні станції могли конкурувати з котельними необхідно або зменшити вартість електроенергії для ТНС, або збільшити коефіцієнт трансформації теплового насосу, або зменшити вартість обладнання ТНС. Цього в свою чергу можна досягти при використанні теплових насосів та іншого обладнання вітчизняного виробництва.

Ключові слова: теплопостачання, теплоенергія, оцінка вартості, котельня, тепловий насос, геліоустановка, LCOE.

Лебідь М. В. Порівняльний аналіз методів моделювання ринків електричної енергії Лебідь М. В. Порівняльний аналіз методів моделювання ринків електричної енергії

популярний!
Збірник №: 3 (26) 2011 р.
Розмір файлу: 477.44 Кбайт
Скачувань: 4243
У зв’язку з тим, що в електроенергетичній галузі відбулися значні зміни, пов’язані з лібералізацією та глобалізацією енергетичних ринків, виникла необхідність розробки нових моделей для моделювання енергетичних ринків, які будуть враховувати нові умови їх функціонування. З урахуванням означенного у статті наведено аналіз методів моделювання ринків електроенергії. Виконано аналітичний огляд останніх закордонних публікацій, пов’язаних з моделюванням ринків електричної енергії, і в результаті виділено три основних напрямки, а саме: оптимізаційні моделі підприємства, імітаційні та рівноважні моделі ринків електричної енергії. Наведено класифікацію означених моделей за найважливішими показниками. Розглянуто економічну розрахункову модель рівноваги LIBEMOD, яка призначена і використовується для західноєвропейських ринків електроенергії. Пояснено доцільність використання того чи іншого класу моделей для різних задач, окреслено їх переваги та недоліки. Описано концепції, на яких ґрунтуються припущення, зроблені у моделях, зокрема концепція рівноваги Курно. Представлено відмінності у математичній структурі класів моделей.

Ключові слова: ринок, електроенергія, моделювання, модель, конкуренція.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 Наступна > Кінець >>
Сторінка 2 з 4