Ukrainian (UA)English (United Kingdom)Russian (CIS)

Вимоги до подання рукописів статей

До розгляду приймаються лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

  • зазначення проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті;
  • виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з цього дослідження (узагальнення отриманих результатів) і перспективи подальшого розвитку у даному напрямку.

Рукопис статті українською, російською або англійською та реферати українською, російською та англійською до неї подаються в 2-х примірниках на папері та в електронній формі. В електронній формі подаються два файли у форматі *.doc, *.docx або *.rtf, ім’я яких латинськими літерами відповідає скороченому прізвищу автора (першого співавтора) статті із закінченнями „art” для статті та „sum” для рефератів (наприклад, „Petr_art” та „Petr_sum”). Аналогічно подаються рисунки у форматі *.tif, *.jpg, *.gif.

Автор (співавтори), який не є співробітником Інституту загальної енергетики НАН України, до Рукопису додає в одному примірнику на папері:

  • Супровідний лист від організації (установи, підприємства), де працює 1-й автор.
  • Довідку про автора (співавторів), завірену відділом кадрів, яка включає:

1) прізвище, ім’я та по батькові (повністю);

2) вчений ступінь (за дипломом);

3) вчене звання (за атестатом);

4) посаду (за основним місцем роботи);

5) повну і скорочену назву організації (установи, підприємства) та її підпорядкування;

6) робочу адресу із зазначенням номерів телефонів та адресу службової електронної пошти.

Інші умови

1. Рукописи статей, що раніше друкувалися або друкуються в інших виданнях, не приймаються.
2. Рукописи статей, що не відповідають вимогам подання та оформлення, не приймаються і не розглядаються.
3. До статей вітчизняних авторів, які подаються англійською мовою, необхідно подавати ідентичний варіант українською або російською мовою.
4. Усі статті підлягають рецензуванню. Рецензування проводиться конфіденційно за принципом подвійного «сліпого» рецензування (коли ні автор, ні рецензент не знають один одного).
5. Остаточне рішення щодо друку статті приймає редакційна колегія.
6. Редколегія залишає за собою право проводити скорочення та редакційну правку статей.
7. Автор (співавтори) несе відповідальність за ідентичність та якість перекладів рефератів.
8. Рукописи статей не повертаються.