Зміст журналів

Положення про рецензування

Рецензування у науковому збірнику проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (подвійне «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного).

До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у відповідності до вимог наукового збірника (див. «Вимоги до оформлення рукописів»), які пройшли первинний контроль членів редакційної колегії. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття може бути повернута авторові на підставах, перерахованих у «Вимогах до подання рукописів статей».

Статті рецензуються експертом, якого призначає робоча група редакційної колегії. Рецензентами можуть бути як члени редакційної колегії наукового журналу, так і незалежні висококваліфіковані фахівці, які мають глибокі професійні знання й досвід роботи за конкретним науковим напрямом.

Автори, подаючи статтю, можуть запропонувати кандидатури можливих рецензентів своєї роботи. Редакційна колегія може врахувати побажання авторів, проте лишає за собою право вибору рецензентів.

Всі рецензенти мають дотримуватися вимог до етики в наукових публікаціях Комітету з етики в публікаціях (CommitteeonPublicationEthics) і бути об'єктивними та неупередженими.

Рецензент має розкривати будь-яку інформацію про можливий конфлікт інтересів, перед тим, як дати свою згоду на рецензування.

Рецензент заповнює типову форму, зазначаючи один з варіантів рекомендації: рекомендовано до публікації; рекомендовано на доопрацювання; не рекомендовано до публікації.

У рецензії висвітлюються такі питання:

• чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;
• чи відповідає зміст статті тематичним напрямам збірника;
• чи має зміст статті певну новизну;
• чи відповідає стаття науковому рівню збірника;
• чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше виданої по даному питанню літератури та чи є вона цікавою для фахівців;
• у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

Термін підготовки рецензії – два тижні з моменту одержання статті рецензентом.

У разі відхилення рецензентами статті редакція надсилає автору письмове повідомлення.

Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття надсилається автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор додає листа, який містить відповіді на всі зауваження та пояснює всі зміни, які було зроблено у статті. Виправлений варіант статті повторно надається рецензенту для прийняття рішення й підготовки мотивованого висновку про можливість її публікації.

Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редколегією позитивного висновку рецензента або рішення робочої групи редакційної колегії щодо доцільності й можливості опублікування статті.

У разі незгоди з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь до редакційної колегії наукового збірника. У такому випадку стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії, яка може надіслати статтю для додаткового рецензування іншому фахівцю.

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів.

Науковий збірник гарантує конфіденційність всіх етапів подачі, рецензування і підготовки статті до друку і вимагає від авторів не поширювати переписку із збірником серед третіх осіб, не розміщувати рецензії, коментарі редакторів на будь-яких веб-сайтах без згоди редакційної колегії, не залежно від того, була опублікована робота чи ні.

У разі отримання позитивного рішення про можливість опублікування, стаття надходить до редакційного портфеля наукового збірника для її опублікування за порядком черги та актуальності (в окремих випадках, за рішенням Головного редактора, стаття може бути опублікована позачергово, у найближчому номері наукового збірника).

Остаточне рішення про склад конкретного випуску наукового збірника приймається на засіданні вченої ради Інституту загальної енергетики НАН України, про що робиться відповідна відмітка на другій сторінці обкладинки наукового збірника.

Подальша робота зі статтями, які прийняті до публікації, здійснюється Службою науково-інформаційного та документального забезпечення Інституту загальної енергетики НАН України відповідно до технологічного процесу підготовки випуску наукового збірника.

Рецензії та рекомендації на кожну статтю зберігаються в редколегії протягом 2-х років від дня виходу випуску збірника, в якому розміщена рецензована стаття.


Форма оцінки рецензентом