Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)


Математичне моделювання енергетичних об'єктів і систем

Документи

Каплін М. І., Загурський В. Г. Узагальнення формули часу максимальних втрат і оцінка залежності її точності від параметрів енергоспоживання Каплін М. І., Загурський В. Г. Узагальнення формули часу максимальних втрат і оцінка залежності її точності від параметрів енергоспоживання

популярний!
Збірник №: 1 (4) 2001 р.
Розмір файлу: 136.32 Кбайт
Скачувань: 4238
Здійснено оцінку точності методу максимальних втрат на основі емпіричної формули Кезевича. Доведено, що із урахуванням залежності часу максимальних втрат від часу максимуму навантаження (коефіцієнта заповнення графіка навантажень) залежність похибки метода від максимального навантаження є лінійною і не перевищує 9% за будь-якої форми графіка. Отримано узагальнену формулу часу максимальних втрат для будь-якого розрахункового періоду.

Ключові слова: розподільні мережі енергосистем, технологічні витрати електроенергії, метод максимальних втрат.

Каплін М.І. ,  Білан Т.Р. Економіко-математична модель паливозабезпечення теплової енергетики із врахуванням заміни штатного палива та обмежень на викиди Каплін М.І. , Білан Т.Р. Економіко-математична модель паливозабезпечення теплової енергетики із врахуванням заміни штатного палива та обмежень на викиди

популярний!
Збірник №: 4 (43) 2015 р.
Розмір файлу: 712.53 Кбайт
Скачувань: 4224
Запропоновано економіко-математичну модель вибору оптимального варіанта функціонування теплової енергетики та відповідного йому способу вуглепостачання. Модель виробничого типу містить технологічні способи вуглезабезпечення варіантів функціонування ТЕС, що розглядаються, виробітку електроенергії, що супроводжується викидами забруднювачів. Модель являє собою задачу змішаного цілочисельного лінійного програмування з бінарними змінними, що забезпечують вибір варіанта вуглезабезпечення. Виконано розрахунки забезпечення вугіллям теплової енергетики України з урахуванням обмежень на викиди шкідливих речовин за різних варіантів функціонування.
З огляду на відсутність на разі профіциту вугілля газової групи, а також високий рівень викидів забруднювачів при спалюванні цього вугілля на діючих ТЕС, переоснащення станцій, що споживають антрацитову групу, на марки Г, ДГ, Д без встановлення очисного обладнання є недоцільним. Враховуючи наявність цього виду палива у покладах країни, а також можливість імпортування з джерел світового ринку, на відміну від антрацитової групи, оптимальним напрямком модернізації вугільно-енергетичного комплексу є побудова сучасних ТЕС, що використовують газову групу вугілля. Як тимчасовий варіант вуглезабезпечення теплової енергетики слід розглядати надходження необхідних обсягів антрацитової групи вугілля за імпортом.

Ключові слова: вугілля, теплова енергетика, викиди, паливний баланс, оптимізація, технологічний спосіб.

Каплін М.І., Білан Т.Р. Балансово-оптимізаційна модель паливозабезпечення теплової енергетики на основі мережного подання варіантів роботи електричних станцій Каплін М.І., Білан Т.Р. Балансово-оптимізаційна модель паливозабезпечення теплової енергетики на основі мережного подання варіантів роботи електричних станцій

популярний!
Збірник №: 2 (53) 2018 р.
Розмір файлу: 1.01 Мбайт
Скачувань: 1825

Запропоновано мережне подання економіко-математичної моделі вибору варіантів паливозабезпечення теплової енергетики за обмежених обсягів постачання окремих видів вугільного палива. Розглянуто варіанти змін інтенсивностей використання встановленої потужності електричних станцій, можливості їх переобладнання на альтернативні види палива. Наведено потокову структуру ланцюгів постачання вугілля різних марочних груп та відповідних способів генерування електричної енергії. Для цієї структури пояснено властивості частково-цілочисельної задачі лінійного програмування, що забезпечують «перемикання» ланцюгів паливозабезпечення залежно від потреби на електричну енергію, наявності необхідних обсягів палива відповідного виду.
У мережному поданні варіантів паливозабезпечення та функціонування ТЕС і ТЕЦ показано можливості формування паливного балансу теплової енергетики в умовах структурних змін у видобувних галузях, викликаних тимчасовою окупацією частини територій країни.
Наведено результати розрахунків прогнозних обсягів постачання вугілля в теплову енергетику, включно з обсягами його імпортування, у 2020 та 2025 рр. при здійсненні запланованих на цей період заходів з переобладнання частини генеруючих потужностей на споживання газового вугілля, а також вугільних сумішей різних марочних груп.

