Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Вимоги до оформлення рукописів

1. Текст статті та реферати до неї друкуються шрифтом Times New Roman (font 11 pt), міжрядковий інтервал – 1,35.
2. Поля сторінок: всі – 20 мм. Абзац – 5 знаків.
3. Обсяг статті не повинен перевищувати 10 сторінок, для оглядових на замовлення редколегії – 15 сторінок.
4. Нумерація сторінок: верхній правий кут.
5. Структура статті:

5.1. УДК (вирівнювання по лівому краю).

5.2. Ініціали, прізвище автора (співавторів), вчений ступінь, вчене звання, повна назва та поштова адреса установи, де працює автор (співавтори), ORCID або ResearcherID, посилання на відповідні профілі вченого (вирівнювання по лівому краю). Якщо авторів декілька і вони працюють у різних установах, слід позначити арабськими цифрами (індексами) відповідність прізвищ авторів установам, у яких вони працюють.

5.3. Назва статті повинна бути стислою, інформативною, відповідати змісту; друкується великими літерами; розміщується посередині рядка; міжрядковий інтервал – 1,0).

5.4. Анотація (подається зміст статті мовою оригіналу) – до 10 рядків; під текстом анотації після позначення «Ключові слова:» подаються ці слова (до 10); анотація наводиться курсивом (фонт
10 pt
) (вирівнювання по ширині сторінки, міжрядковий інтервал – 1,0).

5.5. Основний текст статті (вирівнювання по ширині сторінки).

5.6. Висновки.

5.7. Перелік посилань (наводиться у порядку посилань).

У тексті посилання слід наводити у квадратних дужках цифрами, що відповідають їхнім порядковим номерам у переліку. Перелік посилань друкується шрифтом Times New Roman, font 10 pt, міжрядковий інтервал – 1,0.

5.8. Підпис автора (співавторів), дата.

6. Переноси слів у тексті статті забороняються.

7. Скорочення фізичних, математичних величин та термінів, які використовуються у тексті статті, повинні бути загальноприйнятими, усі інші скорочення необхідно розшифровувати.

8. Рисунки та таблиці нумеруються і повинні мати короткі назви: для таблиць – над таблицею, для рисунків – під рисунком.

9. Кількість рисунків і таблиць – не більше 5, включаючи а, б, в (загальний обсяг рисунків та таблиць – не більше 1/4 обсягу статті). Дублювання даних у тексті, таблицях та рисунках не допускається.

10. Рисунки і таблиці розміщуються після згадування або на наступній сторінці. Нумерація в порядку згадування. Примітки та пояснення до таблиць друкуються під ними. Пояснення до рисунків друкуються під назвою рисунка. Розмір шрифту тексту таблиць, приміток та пояснень – 9 pt, назв таблиць, рисунків та переліку посилань – 10 pt.

11.  Формули повинні бути доступними для редагування. Математичні формули створюються у вигляді окремих об’єктів в редакторі формул Microsoft Equation 3.0 і вище. Шрифт – Times New Roman 11pt, вирівнювання по центру, нумерація – у круглих дужках, праворуч. Нумеруються формули, на які є посилання у статті.
Не допускається представлення формули та її номера у вигляді таблиці. Символи у формулах та у тексті статті повинні мати однакові зображення.

12. Перелік посилань наводиться в кінці статті, нумерується та оформляється згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». Заголовок «Перелік посилань» не наводиться.

Назви джерел подаються без будь-яких скорочень.

За наявності наводяться міжнародні цифрові ідентифікатори DOI (Digital Object Identifier).

Допускається посилання лише на опубліковані матеріали. Автори несуть відповідальність за коректність наведення першоджерел. Виявлення помилок в переліку посилань може бути причиною як затримки публікації, так і її відхилення.

13. Після переліку посилань через два рядки подається прізвище та ініціали автора (співавторів), поряд з яким ставиться його підпис. Далі через два рядки подається фраза «Надійшла до редколегії».

14. Реферати до статті подаються на окремих сторінках українською, російською та англійською мовами. При цьому звертаємо увагу на те, що кожна стаття не англійською мовою супроводжується рефератом англійською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова. Кожна стаття не українською мовою супроводжується рефератом українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.

Реферати (українською, російською та англійською) повинні мати таку структуру (все з нового рядка зліва, вирівнювання по ширині сторінки):

  • Цифровий шифр УДК.
  • Назва статті / Ініціали та прізвище автора (співавторів) // Проблеми загальної енергетики. – 2018. – №.  – С.
  • Прізвище та ініціали автора (співавторів), вчений ступінь, вчене звання, повна назва та поштова адреса установи, де працює автор (співавтори), ORCID або ResearcherID, посилання на відповідні профілі вченого (вирівнювання по лівому краю). Якщо авторів декілька і вони працюють у різних установах, слід позначити арабськими цифрами (індексами) відповідність прізвищ авторів установам, у яких вони працюють.
  • Основний текст реферату.
  • Ключові слова: не більше 10 слів (ті самі, що наведені в анотації).

Реферат англійською мовою повинен містити перелік посилань латиницею – References. Прізвища авторів і назви літературних джерел-посилань подаються транслітерацією кирилиці (якщо джерело посилання має офіційну англійську назву – подається ця назва), а назви статей – англійською мовою або латиницею. Після кожного такого посилання в дужках необхідно вказати мову оригіналу статті [in Ukrainian] або [in Russian].

Транслітерацію українських та російських текстів латиницею виконують згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 55 від 27.01.2010 р.

15. У рефератах через два рядки друкується прізвище та ініціали автора (співавторів), поряд з якими ставиться його підпис (на кожній сторінці рефератів трьома мовами).