Зміст журналів

Перелік статей з анотаціями до наукового збірника №4(47), 2016 рік

НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ БАЛАНСІВ
Кулик М.М., академік НАН України, доктор технічних наук, професор
Перегляд можливостей моделей рівноважних цін і випусків в теорії міжгалузевого балансу


Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03150, Україна
Проблеми загальної енергетики, 2016, 4(47):5-22
Рубрика: Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
Мова: Російська, англійська

На основі проведеного аналізу численних публікацій, що містять моделі рівноважних цін і випусків теорії міжгалузевого балансу, доведено, що використання в них транспонованих матриць прямих витрат є необґрунтованим та призводить до грубих помилок. Запропоновані коректні системи рівнянь, що зв’язують рівноважні ціни та випуски в структурі даних «витрати-випуск». Показано в загальному вигляді, що такі системи належать до класу однорідних систем лінійних алгебраїчних рівнянь, їх матриці є особливими і мають ранги, що на одиницю менші за розмірність матриць. Встановлено, що такі системи надають вироджені рішення. З використанням цих властивостей із континуальної множини рішень уточнених моделей рівноважних цін і випусків у загальному вигляді виділений клас їх рішень, які можна використовувати для визначення практично прийнятних значень цих показників. Запропоновано алгоритм такого визначення, що передбачає розширення структури даних «витрати-випуск». Аналітичні дослідження ілюстровані прикладом розрахунку рівноважних цін і випусків на базі таблиць «витрати-випуск» в Україні у 2012 році.
Ключові слова: рівноважні ціни, витрати, випуск, матриця, детермінант, ранг, сектор.
Білан Т.Р., канд.техн.наук, Каплін М.І., канд.техн.наук
Безпекові аспекти балансу вуглецевмісних палив в умовах становлення новітніх схем паливозабезпечення в Україні


Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03150, Україна
Проблеми загальної енергетики, 2016, 4(47):23-29
Рубрика: Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
Мова: Українська

Надано оцінки стану енергетичної безпеки при постачанні вуглецевмісних палив за обсяговими критеріями на основі подання системи паливозабезпечення в трипаливній економіко-математичній моделі виробничого типу. Наведено результати розрахунків потоків газу, вугілля, нафти та нафтопродуктів та відповідні рівні критеріїв енергетичної безпеки в умовах суттєвої перебудови традиційних схем паливозабезпечення країни.
Показано, що врахування обмежень енергетичної безпеки на етапі розрахунку обсягів надходження палив може генерувати суперечливі з точки зору економічної доцільності схеми постачання.
Ключові слова: система паливозабезпечення, енергетична безпека, вугілля, природний газ, потокова модель.
Лещенко І.Ч., канд.техн.наук, ст.наук.співр.
Аналіз критичних сценаріїв, пов’язаних із припиненням дії окремих міжнародних договорів у газовій галузі України

Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03150, Україна
Проблеми загальної енергетики, 2016, 4(47):30-39
Рубрика: Наукові основи формування та оптимізація паливно-енергетичних балансів
Мова: Українська

На сьогодні існує потреба у формуванні та дослідженні критичних сценаріїв розвитку галузей енергокомплексу України, які можуть призвести до стрімкого збільшення залежності від іноземних постачальників енергоресурсів, значних соціально-економічних збитків та, навіть, до катастрофічних наслідків для нашої країни.
Аналіз чинних міжнародних договорів у газовій галузі показав, що є два сценарії, один з яких пов’язаний з припиненням транзиту російського газу через територію нашої країни, а другий – з повним припиненням постачання газу з Російської Федерації для споживачів України, які можуть бути критичними для системи газопостачання нашої країни. Досліджено, наскільки критичним для газової галузі України будуть ці сценарії.
Показано, що сценарій, пов’язаний з припиненням транзиту російського газу через територію нашої країни, є критичним, оскільки він приводить до зниження ефективності роботи української ГТС і вимагає вже сьогодні починати вживати заходи з пом’якшення його негативного впливу.
Визначено показник здатності існуючої газової інфраструктури України задовольнити потреби у природному газі у випадку порушення режиму газопостачання (показник «N-1») для зими 2016–2017 років. Незадовільні значення цього показника показують, що сценарій, пов’язаний із повним припиненням постачання російського газу в Україну, може бути критичним при порушенні постачання газу з території Словаччини або відбору з найбільшого в країні підземного сховища за умови аномально холодної зими 2016–2017 років.
Ключові слова: газотранспортна система, газова галузь, критичні сценарії, показник «N-1».


