Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Побудова, організація та функціонування енергетичних ринків

Документи

Костюковський Б. А., Лещенко І. Ч., Іваненко Н. І., Богославська О. Ю.  Доцільні напрямки удосконалення державного регулювання ринку електроенергії України Костюковський Б. А., Лещенко І. Ч., Іваненко Н. І., Богославська О. Ю. Доцільні напрямки удосконалення державного регулювання ринку електроенергії України

популярний!
Збірник №: 2 (33) 2013 р.
Розмір файлу: 397.89 Кбайт
Скачувань: 3373
Задачі розвитку та функціонування генеруючих потужностей в ОЕС повинна вирішувати відповідна система управління, яка має забезпечити надійне покриття потреб при мінімізації цін на електроенергію для споживачів. У роботі доведено, що рішення цих задач можливе при централізованому управлінні розвитком та функціонуванням ОЕС на плановій основі.
В статті показано неефективність організації ринку електроенергії на базі запропонованої моделі двосторонніх договорів (МДДБР) та доведено недоцільність створення системи управління національним ринком електроенергії на базі ринкових методів керування.
Для розв’язку означених проблем ринкового регулювання, на підставі аналізу досвіду європейських країн, авторами запропоновано використання механізму «гарантування інвестицій в потужність» (МГІП) для впровадження генеруючих потужностей, які необхідні для надійного покриття потреб споживачів в електроенергії. На основі ретельного аналізу законодавчих актів та порівняння МДДБР і МГІП, зроблено висновки, що трансформація моделі ОРЕ в ДДБР, при будь-якій конкретній її реалізації, недоцільна, як внаслідок відсутності передумов для її впровадження в Україні, так і через об’єктивно притаманні цій моделі недоліки – неможливість збалансувати розвиток генеруючих потужностей, значні фінансові ризики, необґрунтоване зростання цін для споживачів тощо. Разом з тим показано, що впровадження моделі МГІП в Україні не потребує значних організаційних трансформацій, а передбачає лише певні зміни у повноваженнях та обов’язках регулюючих органів і суб’єктів господарювання, що працюють на ринку електроенергії. У статті даються рекомендації щодо реалізації алгоритму управління розвитком та функціонуванням ОЕС України для впровадження МГІП, а також для впровадження механізму «економічно-обґрунтованої мінімізації ціни на електроенергію». Для реалізації моделі ринку, доцільність якої обґрунтовується в статті, наведено зміни, що необхідно внести в закон «Про електроенергетику». Запропонована структура та організація діяльності національного ринку електроенергії забезпечує можливість ефективного управління розвитком і функціонуванням електроенергетичного комплексу країни та дає змогу мінімізувати технологічні й економічні ризики як для споживачів, так і енергетичних компаній.

Ключові   слова: ринок електроенергії, регулювання, моделі ринку електроенергії, ціна, ефективність.

Костюковський Б. А., Нечаєва Т. П., Парасюк М. В., Шульженко С. В. Вплив на стан та розвиток національної електроенергетики впровадження «зеленого тарифу» та нової моделі ринку електроенергії в Україні Костюковський Б. А., Нечаєва Т. П., Парасюк М. В., Шульженко С. В. Вплив на стан та розвиток національної електроенергетики впровадження «зеленого тарифу» та нової моделі ринку електроенергії в Україні

популярний!
Збірник №: 3 (23) 2010 р.
Розмір файлу: 404.35 Кбайт
Скачувань: 3477
У статті наведені результати аналізу основних задач, які на сьогодні існують в електроенергетиці країни, з точки зору впливу нової моделі ринку електроенергії на можливість їх вирішення.
Першою задачею є створення реального конкурентного середовища на оптовому ринку електроенергії (ОРЕ) України, без чого впровадження моделей регулювання діяльності в електроенергетиці, побудованих на ринкових принципах, не має жодного сенсу, а лише ускладнює процеси управління та ведення господарчої діяльності в галузі.
Друга задача фінансового оздоровлення галузі пов’язана з необхідністю зміни цінової та тарифної політики, яка проводиться на державному рівні практично в усіх галузях ПЕК.
Третя задача залучення інвестицій у традиційну енергетику є ключовою з точки зору можливості забезпечення надійної та ефективної роботи електроенергетичного комплексу країни у перспективі.
Також висвітлено проблеми, пов’язані з можливим негативним впливом на структуру та режими функціонування традиційної електроенергетики, що виникають унаслідок реалізації положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо стимулювання використання альтернативних джерел енергії.

