Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики

Документи

Маляренко О. Є., Майстренко Н. Ю., Станиціна В. В. Удосконалений методичний підхід до визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження в енергоємних видах економічної діяльності Маляренко О. Є., Майстренко Н. Ю., Станиціна В. В. Удосконалений методичний підхід до визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження в енергоємних видах економічної діяльності

популярний!
Збірник №: 3 (42) 2015 р.
Розмір файлу: 570.4 Кбайт
Скачувань: 4031
Удосконалено методику визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження у зв’язку зі змінами у формуванні статистичної звітності (введення КВЕД-2010 на заміну КВЕД-2005) та у законодавстві (прийняття Податкового кодексу), що призвело до внесення коректив у комплексну методику оцінки енергетичної ефективності енергозберігаючих заходів. Для рівня виробництв критеріями вибрано максимум зниження енергоємності виробництва продукції або підвищення ККД процесу, зменшення питомих викидів, скидів та розміщених відходів (як один з результатів впровадження енергозберігаючих заходів), позитивний економічний ефект, що отримується при впровадженні заходу з енергозбереження за рік. Критеріями визначення ефективності енергозберігаючих заходів на рівні секції та укрупнених секцій (секторів) є максимум зниження енергоємності ВДВ або випуску продукції, зменшення обсягу екологічного податку на рівні виду економічної діяльності, позитивного економічного ефекту, що отримується при впровадженні заходів з енергозбереження за видом економічної діяльності. На рівні країни критерії визначаються за сумарною економією, отриманою при впровадженні заходів у секціях за видами економічної діяльності та міжсекційних енергозберігаючих заходів, максимумом зниження енергоємності ВВП або випуску продукції, зменшенням обсягу екологічного податку по країні, позитивним економічним ефектом, що отримується при впровадженні заходів з енергозбереження за всіма видами економічної діяльності. За удосконаленою методикою визначено економічно доцільний потенціал енергозбереження у виробництвах чавуну, коксу та цементу до 2030 р., які оцінено, відповідно, у 1126 тис. т у.п., 843 тис. т у.п. та 770 тис. т у.п. Сумарний потенціал енергозбереження розглянутих виробництв становитиме 2740 тис. т у.п. або 11,2% кінцевого споживання палива переробною промисловістю чи 10,4% кінцевого споживання палива сектором «Промисловість», та майже 5% кінцевого споживання палива країною відносно рівня 2013 р. При середній вартості умовного палива за 2013 р. – 2551,9 грн/т у.п. сумарна вартість зекономлених енергоресурсів по цих виробництвах становитиме 7 млрд грн у цінах 2013 р.

Ключові слова: потенціал енергозбереження, класифікатор видів економічної діяльності, екологічний податок, показники ефективності.

Розен В.М. д-р техн.наук, професор, Соколовська І.С., канд.техн.наук, Іншеков Є.М., канд.техн.наук, доцент, Стоянова І.І., канд.техн.наук Удосконалення механізму впровадження директиви 2012/27/EU про енергоефективність шляхом адаптації міжнародни Розен В.М. д-р техн.наук, професор, Соколовська І.С., канд.техн.наук, Іншеков Є.М., канд.техн.наук, доцент, Стоянова І.І., канд.техн.наук Удосконалення механізму впровадження директиви 2012/27/EU про енергоефективність шляхом адаптації міжнародни

популярний!
Збірник №: 4 (43) 2015 р.
Розмір файлу: 826.85 Кбайт
Скачувань: 4385
Проблема енергозбереження в Україні сьогодні є однією з найважливіших, її вирішення має відбуватись з огляду на спрямованість країни в бік євроінтеграції, що передбачає виконання вимог відповідних Директив ЄС, зокрема Директиви 2012/27/EU про енергоефективність, та впровадження міжнародних стандартів. Розглянуто основні положення Директиви 2012/27/EU щодо систем енергоменеджменту та проведення енергоаудиту. Наведено порівняння базових стандартів різних систем менеджменту, створених на основі методології безперервного поліпшення процесів, та коротку характеристику серії стандартів з енергоменеджменту ISO 50000. На основі аналізу чинних національних стандартів та згідно з вимогами Директиви 2012/27/EU визначено групи взаємопов’язаних міжнародних стандартів, які необхідно гармонізувати в Україні з метою побудови ефективних систем енергоменеджменту.

Ключові слова: Директива 2012/27/EU, системи енергоменеджменту, стандарти, гармонізація.

