Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Дослідження та оптимізація технологічних об'єктів і систем енергетики

Документи

Дубовський С. В., Бабін М. Є., Каденський М. Я.  Вплив змін температури оточення на ефективність та потужність енергетичних установок Дубовський С. В., Бабін М. Є., Каденський М. Я. Вплив змін температури оточення на ефективність та потужність енергетичних установок

популярний!
Збірник №: 3 (34) 2013 р.
Розмір файлу: 1.73 Мбайт
Скачувань: 3691
У статті розглянуто можливість адаптації енергетичної галузі до змін кліматичних факторів.
Останніми роками стає дедалі зрозумілим, що аномальні кліматичні зміни набувають закономірного характеру, формуючи багаторічний тренд як щодо підвищення середньої температури земної поверхні, так і щодо зростання частоти і амплітуди аномальних кліматичних проявів, що здійснюють дедалі більші фізичні впливи на енергетичну інфраструктуру. Вони можуть істотно змінюватися за час існування енергетичних об’єктів, що триває десятки років.
Це зумовлює високу актуальність досліджень з визначення вразливості об’єктів паливно-енергетичного комплексу до змін клімату, спрямованих на розробки заходів з адаптації енергетичної галузі в цілому, а також її окремих підприємств до імовірних кліматичних змін.
Основна частина роботи спрямована на оцінку кліматичної вразливості ККД теплових електричних станцій замкненого циклу, а саме, потужних паротурбінних установок ТЕС, ТЕЦ і АЕС, що входять до складу генеруючих потужностей Об’єднаної енергетичної системи (ОЕС) України, які мають водяні системи охолодження: прямотокові, що використовують природну воду рік і великих водоймищ і обернені, що здійснюють штучне охолодження циркуляційної води у ставках-охолоджувачах, бризкальних басейнах і мокрих градирнях.
Розроблено методологічні аспекти впливу змін температури оточення на ефективність та потужність енергетичних установок. Виконано розрахунки з визначення змін потужності і ККД паротурбінних установок ТЕС, ТЕЦ та АЕС залежно від температури охолоджувальної води за енергетичними характеристиками. Проведено чисельні оцінки температурної залежності потужності та ККД типових турбоустановок ТЕС та АЕС.
Зроблено висновки про те, що внаслідок суттєвої нелінійності процесів температурних змін, для їх коректного відображення необхідно надавати відповідні значення температурних коефіцієнтів ККД у окремих характерних температурних зонах і вибрано таки характерні зони.
Найбільший вплив на ефективність роботи опалювальних котелень на органічному паливі здійснює температура атмосферного повітря. Ефект впливу збільшення температури повітря враховується в енергетичних характеристиках водогрійних котельних агрегатів у вигляді поправки на ККД брутто, яка надана для найбільш поширених в Україні котлів систем централізованого теплопостачання типу ПТВМ-100.

Ключові слова: кліматичні фактори, енергетичні характеристики, ККД, температура, паротурбінні установки, конденсація пари.

Дубовський С. В., Бабін М. Є., Коберник В. С., Каденський Н. Я.  Оптимальні параметри відбору теплоти відхідних газів котельних установок для її використання тепловим насосом Дубовський С. В., Бабін М. Є., Коберник В. С., Каденський Н. Я. Оптимальні параметри відбору теплоти відхідних газів котельних установок для її використання тепловим насосом

популярний!
Збірник №: 2 (33) 2013 р.
Розмір файлу: 595.23 Кбайт
Скачувань: 3868
Стаття присвячена оцінці раціональних параметрів відбору теплоти відхідних газів котельних установок для її використання тепловим насосом. Проведено аналіз існуючих робіт, з яких визначено, що важливим є забезпечення максимальної ексергії відібраної теплоти.
Основна задача роботи – визначити умову максимуму ексергії теплоти, сприйнятої теплообмінником-конденсатором при ізобарному охолодженні газопарової суміші для заданого значення дефіциту точки роси охолоджених газів. На прикладі котельної установки типу ПТВМ-100 проведено імітаційне і оптимізаційне моделювання охолодження димових газів у теплообмінниках-утилізаторах з використанням принципів подібності теплообміну і масообміну.
Встановлено, що оптимальні значення температури теплообмінника-конденсатора необхідно підтримувати в діапазоні 36–41ºС, в залежності від навантаження котла, а температуру охолодження газів – в межах 52–66ºС у відповідності із зростанням обмеження на точку роси в межах від 10ºС до 20ºС, залежно від теплотехнічних характеристик газоходів і димових труб.
Коефіцієнт утилізації теплоти відхідних газів при зазначених режимах охолодження збільшується з ростом завантаження котла і зменшується із зростанням обмежень на дефіцит точки роси відхідних газів
Представлені дані дають можливість вибрати необхідні параметри теплових насосів та оцінити ефективність заходів з утеплення газоходів і стовбурів димових труб котелень виходячи з їх фактичних теплотехнічних характеристик.

Ключові  слова: відхідні гази, котельні установки, тепловий насос, низькопотенціальна теплота, теплообмінник-утилізатор, утилізація.


