Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Шульженко С. В. Техніко-економічні показники виробництва електроенергії АЕС в маневреному режимі Шульженко С. В. Техніко-економічні показники виробництва електроенергії АЕС в маневреному режимі

популярний!
Збірник №: 1 (44) 2016 р.
Розмір файлу: 757.17 Кбайт
Скачувань: 3103
В статті наведено аналіз впливу використання АЕС в маневреному режимі на техніко-економічні показники виробництва нею електроенергії. Очікуване в Україні підвищення долі генеруючих потужностей, що використовують відновлювані джерела, зокрема, вітрових та фотоелектричних станцій, які генерують нестабільну електричну потужність, зумовлює підвищення вимог до покриття маневрової частини графіка електричних навантажень національної Об’єднаної енергосистеми, що вимагає наявності додаткових маневрених потужностей. Впровадження маневрених режимів експлуатації АЕС, які відповідно до проекту передбачалось використовувати в номінальному режимі, є усталеною практикою, наприклад, в Німеччині та Франції і може бути застосовано і в Україні. З використанням детерміновано-стохастичного методу здійснена оцінка собівартості виробництва електроенергії в маневреному режимі для АЕС, які наразі використовуються в Україні, так і для перспективних АЕС середньої потужності.

Ключові слова: атомна електростанція, математична модель, стохастична змінна, національна енергосистема.

Яценко В. П.  Визначення оптимальних режимів процесу електростатичного золоочищення Яценко В. П. Визначення оптимальних режимів процесу електростатичного золоочищення

популярний!
Збірник №: 4 (31) 2012 р.
Розмір файлу: 428.29 Кбайт
Скачувань: 3338
Електростатичне очищення димових газів є основним методом уловлювання частинок золи на теплових електростанціях. Такий метод є достатньо універсальним, придатним для багатьох дисперсних систем, в широкому діапазоні розмірів частинок. Електрофільтрами оснащені близько 62 % пиловугільних ТЕС України. Пошук оптимальних умов проведення процесу очистки димових газів енергетичних котлів від завислих частинок (леткої золи, продуктів недопалу та інш.) є важливою екологічною задачею.
Оптимальні режими будь-якого процесу можна визначити шляхом проведення експериментальних чи аналітичних досліджень. Але в багатьох випадках адекватне аналітичне дослідження технічного об’єкта виконати складно, а натурні експерименти потребують значних витрат часу і матеріальних ресурсів. Тоді задачу оптимізації простіше вирішити за допомогою методів математичного планування екстремальних експериментів.
З використанням цих методів сформовано визначальні критерії процесу електростатичного очищення димових газів ТЕС від леткої золи, визначено їх граничні значення, побудовано план проведення екстремальних експериментів, отримано рівняння регресії, що описує цільову функцію, і проведено досліди за методом крутого сходження.
Встановлено, що для даного процесу не можна вказати єдину точку у факторному просторі, де досягається оптимальна величина ефективності очищення. У зв’язку з цим, в роботі визначено лише області значень критеріїв, в яких забезпечуються максимальні коефіцієнти осадження частинок на осаджувальний електрод електрофільтра. Отримані результати дозволяють запропонувати оптимальні режими процесу електростатичного очищення димових газів від леткої золи.

Ключові слова: зола, електрофільтр, визначальний критерій, факторний простір, оптимізація.

Яценко В. П. Аналіз шлакуючих і забруднюючих властивостей індивідуального вугільного палива та його сумішей Яценко В. П. Аналіз шлакуючих і забруднюючих властивостей індивідуального вугільного палива та його сумішей

популярний!
Збірник №: 2 (16) 2007 р.
Розмір файлу: 100.77 Кбайт
Скачувань: 3306
Проаналізовано методи оцінки шлакуючих і забруднюючих властивостей вугільного палива. Розроблено комп'ютерну програму для розрахунків показників схильності вугілля до шлакування і забруднення поверхонь нагрівання при спалюванні його в топках котлів. Виконано розрахунки цих показників для індивідуальних палив та їх сумішей. Отримані дані дозволяють обрати оптимальні склади сумішей.

