Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем

Документи

Озерянський А. О., Білик О. А. Зменшення похибки визначення втрат електроенергії за наявності двох контрольованих параметрів завантаження мережі Озерянський А. О., Білик О. А. Зменшення похибки визначення втрат електроенергії за наявності двох контрольованих параметрів завантаження мережі

популярний!
Збірник №: 1 (4) 2001 р.
Розмір файлу: 322.95 Кбайт
Скачувань: 3031
У наявних узагальнених побудовах річних графіків навантаження розподільних мереж за наявності лише двох контрольованих параметрів завантаження похибка визначення часу максимальних втрат сягає в середньому 6-17%. На базі запропонованої моделі графіка показано можливість суттєвого її зменшення (у півтора-два рази).

Ключові слова: втрати електроенергії, графік навантаження, модель, час максимальних втрат, похибка розрахунку.

Озерянський А. О., Білик О. А. Моделювання графіків навантаження в умовах неповної вихідної інформації Озерянський А. О., Білик О. А. Моделювання графіків навантаження в умовах неповної вихідної інформації

популярний!
Збірник №: 2 (3) 2000 р.
Розмір файлу: 234.23 Кбайт
Скачувань: 2864
У відомих узагальнених побудовах річних графіків навантаження електричних мереж допустима похибка визначення часу максимальних втрат може перевищити 25-30%. Показано можливість зменшення похибки вдвічі із застосуванням запропонованої моделі графіка.

Ключові слова: втрати електроенергії, графік навантаження, модель, детерміновані методи розрахунку, час максимальних втрат.

Підвисоцький О. М., Дубровський В. В., Шрайбер О. А. Узагальнення дослідних даних щодо ефективності уловлювання частинок золи краплями стосовно процесу мокрої очистки димових газів Підвисоцький О. М., Дубровський В. В., Шрайбер О. А. Узагальнення дослідних даних щодо ефективності уловлювання частинок золи краплями стосовно процесу мокрої очистки димових газів

популярний!
Збірник №: 2 (29) 2012 р.
Розмір файлу: 841.47 Кбайт
Скачувань: 2989
Удосконалення очистки димових газів пиловугільних котлів від леткої золи є актуальною задачею сучасної енергетичної науки. У процесі мокрої очистки, який широко використовується в енергетиці України, основним моментом є явище коагуляції твердих частинок із краплями, яке до теперішнього часу досліджено вкрай недостатньо і потребує детального вивчення.
Метою цієї роботи є дослідження процесу коагуляції на різних режимах динамічної взаємодії частинок і крапель, аналіз та узагальнення результатів, а також висновки щодо можливостей покращення ефективності уловлювання.
Проведено модельні експериментальні дослідження взаємодії твердих частинок, які несе потік повітря, з вільно падаючими краплями води або водогліцеринових розчинів у широкому діапазоні режимів зіткнень і знайдено параметр коагуляції ?ji, який характеризує матеріальний баланс процесу уловлювання. Виявлено вплив різних факторів на ефективність уловлювання частинок.
Отримані дослідні дані проаналізовано та узагальнено у вигляді безрозмірної формули. Використання формули у числових розрахунках апаратів для мокрої очистки димових газів пиловугільних котлів дозволить покращити процес уловлювання краплями частинок золи.

Ключові слова: мокра очистка димових газів, краплі, тверді частинки, параметр коагуляції.

Русанов А. В. Математичні моделі для розрахунків та проектування проточних частин енергетичних установок Русанов А. В. Математичні моделі для розрахунків та проектування проточних частин енергетичних установок

популярний!
Збірник №: 4 (39) 2014 р.
Розмір файлу: 661.63 Кбайт
Скачувань: 3446
Представлено алгоритм проектування проточних частин осьового та радіально-осьового типів. Алгоритм засновано на використанні математичних моделей різних рівней складності – від одновимірних до тривимірних.
Моделювання просторових в’язких течій виконується на основі чисельного інтегрування осередненої за Рейнольдсом нестаціонарної системи рівнянь Нав’є–Стокса. Для врахування турбулентних ефектів використовується двопараметрична диференціальна модель турбулентності SST Ментера. Вихідні рівняння інтегруються за допомогою неявної квазімонотонної ENO-схеми підвищеної точності. Для врахування термодинамічних властивостей робочих тіл застосовуються рівняння стану досконалого газу, Тамана та Ван-дер-Ваальса. Реальні термодинамічні властивості робочих тіл, у тому числі води та водяної пари, описуються за допомогою інтерполяційно-аналітичного методу апроксимації модифікованих рівнянь Беннедикта–Вебба–Рубина з 32 членами та рівнянь формуляції IAPWS-95. Модель тривимірної турбулентної течії реалізовано у програмному комплексі IPMFlow, який є розвитком програм FlowER та FlowER-U.
Опис геометрії проточних частин осьового та радіально-осьового типів виконується за допомогою методів параметризації та аналітичного профілювання, вихідними даними для яких слугує обмежена кількість параметризованих величин. У ролі параметризованих вибираються величини або загальновизнані у турбінобудуванні, або ті, що мають просту геометричну інтерпретацію. Методики різняться для лопаток радіально-осьового та осьового типів.
Наведено приклади розроблених або модифікованих за допомогою запропонованого алгоритму проточних частин різного призначення: турбодетандер, турбіна на низькокиплячому робочому тілі, теплофікаційна турбіна середнього тиску.

Ключові слова: математична модель, аналітичне профілювання, обчислювальна газодинаміка, турбодетандер, турбіна, низкокиплячі робочі тіла.

Спітковський А.І., Лещенко І.Ч., Лебідь М.В. Аналіз коефіцієнтів проміжного споживання таблиць «витрати-випуск» за даними статистичних служб України та Євросоюзу Спітковський А.І., Лещенко І.Ч., Лебідь М.В. Аналіз коефіцієнтів проміжного споживання таблиць «витрати-випуск» за даними статистичних служб України та Євросоюзу

популярний!
Збірник №: 4 (51) 2017 р.
Розмір файлу: 7.59 Мбайт
Скачувань: 1105

Наведено опис та результати роботи нового програмно-інформаційного блоку «LEON», який використовується для підготовки вихідних даних для розрахунків з використанням моделей міжгалузевого балансу. Цей блок дозволяє агрегувати дані міжгалузевого балансу, який щорічно розробляється Державною службою статистики України у форматі електронних таблиць MS Excel, та проводити обробку даної інформації з метою визначення коефіцієнтів проміжного споживання. Наведено розраховані коефіцієнти з використанням даних Держстату України за 2012–2015 роки та даних Статистичного бюро Європейського Союзу за 2005–2007 роки. Показано, що дані Держстату України не можуть бути використані у моделях міжгалузевого балансу через значні розбіжності за роками, водночас, дані Євросоюзу виявляються повністю придатними для використання у моделі Леонтьєва.

Ключові слова: таблиці міжгалузевого балансу, модель «витрати-випуск» Леонтьєва, агрегування, коефіцієнти проміжного споживання.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Наступна > Кінець >>
Сторінка 7 з 9