Дубовський С. В., Рейсіг В. А., Соколовська І. С., Бабін М. Є., Коберник В. С. Структурні моделі енергоблоків і теплових електростанцій в технічному, економічному та екологічному аспектах Дубовський С. В., Рейсіг В. А., Соколовська І. С., Бабін М. Є., Коберник В. С. Структурні моделі енергоблоків і теплових електростанцій в технічному, економічному та екологічному аспектах

популярний!
Збірник №: 1 (13) 2006 р.
Розмір файлу: 281.79 Кбайт
Скачувань: 3614
На основі міжнародного системного підходу до розглядання технічних енергетичних систем розроблено універсальні структури, які відображають технічні, економічні та екологічні аспекти функціонування енергоблоків і теплових електростанцій, що працюють на вугіллі, мазуті чи газі. Ці структури можуть бути використані як базові елементи для моделювання роботи теплової енергетики України.

Ключові слова: теплова енергетика, теплова електростанція, енергоблок, технічні енергетичні системи, енергопродукт, універсальні структури, моделювання.

Дубовський С. В., Твердохліб А. С. Удосконалений метод оцінки технологій комбінованого виробництва електричної енергії і теплоти за середньою вартістю життєвого циклу Дубовський С. В., Твердохліб А. С. Удосконалений метод оцінки технологій комбінованого виробництва електричної енергії і теплоти за середньою вартістю життєвого циклу

популярний!
Збірник №: 1 (36) 2014 р.
Розмір файлу: 915.56 Кбайт
Скачувань: 4102
Метод середньої вартості виробництва (собівартості) енергії за життєвий цикл ( LCOE ) зручний при порівнянні різнотипних перспективних технологій вироблення електричної енергії, що знаходяться на різних стадіях освоєння. Він застосовується багатьма авторитетними організаціями і зокрема, Міжнародним енергетичним агентством ( МЕА ) для визначення доцільних напрямків розвитку енергетичних технологій. Складнощі застосування методу виникають при оцінці технологій комбінованого виробництва електричної енергії та теплоти. Вони зумовлені методичною невизначеністю співвіднесення фактичних витрат на отримання теплоти та електричної енергії, змушуючи неправомірно використовувати для цього ринкові ціни на дані види продукції.
У статті запропоновано удосконалення методу LCOE із застосуванням термодинамічного методу співвіднесення витрат на отримання теплоти та електричної енергії в умовах їх комбінованого виробництва, обґрунтованого авторами раніше. Внесені удосконалення забезпечують роздільне визначення середньої вартості виробництва електричної енергії та теплоти за життєвий цикл на основі законів збереження і перетворення енергії, без використання ринкових цін. Методичні викладки ілюстровані прикладом порівняльних оцінок середньої вартості виробництва електричної енергії та теплоти за життєвий цикл для основних технологій комбінованого виробництва. Вони виконані з використанням загальновідомих літературних вихідних даних.

Ключові слова: середня вартість електричної енергії за життєвий цикл, LCOE, ТЕЦ, термодинамічний метод поділу витрат.

Дубовський С. В., Твердохліб О. С.  Термодинамічний аналіз систем комбінованого виробництва теплоти та холоду Дубовський С. В., Твердохліб О. С. Термодинамічний аналіз систем комбінованого виробництва теплоти та холоду

популярний!
Збірник №: 2 (37) 2014 р.
Розмір файлу: 428.26 Кбайт
Скачувань: 3824
Використання систем комбінованого виробництва теплоти і холоду наразі набуває світового розвитку та взяте на озброєння в багатьох країнах світу. Для оцінки конкурентоспроможності зазначених систем необхідно проводити детальний аналіз, заснований на показниках питомих витрат приводної енергії на виробництво теплоти і холоду. Визначення таких показників базується на ексергетичному методі, що передбачає поділ витрат приводної енергії пропорційно ексергії продуктів, виходячи з припущення щодо рівності ексергетичних ККД процесів виробництва теплоти і холоду, яке не має наукового обґрунтування.
У статті запропоновано нову методику поділу витрат на отримання теплоти та холоду за умов комбінованого їх виробництва, засновану на використанні першого та другого законів термодинаміки, вільну він згаданого припущення. Вона дозволяє розділити витрати і визначити показники ефективності виробництва теплоти та холоду, нерівні між собою. Встановлено, що поділ втрат ексергії таких комбінованих процесів необхідно здійснювати пропорційно ексергетичним температурним функціям продуктів. Методичні викладки ілюстровані прикладом кількісного порівняння запропонованого (термодинамічного) та ексергетичного методів поділу витрат у системах комбінованого виробництва тепла та холоду на основі поршневих холодильних машин. Встановлено, що у розглянутому випадку ексергетичний метод занижує ефективність виробництва теплоти і завищує – холоду на 2–24% залежно від ступеня необоротності комбінованих процесів.

Ключові слова: комбіноване виробництво теплової енергії та холоду, система централізованого тепло- та холодопостачання, ексергетичний метод поділу витрат, термодинамічний метод поділу витрат.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 4 з 20