Ключові слова: вугілля, частинки золи, шлакування.

Яценко В. П. Вплив режимних параметрів та нерівноважності  конверсії на показники термохімічної регенерації теплоти відпрацьованих газів високотемпературних установок Яценко В. П. Вплив режимних параметрів та нерівноважності конверсії на показники термохімічної регенерації теплоти відпрацьованих газів високотемпературних установок

популярний!
Збірник №: 1 (44) 2016 р.
Розмір файлу: 861 Кбайт
Скачувань: 3056
Виконано розрахунки термодинамічних показників термохімічної регенерації (ТХР) теплоти відпрацьованих газів промислової печі і двигуна внутрішнього згоряння (ДВЗ), в яких спалюється природний газ. ТХР базується на конверсії суміші природного газу із продуктами його згоряння.
Встановлено, що при проведенні ТХР теплоти промислової печі з розподілом потоку відпрацьованих газів між реактором і нагрівачем повітря негативний вплив нерівноважності конверсії можна нівелювати зменшенням частки потоку, що направляється в реактор.
Показано, що збільшення частки потоку реагуючої суміші, яка направляється у високотемпературний реактор ДВЗ, і відповідне зменшення потоку в низькотемпературний призводять до збільшення як економії первинного палива, так і ефективності його використання.
Для зменшення впливу нерівноважності конверсії на показники регенерації теплоти ДВЗ слід забезпечувати умови, при яких нерівноважність конверсії паливної суміші в низькотемпературному реакторі буде мінімальною.

Ключові слова: термохімічна регенерація, промислова піч, двигун внутрішнього згоряння, відпрацьовані гази, конвертоване паливо, термодинамічний розрахунок.

Яценко В. П. Осадження золових частинок на сферичні колектори у пристроях для мокрої очистки димових газів Яценко В. П. Осадження золових частинок на сферичні колектори у пристроях для мокрої очистки димових газів

популярний!
Збірник №: 1 (28) 2012 р.
Розмір файлу: 733.96 Кбайт
Скачувань: 3395
Очищення димових газів ТЕС від частинок золи є важливою енергетичною задачею. Для її вирішення широко використовуються апарати мокрого очищення. Пристрої такого типу в теплоенергетиці України становлять близько 40 %. До їх недоліків належить порівняно низький ступінь уловлювання частинок, який не дозволяє досягти сучасних екологічних вимог. Ефективність апаратів мокрої очистки значною мірою залежить від особливостей взаємодії частинок з колекторами (краплями чи плівками рідини). Вивчення цього явища дозволить запропонувати шляхи удосконалення таких апаратів.
Фундаментальною характеристикою взаємодії частинки з колектором будь-якої форми є коефіцієнт осадження. Підведення золових частинок до поверхні колектора і взаємодія з ним зумовлюються в основному дією інерційних, гідродинамічних, електростатичних сил, а також дифузії. Метою цієї роботи є отримання залежності для розрахунку коефіцієнта осадження при інерційному механізмі підведення частинок до поверхні сферичного колектора.
Проаналізовано існуючі методи розрахунку коефіцієнта інерційного осадження частинок на сферичний колектор. Показано, що при режимах обтікання колектора проміжних між в’язким і потенціальним, результати обчислення коефіцієнта за емпіричною залежністю Ленгмюра не збігаються з відомими даними. На базі цих даних в роботі отримано формулу, яка задовільно апроксимує коефіцієнт осадження при проміжних режимах обтікання. Використання формули для визначення коефіцієнта осадження і подальших розрахунків ефективності уловлювання частинок дає реальніші значення ефективності, які більш наближені до практики експлуатації апаратів мокрого очищення газів.

Ключові слова: мокра очистка димових газів, коефіцієнт осадження, колектори, краплі, частинки золи.
<< Початок < Попередня 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Наступна > Кінець >>
Сторінка 19 з 20