Ключові слова: теплова енергетика, паливозабезпечення електростанції, мережна модель, антрацитне вугілля.

Каплін М.І., Макаров В.М., Білан Т.Р. Балансово-оптимізаційна модель взаємодії енергетики з паливними галузями ПЕК України з урахуванням європейських екологічних норм Каплін М.І., Макаров В.М., Білан Т.Р. Балансово-оптимізаційна модель взаємодії енергетики з паливними галузями ПЕК України з урахуванням європейських екологічних норм

популярний!
Збірник №: 1 (52) 2018 р.
Розмір файлу: 379.71 Кбайт
Скачувань: 1926

Для вирішення задач оптимізації взаємоузгодженого функціонування енергетики і паливних галузей ПЕК України розроблено балансово-оптимізаційну модель виробничого типу. Модель відрізняється від відомих можливостями співставлення рівнів розвитку паливно-енергетичних секторів економіки з метою гарантованого задоволення вимог енергетичної безпеки держави. Виробництво паливних ресурсів галузями ПЕК, а також їх використання об’єктами генерації електричної і теплової енергії представлено в моделі в межах єдиного підходу технологічними способами Л.В. Канторовича, що забезпечило можливості отримання взаємоузгоджених обсягів потреби на паливо в задачах прогнозування розвитку енергетики. Застосування технологічного способу багатопродуктової моделі виробничого типу дозволило врахувати утворення забруднювачів оточуючого середовища, як побічних продуктів технологій виробництва електричної і теплової енергії, що надає можливості оцінки заходів, спрямованих на поступове досягнення екологічних норм європейського законодавства.

Ключові слова: енергетика, органічне паливо, модель виробничого типу, технологічний спосіб, екологічні норми.

Костюк В. О. Системний огляд методів дослідження енергоустановок з мінливими технологічними показниками й практичні аспекти моделювання Костюк В. О. Системний огляд методів дослідження енергоустановок з мінливими технологічними показниками й практичні аспекти моделювання

популярний!
Збірник №: 2 (41) 2015 р.
Розмір файлу: 978.33 Кбайт
Скачувань: 4239
В статті розглянуто особливості техніко-економічних досліджень систем з мінливими або невизначеними режимними, експлуатаційнимий фінансово-економічними параметрами. За певними класифікаційними ознаками (наявності статистичних даних, способу їх осереднення) окреслено характерні задачі й запропоновано класифікаційну схему для основних математичних методів досліджень, які застосовуються для розв'язання широкого кола техніко-економічних задач у системах енергопостачання з використанням відновлюваних джерел енергії (ВДЕ).
Описано типові алгоритмічні схеми й окреслено переваги та недоліки основних ймовірнісних методів моделювання в залежності від наявної статистичної  інформації, показників розподілу випадкових значень параметрів. Наголошено на перспективах застосування гібридних моделей, що поєднують можливості аналітичного запису осереднених (сталих) і стохастичних компонент для модельованих змінних і практичні переваги відомих методів імітаційного моделювання.
Ефективність застосування ймовірнісних методів для отримання уточнених техніко-економічних (цінових) показників сонячних фотоелектричних устав (СФЕУ) за наявності даних розподілу випадкових значень технологічних параметрів підтверджено результатами співставних розрахунків за імітаційною моделлю СФЕУ, розробленою з врахуванням умов господарювання в Україні.

Ключові слова: відновлювані джерела, метод дослідження, детерміновано-стохастичне моделювання, гібридна модель, собівартість виробництва.
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Наступна > Кінець >>
Сторінка 3 з 10