Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем

Документи

Ленчевський Є. А., Туваржієв В. К. Новий підхід до вирішення задач управління режимами магістральних мереж об'єднаних енергетичних систем Ленчевський Є. А., Туваржієв В. К. Новий підхід до вирішення задач управління режимами магістральних мереж об'єднаних енергетичних систем

популярний!
Збірник №: 1 (4) 2001 р.
Розмір файлу: 337.21 Кбайт
Скачувань: 4478
Представлено структурну схему системи вимірювання кута δ1.2 між векторами A1(U) та E2(U2) та регулювання режимів генераторів станцій 1; 2. Приведено графіки залежностей потужностей P1;P2;Q1;Q2 і втрат потужності ΔS від зміни кута δ1.2 . Показано залежність відносних втрат ΔS/Pn при регулюванні кута δ1.2 в межах від dmin до dcr. На прик­ладі проілюстровано, що зміна кута δt1.2=60 на значення 65(68) дозволяє підвищити завантаження ВЛ у півтора-два рази. Проведені дослідження є частиною розроблюваної методики проектування більш досконалих систем уп­равління режимами магістральних мереж ОЕС, а також регулювання генераторів і синхронних компенсаторів станцій.
Ключові слова: системоутворюючі мережі, телевимірювання, регулювання кута δ1.2 , завантаження ВЛ, знижен­ня втрат потужностей.

Лещенко І.Ч. Система математичних моделей дослідження перспектив функціонування і розвитку газової галузі в сучасних умовах Лещенко І.Ч. Система математичних моделей дослідження перспектив функціонування і розвитку газової галузі в сучасних умовах

популярний!
Збірник №: 3 (50) 2017 р.
Розмір файлу: 603.27 Кбайт
Скачувань: 2557

Для дослідження перспектив розвитку газової галузі запропоновано систему математичних моделей, яка враховує суттєві невизначеності зовнішніх та внутрішніх умов її функціонування, терміни експлуатації основного технологічного обладнання, обмеження на інвестиційні ресурси. Оптимізаційна математична модель розвитку газової галузі реалізована мовою моделювання MathProg, що дозволяє достатньо прозоро описати логіку математичної моделі, використовуючи бінарні змінні, що є достатньо проблематичним при використанні інших оптимізаторів. Встановлено, що застосування оптимізатора GLPK дозволяє розв’язувати задачі великої розмірності з бінарними змінними, до яких відноситься задача прогнозування функціонування і розвитку газової галузі, у прийнятних часових рамках.

Ключові слова: газова галузь, газотранспортна система, математична модель, бінарна змінна, математичне програмування.

Макаров В.М. Математична модель оптимізації технологічного розвитку вуглевидобування в Україні Макаров В.М. Математична модель оптимізації технологічного розвитку вуглевидобування в Україні

популярний!
Збірник №: 1 (48) 2017 р.
Розмір файлу: 3.58 Мбайт
Скачувань: 3648

Розроблено математичну модель оптимізації технологічного розвитку вуглевидобування, яка орієнтована на підвищення виробничої ефективності шахт за критерієм їх загальної продуктивності. Модель, побудована як задача змішано цілочисельного програмування, дозволила визначити варіанти технічного переобладнання лав шахт, що забезпечують конкурентоздатність галузі на світовому ринку вугілля.
Розраховано прогнозні продуктивності шахт і відповідні собівартості вугільної продукції після модернізації, а також необхідні обсяги інвестицій за умови досягнення максимальних прогнозних обсягів видобутку в 2030 році.

Ключові слова: вугільна промисловість, математична модель, оптимізація, технічне переоснащення, модернізація, собівартість.

Макортецький М.М., Перов М.О., Новицький І.Ю. Математична модель оптимальної структури вугільної продукції для ТЕС України із врахуванням екологічних обмежень Макортецький М.М., Перов М.О., Новицький І.Ю. Математична модель оптимальної структури вугільної продукції для ТЕС України із врахуванням екологічних обмежень

популярний!
Збірник №: 2 (49) 2017 р.
Розмір файлу: 3.6 Мбайт
Скачувань: 2602

Ситуація, що склалася в ПЕК України, а також вибір шляхів підвищення надійності та ефективності системи паливозабезпечення і паливовикористання зумовила необхідність розробки математичного апарату для вибору оптимальних шляхів і обсягів паливозабезпечення ТЕС залежно від цінового фактора конкретного виду вугільної продукції із врахуванням плати за викиди шкідливих забруднювачів та нормативів на допустимі обсяги відповідних видів забруднювачів.
Метою даного дослідження є розроблення математичної моделі постачання вугільної продукції для ТЕС в умовах можливих імпортних поставок, та продукції власного виробництва при мінімальних фінансових витратах за певних рівнів встановлених екологічних обмежень. Для досягнення цієї мети сформульована математична постановка задачі, для вирішення якої використано спеціальний інструмент електронних таблиць MS Execel «Поиск решения».
Розв’язок задачі забезпечує оптимальну структуру запасів палива для ТЕС країни з допустимими параметрами якості при мінімальній вартості вугільної продукції та плати за викиди при допустимих нормованих рівнях викидів.
На основі запропонованої моделі надалі буде розраховано оптимальну структуру забезпечення паливом семи ТЕС, які споживають вугілля газової групи, що задовольняє як за обсягами умовного палива, так і за його калорійністю відповідно до проектних характеристик електростанцій із врахуванням екологічних обмежень.

Ключові слова: вугільна продукція, математична модель, оптимізація, екологічні обмеження, паливозабезпечення.

Мартинюк О. В., Черненко П. О. Підвищення точності моделювання трендової та сезонної складових при середньостроковому прогнозуванні споживаної електроенергії енергооб’єднання Мартинюк О. В., Черненко П. О. Підвищення точності моделювання трендової та сезонної складових при середньостроковому прогнозуванні споживаної електроенергії енергооб’єднання

популярний!
Збірник №: 1 (28) 2012 р.
Розмір файлу: 666.62 Кбайт
Скачувань: 4267
Наведено короткий опис програмного комплексу ретроспективного аналізу та середньострокового прогнозування «КОРАСП». Описано шляхи вдосконалення трендової та сезонної складових математичної моделі, що забезпечують підвищення точності середньострокового прогнозування споживаної електроенергії. Проведено порівняльні оцінки точності моделювання сезонної складової споживаної електроенергії з використанням методів авторегресії і ковзного середнього і трьох типів штучних нейронних мереж.

Ключові слова: енергооб’єднання, споживання електроенергії, середньострокове прогнозування, сезонна компоненти, штучні нейронні мережі.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 6 з 10