ОПТИМІЗАЦІЯ РОЗВИТКУ ТА УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ
Білодід В.Д., канд.техн.наук, ст.наук.співр., Дерій В.О., канд.техн.наук, ст.наук.співр.
Оцінка потужності електричних теплогенераторів для систем централізованого теплопостачання як регуляторів навантаження електроенергетичної системи

Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03150, Україна
Проблеми загальної енергетики, 2016, 4(47):40-49
Рубрика: Оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем
Мова: Українська

Зроблена оцінка можливих потужностей електричних теплогенераторів (ЕТ) на основі електрокотлів та теплових насосів, які доцільно встановити в системах централізованого теплопостачання (СЦТ) у якості споживачів-регуляторів навантаження в ОЕС України. Для СЦТ на основі АЕС, ТЕС, та опалювальних котелень визначені типи ЕТ та умови їх використання. Показано, що для СЦТ, утворених на основі АЕС, ТЕС та ТЕЦ, потенціал електричної маневреної потужності ЕТ становить 19,8 МВт, а при акумулюванні теплової енергії в тепломережах він зростає до 59,4 МВт. Для СЦТ на основі опалювальних котелень потенціал електричної маневреної потужності ЕТ оцінено величиною в 2,25–2,8 ГВт.
Ключові слова: ОЕС України, електричні теплогенератори, теплові насоси, електричні котли, теплове навантаження.

Ленчевський Є.А., канд.техн.наук, ст.наук.співр.
Автоматизоване керування потужними електрокотлами як дієвий засіб зниження нерівномірності добових графіків електричних навантажень Об’єднаної енергосистеми

Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03150, Україна
Проблеми загальної енергетики, 2016, 4(47):50-57
Рубрика: Оптимізація розвитку та управління функціонуванням енергетичних систем
Мова: Українська

У роботі на прикладі Центральної ЕС розглянута перспективна можливість застосування на ТЕЦ Київського енерговузла сучасного електротеплового комплексу із потужних електрокотлів (ЕТК), призначеного для регулювання навантаження енергосистеми, за технологічного його використання. В роботі показано, що система диспетчерського керування (АСДК) енергосистеми за рахунок виконання процесів регулювання потужності комплексу ЕТК зможе вирішити низку актуальних для себе питань, пов’язаних із вирівнюванням графіка навантаження Київського енерговузла. Це надасть можливість досягнути також і більш високих показників енергетичної та економічної ефективності роботи Центральної ЕС.
Ключові слова: Об’єднана енергосистема, електротеплові комплекси, система автоматичного регулювання, графік електричного навантаження.

НАУКОВІ ОСНОВИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ПОЛІТИКИ
Маляренко О.Є., канд.техн.наук, ст.наук.співр., Майстренко Н.Ю., канд.техн.наук, Станиціна В.В., канд.техн.наук
Обґрунтування прогнозних обсягів потенціалу енергозбереження в укрупнених секторах економіки з урахуванням технологічних і структурних зрушень

Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03150, Україна
Проблеми загальної енергетики, 2016, 4(47):58-67
Рубрика: Наукові основи енергозбереження та енергозберігаючої політики
Мова: Українська

Розглянуто суттєві зміни, що відбулись в економіці України за останні три роки. Уточнено прогноз ВВП на коротко-, середньо- і довгострокову перспективу за розробками провідних зарубіжних та українських інституцій. Розроблена нова прогнозна структура економіки на період до 2040 року, що відображає основні тенденції господарського розвитку країни. Проаналізовано загальний алгоритм визначення економічно доцільного потенціалу енергозбереження та структуру і обсяги споживання природного газу, вугілля та електроенергії в укрупнених секціях економіки та населенням. Запропоновано ефективні заходи з енергозбереження для енергоємних ВЕД.
Обґрунтовано прогнозні макроекономічні показники та оцінено прогнозні обсяги економії вугілля, природного газу, електричної енергії до 2040 р. з визначенням технологічного і структурного потенціалів енергозбереження за видами економічної діяльності і окремими технологіями. Виявлено, що структурний фактор є більшим у споживанні електроенергії і приблизно однаково з технологічним впливає на споживання палива.
Ключові слова: газоємність, вуглеємність, електроємність, валова додана вартість, прогноз, структура, секція економіки.

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ І СИСТЕМ ЕНЕРГЕТИКИ
Шрайбер О.А., доктор технічних наук, професор
Використання ентальпії охолодження високотемпературних елементів теплових установок методом термохімічної регенерації (термохімічний захист)

Інститут загальної енергетики НАН України, вул. Антоновича, 172, м. Київ, 03150, Україна
Проблеми загальної енергетики, 2016, 4(47):68-72
Рубрика: Дослідження та оптимізація технологічних об’єктів і систем енергетики
Мова: Українська

Традиційний спосіб охолодження високотемпературних елементів різноманітних теплових установок, пов’язаний із використанням теплоізоляційних матеріалів, має істотні недоліки, тому що на охолодження витрачається значна частина енергії палива. Принципово відмінний спосіб – це технологія термохімічної регенерації, пристосована до задачі, що розглядається (термохімічний захист). Відома модель такої системи містить серйозні помилки, і тому розроблено більш коректну модель, що базується на розрахунку конверсії палива та теплообміну реагуючої базової суміші зі стінкою. Треба узгодити інтенсивність цих процесів і, таким чином, виконати умови енергетичного балансу. Представлено приклади розрахунків, що відкривають можливість це зробити.
Ключові слова: високотемпературні елементи, термохімічний захист, конверсія палива, теплообмін, енергетичній баланс, математична модель.
Затверджено до друку Вченою радою Інституту загальної енергетики НАН України
(протокол № 13 від 24 листопада 2016 року)