Станиціна В. В.  Аналіз чинників, що впливають на енергоспоживання у хімічній промисловості при виробництві добрив Станиціна В. В. Аналіз чинників, що впливають на енергоспоживання у хімічній промисловості при виробництві добрив

популярний!
Збірник №: 2 (37) 2014 р.
Розмір файлу: 776.2 Кбайт
Скачувань: 4956
Хімічний комплекс України в середньому споживає щорічно 6–8,5 млрд м3 природного газу (більше 10% від спожитого у країні), основне споживання якого припадає на виробництво мінеральних добрив, при цьому 75% газу витрачається як сировина. Серед мінеральних добрив у вітчизняній хімічній промисловості домінує карбамід (близько 60%) та аміачна селітра (близько 30%). Аміачна селітра – найпопулярніший продукт на внутрішньому ринку мінеральних добрив, основна частина карбаміду експортується – до 97% (2012 р). Аміак – основна сировина для виробництва карбаміду та аміачної селітри.
Експорт хімічної продукції має таку структуру: майже по 35% припадає на добрива та неорганічну хімію, 30% – на решту продукції. Імпорт хімічної промисловості останніми роками більше ніж на третину складався з фармацевтичної продукції.
В статті визначено, що на виробництво аміаку, карбаміду та аміачної селітри, що експортуються, витрачається близько 60% спожитого у галузі природного газу. У 2012 р. на виробництво зазначеної продукції було витрачено 4,1 млрд м3 природного газу. В цілому на виробництво експортованої продукції витрачається близько 50% паливно-енергетичних ресурсів, витрачених на виробництво аміаку, карбаміду та аміачної селітри в Україні. На енергоспоживання в галузі впливає експортна орієнтація виробництва азотних добрив та співвідношення ціни на природний газ для виробництва та світових цін на добрива.

Ключові слова: хімічна промисловість, азотні добрива, експорт, енергоспоживання, природний газ.

Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р.  Можливості заміщення природного газу вугіллям власного видобутку Стогній О. В., Каплін М. І., Білан Т. Р. Можливості заміщення природного газу вугіллям власного видобутку

популярний!
Збірник №: 2 (37) 2014 р.
Розмір файлу: 638.85 Кбайт
Скачувань: 4408
Наведено основи методичного підходу щодо оцінки доцільності та обсягів заміщення споживання природного газу в економіці країни вугільною продукцією власного виробництва. Потенціалом пропонованого заміщення є досяжний рівень зростання видобутку вугілля у необхідному асортименті марок та належної якості, що забезпечується всіма можливими напрямками розвитку вітчизняних паливних баз.
Запропоновано рейтингову модель поступового переведення споживачів газу на вугільне паливо. Рейтинги заміщення газових технологій розраховуються в моделі за показниками екологічної прийнятності, а також вартості впровадження відповідних вугільних технологій.
Економічні реформи в Україні можуть привести до збільшення видобутку українського вугілля до 100,27 млн т у 2020 році. На основі аналізу функціонування вугільної галузі та газового сектору показано можливість задоволення енергетичних потреб країни в природному газі заміщенням 12,7 млрд м3 газу вугільним паливом. Із врахуванням власного видобутку на рівні 20 млрд м3 це визначає потребу імпортування в обсязі 18,3 млрд м3, що може бути задоволено сукупним обсягом реверсного постачання з країн Європи.
Асортиментний аспект заміщення природного газу переміщує проблему дефіциту паливозабезпечення у площину нарощування обсягів імпортування вугілля, що надає значно ширші можливості диверсифікації постачання з світових вугільних ринків у порівнянні з ринками природного газу.

Ключові слова: природний газ, вугілля, заміщення, власний видобуток, рейтингова модель.

Шульженко С. В., Денисов В. А. Конкурентоспроможність паливних елементів відносно традиційних технологій виробництва електричної та теплової енергії Шульженко С. В., Денисов В. А. Конкурентоспроможність паливних елементів відносно традиційних технологій виробництва електричної та теплової енергії

популярний!
Збірник №: 3 (38) 2014 р.
Розмір файлу: 638.74 Кбайт
Скачувань: 4076
Обсяги і темпи впровадження технологій генерації електричної та теплової енергії, що побудовані з використанням паливних елементів, які спостерігаються протягом останнього десятиріччя, зумовлюють необхідність оцінки їх конкурентоздатності відносно основних класів традиційних технологій виробництва електроенергії, що є передумовою їх подальшого впровадження і комерційного використання в національних енергосистемах.
Наведено основні техніко-економічні показники енергетичного використання паливних елементів в складі достатньо опрацьованої технологічної схеми їх компоновки, що нині використовується для комерціалізації.
Описано математичну модель виконання оціночних розрахунків собівартості, відпускних тарифів та конкурентоспроможності відносно традиційних технологій виробництва електричної та теплової енергії, що генеруються технологічною установкою з використанням карбонатно-розплавних паливних елементів.
Одержані результати дозволяють зробити висновок про конкурентоспроможність MCFC-технологічних установок вже на даному етапі технологічного розвитку.

Ключові слова: паливний елемент, економічна ефективність, математична модель, електрична енергія, теплова енергія.

<< Початок < Попередня 1 2 3 Наступна > Кінець >>
Сторінка 2 з 3