Ключові слова: електроенергетика, ринок електроенергії, тариф, модель ринку електроенергії, відновлювальні джерела виробництва електроенергії.

Куц Г. О., Станиціна В. В. , Коберник В. С. Порівняльна оцінка вартості теплової енергії від діючих та прогнозованих теплогенеруючих джерел для систем теплопостачання країни Куц Г. О., Станиціна В. В. , Коберник В. С. Порівняльна оцінка вартості теплової енергії від діючих та прогнозованих теплогенеруючих джерел для систем теплопостачання країни

популярний!
Збірник №: 3 (46) 2016 р.
Розмір файлу: 1.04 Мбайт
Скачувань: 3299
Приведено результати розрахунків середньої вартості теплової енергії за життєвий цикл котельних, що працюють на різних видах органічного палива, утилізаційних установок, теплонасосної станції та сонячної установки.
Визначено, що в умовах ринкової конкуренції найбільш доцільне впровадження котлів, що використовують кам’яне вугілля та вторинні енергоресурси (відхідні гази). Для того щоб теплонасосні станції могли конкурувати з котельними необхідно або зменшити вартість електроенергії для ТНС, або збільшити коефіцієнт трансформації теплового насосу, або зменшити вартість обладнання ТНС. Цього в свою чергу можна досягти при використанні теплових насосів та іншого обладнання вітчизняного виробництва.

Ключові слова: теплопостачання, теплоенергія, оцінка вартості, котельня, тепловий насос, геліоустановка, LCOE.

Лебідь М. В. Порівняльний аналіз методів моделювання ринків електричної енергії Лебідь М. В. Порівняльний аналіз методів моделювання ринків електричної енергії

популярний!
Збірник №: 3 (26) 2011 р.
Розмір файлу: 477.44 Кбайт
Скачувань: 3477
У зв’язку з тим, що в електроенергетичній галузі відбулися значні зміни, пов’язані з лібералізацією та глобалізацією енергетичних ринків, виникла необхідність розробки нових моделей для моделювання енергетичних ринків, які будуть враховувати нові умови їх функціонування. З урахуванням означенного у статті наведено аналіз методів моделювання ринків електроенергії. Виконано аналітичний огляд останніх закордонних публікацій, пов’язаних з моделюванням ринків електричної енергії, і в результаті виділено три основних напрямки, а саме: оптимізаційні моделі підприємства, імітаційні та рівноважні моделі ринків електричної енергії. Наведено класифікацію означених моделей за найважливішими показниками. Розглянуто економічну розрахункову модель рівноваги LIBEMOD, яка призначена і використовується для західноєвропейських ринків електроенергії. Пояснено доцільність використання того чи іншого класу моделей для різних задач, окреслено їх переваги та недоліки. Описано концепції, на яких ґрунтуються припущення, зроблені у моделях, зокрема концепція рівноваги Курно. Представлено відмінності у математичній структурі класів моделей.

Ключові слова: ринок, електроенергія, моделювання, модель, конкуренція.

Саух С. Є., Борисенко А. В. Моделювання конкурентної рівноваги на енергоринку з урахуванням втрат електроенергії в електричних мережах Саух С. Є., Борисенко А. В. Моделювання конкурентної рівноваги на енергоринку з урахуванням втрат електроенергії в електричних мережах

популярний!
Збірник №: 3 (46) 2016 р.
Розмір файлу: 993.52 Кбайт
Скачувань: 3137
Запропоновано математичний опис мережі ліній електропередачі, який адекватно відображає фізичні властивості мережі в моделі рівноважного стану ринку електроенергії. Заснований на теорії енергетичних кіл, такий опис електричної мережі встановлює звязок між потоками електроенергії в лініях електропередачі і потенціалами у вузлах мережі в строгій відповідності із законами Кірхгофа і принципом найменшої дії Гамільтона. Крім того, в описі використовуються фізичні параметри ліній електропередачі, що забезпечує можливість його застосування для вирішення практичних задачах моделювання рівноважних станів ринку електроенергії.

Ключові слова: лінія електропередачі, електрична мережа, ринок, конкуренція, рівновага, модель.

<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>
Сторінка 2 з 3