Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем

Документи

Лещенко І.Ч. Система математичних моделей дослідження перспектив функціонування і розвитку газової галузі в сучасних умовах Лещенко І.Ч. Система математичних моделей дослідження перспектив функціонування і розвитку газової галузі в сучасних умовах

популярний!
Збірник №: 3 (50) 2017 р.
Розмір файлу: 6.09 Мбайт
Скачувань: 1237

Для дослідження перспектив розвитку газової галузі запропоновано систему математичних моделей, яка враховує суттєві невизначеності зовнішніх та внутрішніх умов її функціонування, терміни експлуатації основного технологічного обладнання, обмеження на інвестиційні ресурси. Оптимізаційна математична модель розвитку газової галузі реалізована мовою моделювання MathProg, що дозволяє достатньо прозоро описати логіку математичної моделі, використовуючи бінарні змінні, що є достатньо проблематичним при використанні інших оптимізаторів. Встановлено, що застосування оптимізатора GLPK дозволяє розв’язувати задачі великої розмірності з бінарними змінними, до яких відноситься задача прогнозування функціонування і розвитку газової галузі, у прийнятних часових рамках.

Ключові слова: газова галузь, газотранспортна система, математична модель, бінарна змінна, математичне програмування.

Макаров В.М. Математична модель оптимізації технологічного розвитку вуглевидобування в Україні Макаров В.М. Математична модель оптимізації технологічного розвитку вуглевидобування в Україні

популярний!
Збірник №: 1 (48) 2017 р.
Розмір файлу: 3.58 Мбайт
Скачувань: 2191

Розроблено математичну модель оптимізації технологічного розвитку вуглевидобування, яка орієнтована на підвищення виробничої ефективності шахт за критерієм їх загальної продуктивності. Модель, побудована як задача змішано цілочисельного програмування, дозволила визначити варіанти технічного переобладнання лав шахт, що забезпечують конкурентоздатність галузі на світовому ринку вугілля.
Розраховано прогнозні продуктивності шахт і відповідні собівартості вугільної продукції після модернізації, а також необхідні обсяги інвестицій за умови досягнення максимальних прогнозних обсягів видобутку в 2030 році.

Ключові слова: вугільна промисловість, математична модель, оптимізація, технічне переоснащення, модернізація, собівартість.

Макортецький М.М., Перов М.О., Новицький І.Ю. Математична модель оптимальної структури вугільної продукції для ТЕС України із врахуванням екологічних обмежень Макортецький М.М., Перов М.О., Новицький І.Ю. Математична модель оптимальної структури вугільної продукції для ТЕС України із врахуванням екологічних обмежень

популярний!
Збірник №: 2 (49) 2017 р.
Розмір файлу: 3.6 Мбайт
Скачувань: 1246

Ситуація, що склалася в ПЕК України, а також вибір шляхів підвищення надійності та ефективності системи паливозабезпечення і паливовикористання зумовила необхідність розробки математичного апарату для вибору оптимальних шляхів і обсягів паливозабезпечення ТЕС залежно від цінового фактора конкретного виду вугільної продукції із врахуванням плати за викиди шкідливих забруднювачів та нормативів на допустимі обсяги відповідних видів забруднювачів.
Метою даного дослідження є розроблення математичної моделі постачання вугільної продукції для ТЕС в умовах можливих імпортних поставок, та продукції власного виробництва при мінімальних фінансових витратах за певних рівнів встановлених екологічних обмежень. Для досягнення цієї мети сформульована математична постановка задачі, для вирішення якої використано спеціальний інструмент електронних таблиць MS Execel «Поиск решения».
Розв’язок задачі забезпечує оптимальну структуру запасів палива для ТЕС країни з допустимими параметрами якості при мінімальній вартості вугільної продукції та плати за викиди при допустимих нормованих рівнях викидів.
На основі запропонованої моделі надалі буде розраховано оптимальну структуру забезпечення паливом семи ТЕС, які споживають вугілля газової групи, що задовольняє як за обсягами умовного палива, так і за його калорійністю відповідно до проектних характеристик електростанцій із врахуванням екологічних обмежень.

Ключові слова: вугільна продукція, математична модель, оптимізація, екологічні обмеження, паливозабезпечення.

Мартинюк О. В., Черненко П. О. Підвищення точності моделювання трендової та сезонної складових при середньостроковому прогнозуванні споживаної електроенергії енергооб’єднання Мартинюк О. В., Черненко П. О. Підвищення точності моделювання трендової та сезонної складових при середньостроковому прогнозуванні споживаної електроенергії енергооб’єднання

популярний!
Збірник №: 1 (28) 2012 р.
Розмір файлу: 666.62 Кбайт
Скачувань: 2934
Наведено короткий опис програмного комплексу ретроспективного аналізу та середньострокового прогнозування «КОРАСП». Описано шляхи вдосконалення трендової та сезонної складових математичної моделі, що забезпечують підвищення точності середньострокового прогнозування споживаної електроенергії. Проведено порівняльні оцінки точності моделювання сезонної складової споживаної електроенергії з використанням методів авторегресії і ковзного середнього і трьох типів штучних нейронних мереж.

Ключові слова: енергооб’єднання, споживання електроенергії, середньострокове прогнозування, сезонна компоненти, штучні нейронні мережі.

Нечаєва Т.П. Модель та структура довгострокового розвитку генеруючих потужностей електроенергетичної системи з урахуванням динаміки вводу-вибуття потужностей та зміни їх техніко-економічних показників Нечаєва Т.П. Модель та структура довгострокового розвитку генеруючих потужностей електроенергетичної системи з урахуванням динаміки вводу-вибуття потужностей та зміни їх техніко-економічних показників

Збірник №: 3 (54) 2018 р.
Розмір файлу: 3.34 Мбайт
Скачувань: 92

В статті наведено опис частково-цілочисельної математичної моделі довгострокового розвитку структури генеруючих потужностей електроенергетичної системи. Для врахування динаміки введення-вибуття нових потужностей протягом прогнозного періоду в моделі використовуються змінні кількості введених за етап одиничних установок та змінні загальної кількості нових установок, доступних до використання в етапі, при формуванні яких враховуються тільки ті введені на попередніх етапах нові установки, термін експлуатації яких ще не закінчився. В моделі також введені обмеження на доступність нових технологій на початкових етапах горизонту прогнозування, а також на прийнятність тільки тих, які будуть введені в експлуатацію до кінцевого етапу прогнозування. При визначенні середньозважених витрат на виробництво електроенергії для нових установок, що оптимізуються у моделі, враховано зміни їх техніко-економічних показників у часі та відповідні значення на етапі введення технології в експлуатацію.

Ключові слова: перспективна структура генеруючих потужностей, електроенергетична система, математична модель, середньозважена вартість виробництва електроенергії.

<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Наступна > Кінець >>
Сторінка 6 з 9